JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seura­kun­ta­vaa­lien Lahden ääniharava Ohto Oksanen: Vaikka seurakunnat ovat tasa-arvoisia, kaiken ei tarvitse olla seura­kun­nissa samalla lailla

Ohto Oksanen. Kuva: Lahden seurakunnat/Viestintätoimisto

Ohto Oksanen. Kuva: Lahden seurakunnat/Viestintätoimisto

Lahden seurakunnat

19.12.2022
Janne Urpunen

Oh­to Ok­sa­nen, 40, oli jo tois­ta ker­taa pe­räk­käin seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va Lah­des­sa. Utin jää­kä­ri­ryk­men­tis­sä työs­ken­te­le­vä ma­ju­ri oli eh­dol­la Nas­to­las­sa Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­dok­kaa­na ja ko­ko­si 141 ään­tä.

Ok­sa­nen ko­kee han­ka­lak­si ruo­tia hen­ki­lö­koh­tai­sen me­nes­tyk­sen­sä syi­tä, mut­ta asi­oi­hin, jot­ka sii­vit­ti­vät edus­ta­man­sa Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en voit­toon Lah­des­sa, Ok­sa­sel­la on se­li­tys.

– Hyvä eh­do­ka­sa­set­te­lu. Pal­jon hy­viä eh­dok­kai­ta, eri-ikäi­siä, mo­lem­pia su­ku­puo­lia, pit­kään seu­ra­kun­nis­sa ak­tii­vi­si­na ol­lei­ta ja eri alu­eil­la toi­mi­nei­ta. Ää­nes­tä­jän on ol­lut help­po löy­tää ryh­mäs­tä it­se­ään miel­lyt­tä­vä eh­do­kas. Toi­nen syy on var­mas­ti se, et­tä pe­rin­tei­set ar­vot, joi­ta Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki edus­taa, ovat ää­nes­tä­jien jou­kos­sa kan­na­tet­tu­ja, hän sa­noo.

Ok­sa­sel­la al­kaa kol­mas kau­si seu­ra­kun­nan luot­ta­mu­se­li­mis­sä. Hän nä­kee oman roo­lin­sa sil­lan­ra­ken­ta­ja­na ja yh­teis­työn edis­tä­jä­nä. 

– Mi­nul­le on tär­ke­ää ai­na ol­lut luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den saat­ta­mi­nen yh­teen, saa­da hei­dät tu­ke­maan tois­ten­sa työ­tä. Sitä olen pyr­ki­nyt te­ke­mään ole­mal­la yh­tey­des­sä sekä seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­hin et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löi­hin. Olen yrit­tä­nyt edis­tää sel­lais­ta yk­seyt­tä.

 

Lah­den yh­tei­sis­sä toi­mie­li­mis­sä nas­to­la­lai­nen ha­lu­aa luon­nol­li­ses­ti tuo­da esiin nas­to­la­lai­sen nä­kö­kul­man.

– Nas­to­la on kui­ten­kin ver­rat­tain eri­lai­nen seu­ra­kun­ta kuin muut Lah­den seu­ra­kun­nat. Pi­dän hir­ve­än tär­ke­ä­nä sitä, et­tei yri­te­tä lait­taa viit­tä seu­ra­kun­taa sa­maan muot­tiin. Jos joku toi­mii jos­sain seu­ra­kun­nas­sa, an­ne­taan sen toi­mia. Jos toi­nen tapa toi­mii pa­rem­min toi­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa, niin an­ne­taan sen ol­la. Vaik­ka seu­ra­kun­nat ovat tasa-ar­voi­sia, kai­ken ei tar­vit­se ol­la seu­ra­kun­nis­sa sa­mal­la lail­la. Eri seu­ra­kun­nis­sa on eri­lai­sia vah­vuuk­sia ja me­nes­tyk­seen pääs­tään yleen­sä ruok­ki­mal­la vah­vuuk­sia.

Ok­sa­nen toi­voo, et­tä al­ka­val­la kau­del­la Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­val­tuus­tos­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta ai­na­kin eri työ­muo­to­jen vas­tuu­ryh­mien toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen.

– Mi­ten vas­tuu­ryh­mil­lä saa­tai­siin tu­et­tua työ­a­lo­jen toi­min­taa en­tis­tä pa­rem­min? Nas­to­las­sa meil­lä on nuo­ri­so­työn vas­tuu­ryh­mä, ju­lis­tus­työn vas­tuu­ryh­mä, di­a­ko­ni­a­työn vas­tuu­ryh­mä ja niin edes­päin. Yh­ty­män ta­sol­la, kun yh­ty­män toi­min­taa tar­kas­tel­laan ja eh­kä ra­ken­tei­ta­kin, py­ri­tään ak­tii­vi­ses­ti tuo­maan Nas­to­lan kan­ta esiin.

 

Seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tu­mi­nen on Ok­sa­sel­le myös kei­no hoi­taa seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tään.

– Pie­nes­tä lap­ses­ta olen ol­lut seu­ra­kun­nan ker­hois­sa. Siel­tä tie vei seu­ra­kun­ta­nuo­riin, jon­ka jäl­keen al­koi­vat nuo­ren ai­kui­sen ruuh­ka­vuo­det, jol­loin ei enää eh­di ol­la niin pal­jon mu­ka­na seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­toi­mi on tär­kein seu­ra­kun­ta­yh­tey­te­ni täl­lä het­kel­lä. Koen, et­tä yh­teys on tii­vis. Ko­kouk­sia, jois­sa seu­ra­kun­ta-asi­oi­ta kä­si­tel­lään, on usein. Nii­den kaut­ta pää­se mu­kaan myös har­tau­se­lä­mään.

Kos­ke­tus seu­ra­kun­taan säi­lyy si­tä­kin kaut­ta, et­tä Ok­sa­sen vai­mo Kuk­ka-Maa­ria Ok­sa­nen työs­ken­te­lee nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja­na Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa.

– Lap­set­kin osal­lis­tu­vat seu­ra­kun­nan lei­reil­le ja muu­hun toi­min­taan ak­tii­vi­ses­ti, Ok­sa­nen ker­too.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover