JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Vastak­kai­na­set­telu ei ole lisääntynyt, mutta asetelmat ovat selkiy­ty­neet" – konkari Antero Helanterä ei yllättynyt Tulkaa kaikki -liikkeen menes­tyk­sestä

Lahden seurakunnat / Viestintätoimisto

20.12.2022
Janne Urpunen

Tul­kaa kaik­ki -lii­ke sai seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa mer­kit­tä­väs­ti li­sää paik­ko­ja Lah­den yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin. Kirk­ko­val­tuus­toon lii­ke sai 13 paik­kaa (kah­dek­san kau­del­la 2018–2022) ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin 18 edus­ta­jaa (10 kau­del­la 2018–2022).

– Ajat­te­len, et­tä mei­dän aja­mat asi­at ovat lä­hel­lä ta­val­li­sia seu­ra­kun­ta­lai­sia, jot­ka ei­vät ole niin kau­he­an ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na seu­ra­kun­ta­e­lä­mäs­sä ja vä­hän vie­rok­su­vat kir­kon jyrk­kiä ja van­hoil­li­sia kan­na­not­to­ja. Var­mas­ti sil­lä­kin on vai­ku­tus­ta, et­tä saim­me hy­viä eh­dok­kai­ta li­sää. Vaa­li­kam­pan­jaa teh­tiin pal­jon pa­rem­min kuin ai­kai­sem­min. Me­nes­tys ei yl­lät­tä­nyt, sa­noo Tul­kaa kaik­ki -liik­keen kon­ka­rie­dus­ta­ja An­te­ro He­lan­te­rä, 77.

 

Kon­ser­va­tii­vi­nen Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki ei me­net­tä­nyt vaa­leis­sa ase­mi­aan ja säi­lyi sel­väs­ti suu­rim­pa­na va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­se­nä. On­ko kah­ti­a­ja­ko sy­ven­ty­nyt, kun sekä kon­ser­va­tii­vit et­tä edis­tys­mie­li­set me­nes­tyi­vät?

– Vas­tak­kai­na­set­te­lu ei ole mie­les­tä­ni li­sään­ty­nyt, mut­ta ase­tel­mat ovat sel­kiy­ty­neet. Van­hoil­lis­ten edus­tus on säi­ly­nyt en­ti­sel­lään, po­liit­ti­set ryh­mit­ty­mät ovat hei­ken­ty­neet ja me olem­me vah­vis­tu­neet. Po­liit­ti­sis­sa ryh­mis­sä on kirk­ko­po­liit­ti­ses­ti ol­lut sekä kon­ser­va­tii­vi­ses­ti et­tä li­be­raa­lis­ti ajat­te­le­via hen­ki­löi­tä ei­kä ole ol­lut niin sel­vää, mitä kan­taa ryh­mät edus­ta­vat.

He­lan­te­rä us­koo, et­tei vaa­li­tu­los vai­keu­ta seu­ra­kun­tien asi­oi­den hoi­ta­mis­ta. 

– Vas­tak­kai­na­set­te­lua on kir­kos­sa ol­lut jo va­li­tet­ta­van pit­kään. Se kos­kee kui­ten­kin vain tiet­ty­jä asi­oi­ta. Suu­rel­ta osin asi­oi­ta hoi­de­taan luot­ta­mu­se­li­mis­sä hy­väs­sä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä ja seu­ra­kun­nan pa­ras­ta aja­tel­len.

 

Mikä on al­ka­van ne­li­vuo­tis­kau­den tär­kein ky­sy­mys Lah­des­sa?

– Seu­ra­kun­ta­ra­ken­teen uu­dis­tus, et­tä läh­de­tään­kö miet­ti­mään va­ka­vas­ti yh­den seu­ra­kun­nan mal­lia. Jon­kin­moi­nen sel­vi­tys on me­neil­lään, mut­ta iso ky­sy­mys on, kos­kee­ko se myös hal­lin­to­ra­ken­teen muu­tos­ta. Sii­hen aloi­te­taan pa­neu­tu­mi­nen heti, kun hom­mat käyn­nis­ty­vät, He­lan­te­rä sa­noo.

Hän on yh­den seu­ra­kun­nan kan­nal­la.

– Nä­ke­mys on pik­ku­hil­jaa kyp­sy­nyt. Pa­rem­min va­rau­dut­tai­siin tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin ole­mal­la yk­si seu­ra­kun­ta. Se on jous­ta­vam­pi, ja kaik­ki alu­eel­li­nen toi­min­ta voi­daan sii­nä­kin mal­lis­sa to­teut­taa.

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten He­lan­te­rä oli vie­lä yh­ty­mä­ra­ken­teen kan­nal­la.

– Sil­loin se tun­tui hy­väl­tä, mut­ta kun ot­taa huo­mi­oon kir­kon jä­sen­mää­rän ne­ga­tii­vi­sen ke­hi­tyk­sen ja nuo­rem­pien ikä­luok­kien us­kon­nol­li­suu­den vä­he­ne­mi­sen, jous­ta­vat ja ke­vy­et hal­lin­to­ra­ken­teet tun­tu­vat so­vel­tu­van tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin pa­rem­min.

 

He­lan­te­rä aloit­taa vii­den­nen kau­ten­sa kirk­ko­val­tuus­tos­sa ja nel­jän­nen seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa.

– Ai­ka on men­nyt yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti. Kun 16 vuot­ta sit­ten tu­lin mu­kaan, ajat­te­lin, et­tä tääl­lä on ihan lii­an van­haa po­ruk­kaa. Nyt vä­hän hä­vet­tää, et­tä it­se olen näin van­ha­na mu­ka­na.

Mik­si koet tär­ke­äk­si osal­lis­tua seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon?

– Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en koe sitä niin tär­ke­äk­si, mut­ta olen ha­lun­nut ol­la mu­ka­na edis­tä­mäs­sä Tul­kaa kaik­ki -liik­keen me­nes­tys­tä ja kir­kon uu­dis­tu­mis­ta. Eh­dok­kai­ta ei ole help­po saa­da. Ihan vel­vol­li­suu­des­ta olen mu­ka­na, et­tä omal­ta osal­ta­ni tuon po­ru­kal­le ää­niä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover