JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Facebook-ryhmäläiset tapasivat ensimmäistä kertaa kasvokkain Hollolassa – "Tässä kohtaa­mi­sessa on paljon iloa"

Facebook-ryhmä Sanan Koronobaarin jäseniä, kuten Touko Hakala, Kaisa Tuikkanen, moderaattorien työtä hallinnoiva Outi Kylliäinen, Riitta Huovila ja Kristiina Kohola tapasivat Hollolassa Sanan Suvipäivien teemateltassa lauantaina. Osa heistä näkivät kasvokkain ensimmäistä kertaa. Kuva: Jani Mahkonen

Facebook-ryhmä Sanan Koronobaarin jäseniä, kuten Touko Hakala, Kaisa Tuikkanen, moderaattorien työtä hallinnoiva Outi Kylliäinen, Riitta Huovila ja Kristiina Kohola tapasivat Hollolassa Sanan Suvipäivien teemateltassa lauantaina. Osa heistä näkivät kasvokkain ensimmäistä kertaa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

18.6.2022
Teemu Leppänen

Jä­se­niä 8 400, jois­ta 6 000 on ak­tii­vi­sia. Sa­to­ja jul­kai­su­ja vii­kos­sa ja kym­me­ni­ä­tu­han­sia re­a­goin­te­ja. Sii­nä ny­kyi­siä lu­ku­ja Sa­nan ko­ro­na­baa­rin Fa­ce­book-ryh­mäs­tä, joka luo­tiin maa­lis­kuus­sa 2020 ko­ro­na­pan­de­mi­an alet­tua.

Lau­an­tai­na Fa­ce­book-ryh­mä­läi­siä koh­ta­si en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain Sa­nan Su­vi­päi­vil­lä Hol­lo­las­sa.

– Täs­sä koh­taa­mi­ses­sa on pal­jon iloa, sa­noi yk­si ryh­män pe­rus­ta­jis­ta, Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran pas­to­ri, ju­lis­ta­ja ja muu­sik­ko Kai­sa Tuik­ka­nen.

Al­ku­pe­räi­nen Sa­nan Ko­ro­na­baa­rin ta­voi­te on ol­lut, et­tä ryh­mäs­sä vaih­de­taan aja­tuk­sia ja saa­daan roh­kai­sua ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­heut­ta­mis­sa poik­keu­so­lois­sa.

Tuik­ka­nen us­koo, et­tä ryh­mäl­le on ti­laus­ta vie­lä sit­ten­kin, kun ko­ro­nas­ta pääs­tään eroon. Ryh­mä ei ole osoit­ta­nut hii­pu­mi­sen merk­ke­jä pa­rem­mas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta.

– Täl­le on ol­lut sel­vä so­si­aa­li­nen tar­ve. Jä­se­niä on yli he­räys­liik­kei­den ja kirk­ko­kun­ta­ra­jo­jen.

Ryh­män on pe­rus­ta­nut Sana-leh­teä jul­kai­se­van Kan­san Raa­mat­tu­seu­ran tii­mi, ja kes­kus­te­li­joi­na on mu­ka­na jär­jes­tön pap­pe­ja, di­a­ko­ne­ja, muu­si­koi­ta, raa­mat­tu­kou­lut­ta­jia ja ju­lis­tus­työn­te­ki­jöi­tä.

Ajan myö­tä Sa­nan Ko­ro­na­baa­rin toi­min­taa on hi­ot­tu ru­kou­syh­tei­sök­si, jol­la on sel­ke­ät toi­min­ta­oh­jeet ja kym­me­niä mo­de­roi­jia tur­val­li­sen ja ra­ken­ta­van kes­kus­te­lun ta­kaa­mi­sek­si.

Ryh­mäs­sä sen tar­koi­tuk­sek­si ker­ro­taan aja­tus­ten­vaih­to, roh­kai­se­va koh­taa­mi­nen ja ru­kous jä­sen­ten an­ta­mien ai­hei­den puo­les­ta. Läh­tö­koh­ta­na on ai­na omin sa­noin ker­rot­tu vies­ti ryh­män muil­le jä­se­nil­le. Vies­te­jä voi jät­tää myös ano­nyy­mi­na.

– Jä­se­net pu­ke­vat ryh­mäs­sä elä­mään­sä ru­kous­pyyn­nön muo­toon. Osal­lis­tu­jien jou­kos­sa on jopa tun­nus­tuk­set­to­mia, jot­ka ha­lu­a­vat, et­tä hei­dän puo­les­taan ru­koil­laan. Eh­kä he­kin us­ko­vat ru­kouk­sen voi­maan, Tuik­ka­nen sa­noo.

Kris­tii­na Ko­ho­la to­te­si lau­an­tai­na, et­tä tun­tui kuin oli­si ta­van­nut tut­tu­ja. Ko­ho­la on maal­lik­ko ja toi­mii Fa­ce­book-ryh­mäs­sä jä­sen­mo­de­raat­to­ri­na. Mo­de­raat­to­rit ovat ko­koon­tu­neet ai­em­min etä­ko­kouk­ses­sa.

– Ko­ro­na­baa­ri on vai­kut­ta­nut omaan elä­mää­ni si­ten, et­tä se on koko ajan läs­nä. Siel­tä pomp­paa kes­ken pe­ru­nan pe­se­mi­sen mie­leen, et­tä ai niin, se pik­ku poi­ka, Her­ra au­ta hän­tä. Olen ai­na ol­lut huo­no ru­koi­le­maan, niin epäi­lin pys­tyn­kö sii­hen, Ko­ho­la ker­toi.

– Joka päi­vä tu­lee ym­pä­ril­tä ru­kous­pyyn­tö­jä. Se on val­ta­van suu­ri lah­ja, et­tä saa kul­kea toi­sen ih­mi­sen rin­nal­la ru­koil­len, sa­noo jä­sen­mo­de­raat­to­ri  Riit­ta Huo­vi­la.

– Tämä koko ryh­mä on sel­lai­nen ru­kous­vas­taus, et­tä voim­me ta­voit­taa ih­mi­set uu­del­la ta­val­la, tuu­ma­si elä­köi­ty­nyt pap­pi Tou­ko Ha­ka­la, joka hän­kin te­kee nyt va­paa­eh­toi­se­na Sa­nan Ko­ro­na­baa­rin mo­de­roin­tia.

Kor­jaus: Kai­sa Tuik­kas­ta kut­sut­tiin ju­tus­sa vir­heel­li­ses­ti Tu­ki­ai­sek­si. Su­ku­ni­mi kor­jat­tiin oi­ke­ak­si 19.6. klo 13.26.

Lue lisää aiheesta

Hämeenkoskelainen Hannu Roppo iloitsi suuresta osallistujajoukosta. "Suvipäivien juhlaväkeä oli yli puolet", arvioi kirkkoväärtin tehtäviä hoitanut Roppo. Kuva: Markus Luukkonen

Hämeenkoskelainen Hannu Roppo iloitsi suuresta osallistujajoukosta. "Suvipäivien juhlaväkeä oli yli puolet", arvioi kirkkoväärtin tehtäviä hoitanut Roppo. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
19.6.2022

Hämeenkoski sai Suvi­päi­villä oman juhlapyhän – kirkossa nähtiin rytmikäs messu ja mummoksi pukeutunut kesä­te­at­te­ri­le­genda

Facebook-ryhmä Sanan Koronobaarin jäseniä, kuten Touko Hakala, Kaisa Tuikkanen, moderaattorien työtä hallinnoiva Outi Kylliäinen, Riitta Huovila ja Kristiina Kohola tapasivat Hollolassa Sanan Suvipäivien teemateltassa lauantaina. Osa heistä näkivät kasvokkain ensimmäistä kertaa. Kuva: Jani Mahkonen

Facebook-ryhmä Sanan Koronobaarin jäseniä, kuten Touko Hakala, Kaisa Tuikkanen, moderaattorien työtä hallinnoiva Outi Kylliäinen, Riitta Huovila ja Kristiina Kohola tapasivat Hollolassa Sanan Suvipäivien teemateltassa lauantaina. Osa heistä näkivät kasvokkain ensimmäistä kertaa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Uutiset
18.6.2022

Facebook-ryhmäläiset tapasivat ensimmäistä kertaa kasvokkain Hollolassa – "Tässä kohtaa­mi­sessa on paljon iloa"

Näyttelijä Ville Haapasalo, psykologi Mirja Sinkkonen ja nuorisotyöntekijä Teemu Laine osallistuivat Sanan Suvipäivillä Hollolan jäähallissa SanaForumin Ihminen keskellä aikaa -haastatteluun.

Näyttelijä Ville Haapasalo, psykologi Mirja Sinkkonen ja nuorisotyöntekijä Teemu Laine osallistuivat Sanan Suvipäivillä Hollolan jäähallissa SanaForumin Ihminen keskellä aikaa -haastatteluun.

Jani Mahkonen

Uutiset
18.6.2022

Ville Haapasalo Sanan Suvi­päi­villä: "Elämässä ei ole mitään järkeä, jos ei luota tule­vai­suu­teen

Elämisestä pahan keskellä, hyvän puolella keskustelivat Hollolan jäähallissa pidettävillä Sanan Suvipäivillä Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki, Suomen Lähetysseuran seurakuntayhteyksien ja varainhankinnan johtaja Karoliina Nivari, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Kansan Raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman. Kuva: Teemu Leppänen

Elämisestä pahan keskellä, hyvän puolella keskustelivat Hollolan jäähallissa pidettävillä Sanan Suvipäivillä Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki, Suomen Lähetysseuran seurakuntayhteyksien ja varainhankinnan johtaja Karoliina Nivari, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Kansan Raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
17.6.2022

Sanan Suvipäivät Hollolassa ovat alkaneet: "Miten nykyisessä maailmassa voidaan elää pahan keskellä ja hyvän puolella?"

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover