JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ainakin kymmenen tapaa pilata loma

24.6.2024
Helena Salakka

Kun vä­hän ai­kaa sit­ten näin elo­ku­van 21 ta­paa pi­la­ta avi­o­liit­to, mie­tin, mik­si elo­ku­van ni­mes­sä oli juu­ri luku 21. Eh­kä oh­jaa­ja oli lait­ta­nut tuon lu­vun sen ta­kia, et­tä kat­so­ja jäi­si päh­käi­le­mään sitä. Aloi­tin juu­ri ke­sä­lo­man ja jäin lei­kit­te­le­mään lef­fan in­noit­ta­ma­na, mil­lä kym­me­nil­lä ta­voil­la voi­si pi­la­ta ke­sä­lo­man. Kas täs­sä spon­taa­ni lis­ta­ni, joka ei pe­rus­tu mi­hin­kään tiuk­kaan tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen.

Heti kun he­räät, ota kän­nyk­kä kä­tee­si jo sän­gys­sä ja lue päi­vän uu­ti­set. Ah­dis­tu huo­nois­ta uu­ti­sis­ta. Kyl­lä, lo­mal­la näyt­tää sa­ta­van heti sen en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien. Man­si­kat ovat pal­jon kal­liim­pia kuin vii­me vuon­na. Tar­jous­ris­tei­lyt on jo myy­ty lop­puun, ei­kä to­ril­la ole lu­vas­sa mi­tään il­mais­ta, mitä jo­not­taa.

Kun me­net keit­ti­öön aa­mu­pa­lal­le, ah­dis­tu li­sää. Ku­kaan ei ole imu­roi­nut kah­teen viik­koon, jää­kaa­pin ovi on täyn­nä tah­ma­tas­su­jen jäl­kiä, mu­ru­sia on pit­kin pöy­tiä ja lat­ti­al­la. Bi­o­jä­te hai­see ja tyh­jiä lim­sa­pul­lo­ja pur­sui­lee tis­ki­pöy­däl­lä. Las­ten ky­niä, pa­pe­rei­ta, kir­jo­ja ja tar­ro­ja on niin keit­ti­ön pöy­dän täy­del­tä kuin myös kes­kel­lä olo­huo­neen lat­ti­aa. Kump­pa­ni löt­köt­tää soh­val­la kat­so­mas­sa jal­ka­pal­loa rik­ki­näi­set su­kat ja­las­saan ja piz­za­pa­la kä­des­sään il­man lau­tas­ta.

Kun kat­sot ik­ku­nas­ta ulos, huo­maa li­kai­set ik­ku­nat. Nii­tä ei ole vie­lä­kään pes­ty. Jon­kun pi­täi­si ajaa nur­mik­ko, kit­keä rik­ka­ruo­hot pe­ren­na­pen­keis­tä ja lait­taa mar­ja­pen­sail­le uu­det tuet. Mis­tä nii­tä muu­ra­hai­sia ja leh­to­ko­ti­loi­ta­kin tu­lee koko ajan li­sää kuk­ka­penk­kei­hin?

Täl­lä lo­ma­tek­nii­kal­la on jo puo­leen päi­vään men­nes­sä sii­nä mie­len­ti­las­sa, et­tä lop­pu­päi­vä me­nee­kin mu­ka­vas­ti nal­kut­ta­es­sa muul­le per­heel­le sii­tä, mitä kaik­kea pi­täi­si teh­dä tä­nään, huo­men­na ja lop­pu­lo­man jo­kai­se­na päi­vä­nä, et­tä kaik­ki oli­si eh­dit­ty teh­dä lo­man lop­puun men­nes­sä.

Ko­keil­laan­pa uu­sik­si. Heti, kun he­räät, ota ii­sis­ti. Älä tee yh­tään mi­tään, jos et ha­lua. Möl­lö­tä vain. Kat­so kis­sa­vi­de­oi­ta, jos sil­tä tun­tuu. Tai is­tu kat­so­maan jal­ka­pal­loa kump­pa­ni­si kans­sa ja hauk­kaa hä­nen pit­sas­taan pa­la­nen. Ku­ti­ta pal­jas­ta var­vas­ta, joka nä­kyy rik­ki­näi­ses­tä su­kas­ta. Huik­kaa, mitä ki­vaa voi­tai­siin tä­nään teh­dä. Men­nään­kö pyö­ril­lä kes­kus­taan syö­mään let­tu­ja ja tes­taa­maan to­rin uu­det kei­nut? Sii­vo­taan­ko huo­men­na yh­des­sä po­ru­kal­la? Ote­taan­ko pie­ni ir­ti­ot­to jon­ne­kin pois ko­ti­mai­se­mis­ta het­kek­si ai­kaa? Yh­dis­te­tään­kö kum­mi­lap­sen rip­pi­juh­la­vie­rai­luun pie­ni reis­su?

Kun kat­sot ik­ku­nas­ta ulos, muis­ta ihail­la juu­ri avau­tu­nei­ta pi­o­nin­kuk­kia, kur­jen­pol­via ja jos­sain vai­hees­sa sa­toa tuot­ta­via mar­ja­pen­sai­ta. Ke­säi­nen luon­to on niin kau­nis!

On mei­dän omis­sa kä­sis­säm­me ai­ka lail­la, mil­lai­nen lo­mas­tam­me tu­lee. Mitä va­lit­sen näh­dä ym­pä­ril­lä­ni lo­mal­la­ni? Mitä va­lit­sen sa­noa lä­him­mil­le ih­mi­sil­le­ni? Sen­kin saa sa­noa ää­neen, jos on uu­pu­nut, stres­saan­tu­nut ja kaik­ki ot­taa pää­hän. Le­vol­lis­ta ke­sää!

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover