JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Näistä asioista seura­kun­ta­vaa­leissa äänestetään – lahtelaisen pitää täyttää valkoinen ja oranssi äänes­tys­lippu

Lahden seurakunnilla on yhtymämalli, joten Lahdessa käydään kahdet vaalit. Valkoisella lipulla äänestetään ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon ja oranssilla lipulla seurakuntaneuvostoon. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakunnilla on yhtymämalli, joten Lahdessa käydään kahdet vaalit. Valkoisella lipulla äänestetään ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon ja oranssilla lipulla seurakuntaneuvostoon. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

31.10.2022
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löt suun­nit­te­le­vat, ke­hit­tä­vät ja oh­jaa­vat seu­ra­kun­nan toi­min­taa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­vät esi­mer­kik­si kir­kol­lis­ve­rop­ro­sen­tis­ta, ta­lou­sar­vi­ois­ta, ra­ken­nus­hank­keis­ta, avus­tuk­sis­ta, mo­nis­ta työn­te­ki­jä­va­lin­nois­ta, toi­min­nan pai­no­tuk­sis­ta ja seu­ra­kun­ta­ti­lo­jen käy­tös­tä.

Luot­ta­mus­hen­ki­löt ää­nes­tä­vät myös kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa eli va­lit­se­vat maal­lik­ko­e­dus­ta­jat kir­kon ylim­pään päät­tä­vään eli­meen. Kir­kol­lis­ko­kous päät­tää esi­mer­kik­si kir­kon op­piin liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä ja koko evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon ta­lou­des­ta.

​​Hol­lo­la, Hei­no­la, Asik­ka­la ja Tai­ni­on­vir­ta

Hol­lo­lan, Hei­no­lan, Asik­ka­lan ja Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nis­sa va­li­taan jä­se­net kirk­ko­val­tuus­toon. Kirk­ko­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päät­tä­jä, joka joh­taa it­se­näi­sen seu­ra­kun­nan toi­min­taa.

Kirk­ko­val­tuus­ton pää­tös­val­taan kuu­lu­vat esi­mer­kik­si pää­tök­set seu­ra­kun­nan toi­min­nan ja ta­lou­den pää­lin­jois­ta, kir­kol­lis­ve­ro, ra­ken­nus­hank­keet ja uu­det vi­rat. Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­toon va­li­taan 33 edus­ta­jaa. Hei­no­laan va­li­taan 27, Asik­ka­laan 19 ja Tai­ni­on­vir­ral­le 19 val­tuu­tet­tua.

Kirk­ko­val­tuus­to va­lit­see myö­hem­min kes­kuu­des­taan kirk­ko­neu­vos­ton, joka vas­taa käy­tän­nön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asi­at val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si. Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa, jon­ka toi­min­ta-alu­ee­seen kuu­lu­vat myös Kär­kö­län, Pa­das­jo­en ja Kuh­mois­ten kun­nat, pai­kal­lis­ta pää­tös­val­taa on li­säk­si ja­et­tu kap­pe­li­neu­vos­toil­le.

Lah­des­sa jär­jes­te­tään kak­si vaa­lia

Lah­den seu­ra­kun­nil­la (Kes­ki-Lah­ti, Lau­ne, Jout­jär­vi, Sal­paus­sel­kä, Nas­to­la) on yh­ty­mä­mal­li, min­kä ta­kia Lah­des­sa käy­dään sa­ma­nai­kai­ses­ti kah­det vaa­lit.

Val­koi­sel­la li­pul­la ää­nes­te­tään eh­dok­kai­ta yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon.

Yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to päät­tää esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ta­lou­sar­vi­os­ta, kir­kol­lis­ve­ron suu­ruu­des­ta, ra­ken­nus­hank­keis­ta, uu­sis­ta vi­rois­ta ja suu­rim­mis­ta avus­tuk­sis­ta. Yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon va­li­taan 51 jä­sen­tä: Kes­ki-Lah­des­ta 15, Lau­neel­ta 11, Jout­jär­vel­tä 10, Sal­paus­se­läl­tä 8 ja Nas­to­las­ta 7 edus­ta­jaa.

Yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to va­lit­see myö­hem­min kes­kuu­des­taan yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton, joka vas­taa käy­tän­nön joh­ta­mi­ses­ta, ko­koon­tuu use­am­min ja val­mis­te­lee asi­at yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.

Orans­sil­la li­pul­la ää­nes­te­tään eh­dok­kai­ta ko­ti­seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon. Neu­vos­to joh­taa seu­ra­kun­nan toi­min­taa, edis­tää sen hen­gel­lis­tä elä­mää, va­lit­see työn­te­ki­jät sekä päät­tää seu­ra­kun­nal­le myön­net­ty­jen va­ro­jen käy­tös­tä.

Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin va­li­taan 14–16 jä­sen­tä. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton työ­tä joh­taa kirk­ko­her­ra.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover