JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Sulo­soin­tuja suvi-illassa - Diandran akustinen trio esiintyy Hartolassa perin­tei­sessä kirk­ko­kon­ser­tissa

28.6.2024
Jaana Kosunen

Jos Di­and­ra sai­si va­li­ta – ja mik­si­pä ei sai­si va­li­ta – min­ne ke­säi­sin suun­taa kon­ser­toi­maan, on yk­si koh­de eh­dot­to­mas­ti Har­to­lan kirk­ko. Näin on kau­ni­sää­ni­nen lau­la­ja toi­mi­nut jo vii­mei­set nel­jä vuot­ta, ja tänä ke­sä­nä Di­and­ran he­le­ät su­lo­soin­nut kai­ku­vat Har­to­lan kir­kos­sa jäl­leen. Ky­sees­sä on akus­ti­nen kon­sert­ti, jos­sa Di­and­ra esit­tää kau­neim­pia klas­si­koi­ta Suo­mes­ta ja maa­il­mal­ta. Lau­la­jan omien sa­no­jen mu­kaan lu­vas­sa on tun­teel­li­sia elä­män bii­se­jä, iloa unoh­ta­mat­ta.

– Esiin­nym­me akus­ti­sel­la tri­ol­la, kos­ka kir­kon ava­ras­sa ja kai­kui­ses­sa akus­tii­kas­sa vä­hem­män on enem­män. Sa­nois­ta täy­tyy saa­da sel­vää ja pie­nel­lä ko­koon­pa­nol­la jää enem­män ti­laa lau­lu­jen ta­ri­noil­le. Olen kai­kil­la Har­to­lan kei­koil­la soit­ta­nut viu­lua, ja se on mu­ka­na myös tänä vuon­na, hän ker­too.

Di­and­ra on tul­lut tu­tuk­si hui­ke­as­ta ää­nes­tään, jota te­le­vi­si­on kat­so­jat ovat saa­neet kuun­nel­la muun mu­as­sa Elä­mä­ni bii­si -oh­jel­mas­sa. Ah­ke­ras­ti kon­sert­te­ja te­ke­väl­le Di­and­ral­le myös kirk­ko­kon­ser­tit ovat tut­tu­ja ja mie­lui­sia. Kir­kois­sa hän esiin­tyy eri­tyi­ses­ti jou­lun ai­kaan, mut­ta ke­säi­siä kirk­ko­kon­sert­te­ja­kin on, ja Har­to­lan kirk­ko­kon­ser­tis­ta näyt­tää muo­dos­tu­neen jo pe­rin­ne.

– Har­to­lan kir­kos­sa on hyvä esiin­tyä; se on kau­nis, va­loi­sa ja akus­tii­kal­taan hyvä, Di­and­ra ku­vai­lee.

Muu­si­kol­le Päi­jät-Häme on alu­ee­na tut­tu, sil­lä Di­and­ra on opis­kel­lut muu­si­kon pe­rus­tut­kin­non Lah­des­sa yli­o­pet­ta­ja eme­ri­tus Pert­ti Su­ti­sen joh­dol­la. Di­and­ra ylis­tää vuo­lain sa­noin opet­ta­jaan­sa, jon­ka ope­tuk­seen hän 12-vuo­ti­aa­na viu­luop­pi­laa­na siir­tyi.

– Hän oli elä­mäs­sä­ni suun­nan­näyt­tä­jä sekä to­del­la vaa­ti­va ja lois­ta­va opet­ta­ja. Hän kan­nus­ti mi­nua mo­lem­mis­sa ra­kas­ta­mis­sa­ni asi­ois­sa, lau­lus­sa ja viu­lus­sa. Hän ei kos­kaan ko­ke­nut, et­tä ra­kas­ta­ma­ni pop-mu­siik­ki ja lau­la­mi­nen oli­si ol­lut klas­si­sen mu­sii­kin ja viu­lun opis­ke­le­mi­ses­ta pois, vaan päin vas­toin. Hän oli hy­vin mo­der­ni ja kan­nus­ta­va opet­ta­ja, ai­nut­laa­tui­nen! Di­and­ra heh­kut­taa.

Di­and­ra - Ele­gia -kon­sert­ti Har­to­lan kir­kos­sa kes­ki­viik­ko­na 10.7. klo 18.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover