JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Lomailetko heinäkuussa Heinolassa? Tiistai-iltapäivät tarjoavat tasokasta hengellistä musiikkia

"Koronan jälkeen esiintyjillä on kova halu esiintyä. Kun valinnanvaraa on näin runsaasti, kanttori Ursula Auvinen (vas.) sai ajatuksen konserttisarjasta", kertoo Irja Voutila. Kuva: Jani Mahkonen

"Koronan jälkeen esiintyjillä on kova halu esiintyä. Kun valinnanvaraa on näin runsaasti, kanttori Ursula Auvinen (vas.) sai ajatuksen konserttisarjasta", kertoo Irja Voutila. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

28.6.2022
Janne Urpunen

Hei­no­lan kir­kos­sa kuul­laan hei­nä­kuus­sa hen­gel­lis­tä mu­siik­kia joka tiis­tai-il­ta­päi­vä. Kon­sert­ti­sar­jan avaa 5.7. jaz­zyh­tye He­a­ven­ly Swing, joka on kul­ke­nut yli 20 vuot­ta omaa tie­tään suo­ma­lai­ses­sa gos­pe­lis­sa. Yh­ty­een tyy­li on vaih­del­lut jaz­zis­ta ja swin­gis­tä suo­ma­lais­kan­sal­li­seen lau­lel­ma­gos­pe­liin. Bän­din eri­koi­suus on vib­ra­fo­ni­so­lis­ti Mat­ti Vo­lo­ti­nen. Vib­ra­fo­nin, kos­ket­ti­mien ja pe­rin­tei­sen kom­pin yh­dis­tel­män täy­den­tää pu­hal­lin­sek­tio. Lau­lus­ta vas­taa Pia Wi­je­ra­ma.

Ai­da, Ai­no ja Hei­di Heik­ka­laa kuul­laan 12.7. Sis­kok­set opis­ke­le­vat Kuo­pi­on Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa ja Ma­de­to­jan mu­siik­ki­lu­ki­os­sa Ou­lus­sa ja esit­tä­vät yk­sin­lau­lu­ja, du­et­to­ja ja ur­ku­mu­siik­kia.

Ma­ki­ko Oban ja Mar­ja Ne­van­kal­li­on Duo Ni tar­jo­aa kon­sert­ti­kan­te­lein mi­ni­ma­lis­ti­sia ja herk­kiä, mut­ta sa­mal­la vah­vo­ja ja vä­rik­käi­tä tun­nel­mia. Hei­nä­kuun 19. päi­vän kon­ser­tis­sa kuul­laan ai­na­kin Lu­do­vi­co Ei­nau­din, Hi­ros­hi Yos­hi­mu­ran, Ur­mas Si­sas­kin ja Timo Ala-Ko­ti­lan sä­vel­lyk­siä.

Tan­gon tup­lap­rins­sin Mark­ku Uhl­bäc­kin Pi­mey­des­tä va­loon -kon­sert­ti joh­dat­taa 26.7. kris­ti­nus­kon pe­rus­sa­no­man ää­rel­le: mi­ten saa­da toi­vot­to­muu­teen toi­vo ja pi­mey­teen valo. Uhl­bäc­kia sä­es­tää Reet­ta Kar­hu­nen pi­a­nol­la, ki­ta­ral­la ja lau­lul­la.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan lä­he­tys- ja vies­tin­tä­sih­tee­ri Ir­ja Vou­ti­la (ku­vas­sa oi­ke­al­la) toi­voo kon­ser­teil­le laa­jaa ylei­söä.

– Hei­no­las­sa on ke­säi­sin pal­jon mök­ki­läi­siä. Us­koi­sin, et­tä pai­kal­li­set­kin eh­ti­vät hei­nä­kuus­sa ar­ki-il­ta­päi­vi­sin kuun­te­le­maan ta­so­kas­ta mu­siik­kia, hän sa­noo.

Hei­no­lan ke­säs­sä ta­pah­tuu pal­jon, mut­ta ei sen­tään lii­kaa ai­na­kaan tiis­tai-il­ta­päi­vi­sin.

– Ko­ro­nan jäl­keen esiin­ty­jil­lä on kova halu esiin­tyä. Kun va­lin­nan­va­raa on näin run­saas­ti, kant­to­ri Ur­su­la Au­vi­nen (ku­vas­sa va­sem­mal­la) sai aja­tuk­sen kon­sert­ti­sar­jas­ta.

Vou­ti­lan mu­kaan seu­ra­kun­ta­lai­set ovat op­pi­neet käy­mään Hei­no­lan kir­kon ym­pä­ris­tös­sä tiis­tai­sin il­man oh­jel­ma­tar­jon­taa­kin.

– Van­has­sa pap­pi­las­sa toi­mii tä­nä­kin ke­sä­nä kah­vi­la tiis­tai­sin kel­lo 12–15. Paik­ka on mo­nel­le tut­tu myös seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­ta ja juh­lis­ta.

Hen­gel­lis­tä mu­siik­kia hei­nä­kuus­sa Hei­no­lan kir­kos­sa tiis­tai­sin kel­lo 13.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover