JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Onks toivoo?" – Hartolan kirkossa haetaan keskus­tellen lohdullisia näkymiä nykymenoon

Hartolan kirkossa toivosta keskustelee kuusi eri alojen asiantuntijaa. Kuva: Jani Mahkonen

Hartolan kirkossa toivosta keskustelee kuusi eri alojen asiantuntijaa. Kuva: Jani Mahkonen

8.11.2023
Janne Urpunen

Maa­il­man tola he­rät­tää huol­ta. Il­mas­ton­muu­tos ja la­ji­ka­to uh­kaa­vat elä­män edel­ly­tyk­siä, so­dal­le Uk­rai­nas­sa ei näy lop­pua, Pa­les­tii­nan konf­lik­tin rau­ha­no­mai­nen rat­kai­su on yhä kau­em­pa­na ja ter­ro­ris­min pe­lä­tään li­sään­ty­vän Eu­roo­pas­sa. Kan­sain­vä­lis­ten huo­lien pääl­le ovat pai­kal­li­set mur­heet.

– Eläm­me sel­lais­ta ai­kaa, et­tä maa­il­ma tun­tuu ole­van se­kai­sin. Meil­lä Har­to­las­sa pe­lä­tään myös maa­seu­dun puo­les­ta, et­tä seu­tu­kun­ta tyh­je­nee ja pal­ve­lut hä­vi­ä­vät, sa­noo Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­val­tuu­tet­tu, kou­lut­ta­ja ja lu­en­noit­si­ja Riit­ta Saa­ri­kan­gas.

Saa­ri­kan­gas ja seu­ra­kun­nan di­a­ko­nis­sa Kir­si Män­nis­tö päät­ti­vät, et­tä nyt saa loh­dut­to­muus riit­tää.

– Poh­dim­me, et­tä ti­lan­net­ta voi­si kä­si­tel­lä kir­kon ar­vo­jen, us­ko, toi­von ja rak­kau­den kaut­ta. En­sim­mäi­se­nä otam­me kä­sit­te­lyyn toi­von.

Onks toi­voo? -pa­nee­li­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vat Saa­ri­kan­kaan li­säk­si tv:stä tut­tu ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Kaj Kun­nas, ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li Juha-Mat­ti Mart­ti­la, Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri, Har­to­lan kun­nan­joh­ta­ja Jark­ko Sep­pä­lä sekä en­ti­nen ul­ko­maan­kaup­pa- ja ke­hi­tys­mi­nis­te­ri An­ne-Mari Vi­ro­lai­nen. Kun­nas­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta kai­kil­la on yh­teys Har­to­laan tai Sys­mään.

Saa­ri­kan­gas pe­nää suo­ma­lai­sil­ta asen­ne­re­mont­tia.

– Kaj Kun­nas sa­noi, et­tä hän nä­kee vain mu­ka­via ih­mi­siä. Hän asen­noi­tuu myön­tei­ses­ti, ja sii­hen on hy­vät pe­rus­teet. Suo­mes­sa on kui­ten­kin enem­män asi­oi­ta hy­vin kuin huo­nos­ti. Meil­lä on läm­pöä ja ruo­kaa, rau­ha­kin tois­tai­sek­si. Asi­at ovat pa­rem­min kuin suu­rim­mal­la osal­la maa­pal­lon ih­mi­sis­tä.

Saa­ri­kan­gas muis­tut­taa sii­tä­kin, et­tä olo­suh­tei­siin on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa.

– Muu­tin tän­ne [Har­to­laan] ra­pi­at vii­si vuot­ta sit­ten. Ih­met­te­lin, kun kirk­ko oli pi­me­ä­nä. Pyy­sin, et­tä sy­tyt­täi­si­vät kirk­koon va­lot.

Ja val­keus tuli.

– Kirk­ko­her­ra tart­tui sii­hen heti. Nyt kirk­ko lois­taa va­loa pi­mey­teen. Onks toi­voo? -ti­lai­suu­del­la ha­lu­am­me tais­tel­la toi­vot­to­muut­ta vas­taan, mut­ta myös ma­dal­taa kyn­nys­tä as­tua kirk­koon.

Asi­an­tun­ti­ja­nä­ke­mys­ten li­säk­si tar­jol­la on elä­vää mu­siik­kia, jos­ta vas­taa Ul­la Miet­ti­nen. Kun­nan­joh­ta­ja Sep­pä­lä­kin on lu­van­nut esi­tel­lä lau­lu­tai­to­aan. Ylei­sön on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kes­kus­te­luun toi­vo­mal­la pa­ne­lis­teil­le esi­tet­tä­viä ky­sy­myk­siä etu­kä­teen. Har­to­lan Toi­von vii­kon avaa­va ta­pah­tu­ma kes­tää noin kak­si tun­tia.

Onks toi­voo? -pa­nee­li­kes­kus­te­lu Har­to­lan kir­kos­sa lau­an­tai­na 2.12. kel­lo 15. Ti­lai­suu­teen on va­paa pää­sy.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover