JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Joulu­na­vauk­sessa julkis­te­taan vuoden posi­tii­visin lahtelainen

Joulunavauksen lisäksi joulupukki vierailee Lahden Joulukylässä. Kuva: Jani Mahkonen

Joulunavauksen lisäksi joulupukki vierailee Lahden Joulukylässä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

14.11.2023
Janne Urpunen

Lah­den seu­ra­kun­tien ja Lah­ti Ci­tyn jou­lun avauk­sen uu­si oh­jel­ma­nu­me­ro on vuo­den po­si­tii­vi­sim­man lah­te­lai­sen jul­kis­tus ja pal­kit­se­mi­nen. Pa­rin­sa­dan kan­na­tus­ta saa­neen jou­kos­ta fi­naa­li­ää­nes­tyk­seen ete­ni­vät hen­ki­lö­sar­jas­sa Lah­den Ah­ke­ran nuo­ri­so­val­men­nus­pääl­lik­kö Joo­nas Mak­ko­nen ja Bom­bom-verk­ko­kau­pan yrit­tä­jä An­ne Vii­ta­nie­mi sekä yh­tei­sö­ka­te­go­ri­as­sa Mu­siik­ki­leik­ki­kou­lu Mu­siik­ki­ma­ra­kat­ti ja Ant­ti­lan­mä­ki-Kit­te­län asu­ka­syh­dis­tys. Po­si­tii­vi­sin lah­te­lai­nen on va­lit­tu vuo­des­ta 2004.

Mu­siik­ki­ma­ra­ka­tin "ma­ra­ka­tit" to­tut­tuun ta­paan myös esiin­ty­vät ta­pah­tu­mas­sa. Muut esiin­ty­jät ovat jou­lu­puk­ki sekä kos­ke­tin­soit­ta­ja Miik­ka Kal­li­on joh­ta­ma tont­tu­bän­di, ki­ta­ras­sa Di­mit­ri Kes­ki, rum­muis­sa Mik­ko Ma­ti­as Pel­to­nie­mi ja bas­sos­sa Jus­si Kos­ki­nen, ja Fi­li­an­na-kuo­ro. Fi­li­an­na tun­net­tiin ai­em­min ni­mel­lä Lah­den nais­lau­la­jat. Kuo­ro täyt­ti ke­vääl­lä sata vuot­ta.

Jou­lu­na­vauk­sel­la­kin saat­taa ol­la kä­sil­lä juh­la­vuo­si.

– Ta­pah­tu­ma on jär­jes­tet­ty niin kau­an kuin yh­dis­tyk­sel­läm­me on toi­min­taa ol­lut eli suu­rin piir­tein 25 vuot­ta. Seit­se­män, kah­dek­san vuot­ta ta­pah­tu­ma on ol­lut muis­sa­kin kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa suun­nil­leen sa­maan ai­kaan. Juh­lis­te­taan jou­lu­kau­den al­kua, sa­noo kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen Lah­ti Ci­tyn toi­min­nan­joh­ta­ja Pip­sa Wir­ta­nen.

Lah­des­sa ta­pah­tu­man juu­ret ovat kau­em­pa­na. Wir­ta­nen tie­tää, et­tä jou­lu­puk­ki on len­nä­tet­ty vas­taa­vis­sa mer­keis­sä kaup­pa­to­ril­le en­sim­mäi­sen ker­ran 1950-lu­vul­la.

– Olen näh­nyt ku­van vuo­del­ta 1957. Puk­ki kävi en­sin Hel­sin­gis­sä ja sit­ten Lah­des­sa. Lah­des­sa puk­ki vie­rai­li Starck­jo­han­nin ta­va­ra­ta­los­sa. Sil­loin to­ril­le tuli 7 000–8 000 ih­mis­tä, mut­ta on meil­lä­kin tori ai­na mel­kein täyn­nä.

Pe­rin­tei­siin kuu­luu ar­vuut­te­lu, mil­lä kul­ku­pe­lil­lä puk­ki to­ril­le saa­puu. Wir­ta­nen hel­pot­taa päh­käi­lyä sen ver­ran, et­tei he­li­kop­te­ri tule enää ky­see­seen kas­va­nei­den ym­pä­ris­tö­vas­tui­den ja li­sään­ty­neen dro­ne­lii­ken­teen vuok­si.

Ta­pah­tu­mas­sa sy­ty­te­tään va­lot to­rin jou­lu­kuu­seen. Jou­lun­pu­nais­ta tuo­vat va­paa­pa­lo­kun­ta­lais­ten pa­lo­au­tot. Jou­lu­na­vauk­sen juon­taa toi­mit­ta­ja Kai­sa Kor­ke­a­mä­ki.

Lah­den seu­ra­kun­tien ja kau­pun­gin jou­lui­nen yh­teis­työ hui­pen­tuu Lah­den Jou­lu­ky­läs­sä 9.–20.12. Jou­lu­ky­län ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­sis­tä vas­taa Miik­ka Kal­lio.

– Lah­den Jou­lu­ky­lä on taas Suo­men oh­jel­mal­li­sin jou­lu­to­ri. Esiin­ty­jät jul­kais­taan mar­ras­kuun lo­pul­la, Kal­lio sa­noo.

Lah­den jou­lu­na­vaus kaup­pa­to­ril­la lau­an­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta kel­lo 10.30–11.30.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover