JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Oma napa on lähempänä kuin pohjoisnapa

Jani Mahkonen

16.3.2023
Eira Rosberg

Mik­si muu­tos kes­tä­vään elä­män­ta­paan on niin vai­ke­aa? Fyy­sik­ko Mark­ku Kul­ma­la muo­toi­li il­mas­to­työn vai­keu­den si­ten, et­tä sii­hen tar­vi­taan 1) ym­mär­rys­tä maa­il­man ti­las­ta 2) vi­sio 3) voi­ma­va­ro­ja 4) jär­ke­vä suun­ni­tel­ma. Jos jo­kin näis­tä puut­tuu, muu­tok­sen vas­tus­tus on suu­rem­pi kuin ha­luk­kuus muu­tok­seen.

Mo­nes­ti ih­mi­sil­lä muu­tos on­nis­tuu vas­ta, kun on pak­ko. Toi­set ym­mär­tä­vät pa­kon en­nen kuin toi­set, ja edel­lä­kä­vi­jät jou­tu­vat kul­ke­maan su­mui­seen tu­le­vai­suu­teen il­man jou­kon tur­vaa. Se vaa­tii hen­kis­tä kant­tia, mut­ta voi­ma­va­rat ja jär­ke­vä suun­ni­tel­ma aut­ta­vat epä­var­muu­des­sa.  

Roo­man klu­bin ra­por­tis­ta on 50 vuot­ta. Jo sil­loin an­net­tiin oh­jei­ta ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si. Mi­ten ku­lu­tus­ta voi ra­ja­ta tai ra­joit­taa? Kaik­ki ei ole – ei­kä voi ol­la – ku­lut­ta­jien vas­tuul­la, vaan eli­nym­pä­ris­töm­me ja ku­lut­ta­mam­me tuot­teet muut­tu­vat kes­tä­väm­mik­si ja mah­dol­lis­ta­vat kes­tä­väm­män elä­män­ta­van. Tämä muu­tos on jo käyn­nis­sä, mut­ta jos yk­si­löl­lä tai yh­tei­söl­lä ei ole siir­ty­mään voi­ma­va­ro­ja tai nä­kö­pii­ris­sä jär­ke­vää suun­ni­tel­maa, muu­tos voi näyt­tää luo­pu­mi­sel­ta ny­kyi­ses­tä hy­väs­tä.

Vuo­si 1990 oli po­liit­ti­ses­ti mer­kit­tä­vä vuo­si. Sil­loin, 33 vuot­ta sit­ten, Ki­o­ton so­pi­muk­ses­sa suu­ri jouk­ko maa­pal­lon mai­ta sopi kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen vä­hen­tä­mi­ses­tä. Sit­tem­min esi­mer­kik­si Do­has­sa, Pa­rii­sis­sa ja Glas­gows­sa on jäl­leen so­vit­tu pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­ses­tä, mut­ta kui­ten­kin glo­baa­lit pääs­töt ovat kas­va­neet val­ta­vas­ti vuo­des­ta 1990. Eli toi­voa ei kan­na­ta lait­taa hal­li­tus­ten­vä­li­siin so­pi­muk­siin, vaik­ka kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den po­lul­la tar­peel­li­sia ovat­kin.

Mik­si il­mas­to­työ on jois­sain pii­reis­sä ajet­tu vas­ta­koh­dak­si kris­til­li­syy­den kans­sa? Luon­to aut­taa mei­tä, jos an­nam­me sen aut­taa mei­tä. Eko­te­o­lo­git sa­no­vat, et­tä eri­lai­set eli­öt, ei pel­käs­tään ih­mi­set, ovat lä­him­mäi­si­äm­me ja et­tä kul­tai­nen sään­tö kos­kee myös nii­tä. Omia syn­te­jä ei voi ul­kois­taa.

Kaik­ki kris­ti­tyt ei­vät kui­ten­kaan ajat­te­le näin vaan voi­vat sa­noa: ”Maa­il­man­lop­pu on tu­los­sa, et­tä sik­si ei kan­na­ta teh­dä mi­tään.” Näil­tä ih­mi­sil­tä puut­tuu eh­kä ym­mär­rys maa­il­man ti­las­ta tai jär­ke­vä suun­ni­tel­ma. Vi­sio voi ol­la tai­vaas­sa ja kat­se omas­sa na­vas­sa pi­kem­min kuin omien lap­sien eli­no­lois­sa.

Ää­nek­kään vä­hem­mis­tön ei pidä an­taa mää­ri­tel­lä kaik­kia kris­tit­ty­jä. Meil­lä on kir­kon hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­te, eli ym­mär­rys ja jär­ke­vä suun­ni­tel­ma sekä vi­sio: Me olem­me Ju­ma­lan työ­to­ve­rei­ta ja meil­lä on vas­tuu maa­pal­los­tam­me. Seu­ra­kun­ta voi an­taa voi­ma­va­ro­ja eli ihan käy­tän­nöl­li­siä neu­vo­ja, kuin­ka sääs­tää ener­gi­aa, kuin­ka is­tut­taa pui­ta, kuin­ka so­peu­tua ja aut­taa hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via.

Tar­vit­sem­me krii­si­tie­toi­suut­ta ja syn­nin­tun­toa edel­leen, mut­ta myös toi­vo on kä­sien ulot­tu­vil­la, sil­lä kes­tä­vä tu­le­vai­suus on hyvä myös ih­mi­sil­le.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover