JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Pieniä ja vähän isompiakin vipeltäjiä – Mikke­lin­päivä on eräs kirk­ko­vuoden tärkeim­mistä lasten­toi­minnan päivistä

Päiväkerholaiset harjoittelivat Vääksyn Perhekeskus Ilossa perhemessun enkelilaulua. Kuva: Jani Mahkonen

Päiväkerholaiset harjoittelivat Vääksyn Perhekeskus Ilossa perhemessun enkelilaulua. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

27.9.2023
Teemu Leppänen

Mik­ke­lin­päi­vää vie­te­tään evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa syys–lo­ka­kuun vaih­tees­sa.

Päi­vä on saa­nut ni­men­sä ark­kien­ke­li Mi­ka­e­lis­ta, joka mai­ni­taan Raa­ma­tus­sa use­am­man ker­ran. Mi­ka­e­lia pi­det­tiin myös tai­vaal­lis­ten so­ta­jouk­ko­jen joh­ta­ja­na. Raa­ma­tun en­ke­leil­lä on muu­ten­kin mo­nen­lai­sia teh­tä­viä. Usein hei­dät ku­va­taan Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ji­na.

Seu­ra­kun­tien las­ten­toi­min­nas­sa Mik­ke­lin­päi­väs­tä on tul­lut yk­si kirk­ko­vuo­den tär­keim­mis­tä päi­vis­tä.

– Mik­ke­lin­päi­vä on en­ke­leil­le omis­tet­tu kris­til­li­nen juh­la­py­hä, jos­sa lap­set ovat tär­ke­äs­sä osas­sa, kos­ka Jee­sus an­toi lap­sil­le eri­tyi­sen ar­von, sa­noo Asik­ka­lan vas­taa­va las­te­noh­jaa­ja Emi­lia Tol­va­nen.

Se nä­kyy si­ten, et­tä ti­lai­suuk­siin kut­su­taan eri­tyi­ses­ti lap­sia ja per­hei­tä.

– Meil­lä Mik­ke­lin­päi­vä­nä on per­hei­den puu­ha­päi­vä, jol­loin ul­ko­na on eri­lais­ta puu­haa lap­sil­le ja van­hem­mil­le. Sa­teen sat­tu­es­sa olem­me si­säl­lä.

Seu­ra­kun­ta­ko­din pi­haan on suun­ni­tel­tu eri­lai­sia ras­te­ja, lii­kun­nal­li­sia pis­tei­tä sekä en­ke­lei­hin liit­ty­vää puu­haa. Si­säl­lä on ku­vaus­sei­nä, jos­sa voi ot­taa lap­ses­taan ku­van en­ke­li­nä.

Puu­has­te­lu­jen jäl­keen Asik­ka­las­sa siir­ry­tään seu­ra­kun­ta­ko­din kirk­ko­sa­liin viet­tä­mään per­he­mes­sua, jon­ka to­teut­ta­mi­seen lap­set saa­vat ha­lu­tes­saan osal­lis­tua.

– Alus­sa on esi­mer­kik­si las­ten en­ke­li­kul­kue ja päi­vä­ker­ho­lai­set esit­tä­vät en­ke­li­vir­ren. Täl­lä ker­taa meil­lä tu­lee käyt­töön myös ai­van uu­si kirk­ko­ki­os­ki, jos­ta lap­si ja ai­kui­nen voi va­li­ta mes­suun liit­ty­viä teh­tä­viä ja osal­lis­tua sil­lä ta­val­la mes­sun to­teut­ta­mi­seen. Teh­tä­vis­sä on esi­mer­kik­si vir­si­kir­jo­jen ja­koa, kynt­ti­län sy­tyt­tä­mis­tä sekä Raa­ma­tun lu­kua.

Mik­ke­lin­päi­vän per­he­mes­su on tar­koi­tet­tu kai­kel­le kan­sal­le. Lap­si­per­hei­den kes­kuu­des­sa Mik­ke­lin­päi­vän mes­su on suo­sit­tu ja sil­lä on pit­kät pe­rin­teet.

– Sil­loin on ki­vaa vi­li­nää, kun pai­kal­la on pie­niä ja vä­hän isom­pi­a­kin vi­pel­tä­jiä van­hem­pi­neen. Mes­sus­sa käy tuol­loin to­del­la pal­jon eri ih­mi­siä kuin ta­val­li­si­na sun­nun­tai­na. Toi­vom­me nä­ke­väm­me siel­lä mo­nen ikäi­siä. Per­heet voi­si­vat roh­ke­as­ti pyy­tää mu­kaan iso­van­hem­pia sekä las­ten kum­me­ja, Tol­va­nen sa­noo.

Per­hei­den puu­ha­päi­vä 1.10. Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Klo 15–16 puu­ha­pa­jat, toi­min­ta­pis­tei­tä per­heen nuo­rim­mil­le. Klo 16 per­he­mes­sus­sa mu­ka­na Tomi Koho, Lii­sa Ruo­na­kos­ki ja las­te­noh­jaa­jat. Mes­sun jäl­keen ruo­kai­lu.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover