JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Kasvokkain kuoleman kanssa

Lahden seurakunnat

9.10.2023
Leena Hokka

”Se rupi mun pol­ves­sa oli ai­na­kin näin iso”, tyt­tö se­lit­tää toh­keis­saan. ”Se tuli, kun mä kaa­duin pyö­räl­lä. Ja sit­ten mä sain pil­li­me­hun!” Mum­mo kuun­te­lee vuo­tees­saan hy­myil­len.

Saat­to­hoi­to-osas­ton kaa­pis­ta on löy­ty­nyt pa­la­pe­li, jota tyt­tö nyt ko­ko­aa. Sa­mal­la hän kuun­te­lee ai­kuis­ten jut­te­lua sii­tä, kuin­ka no­pe­as­ti kaik­ki on ta­pah­tu­nut: vas­ta äs­ken kaik­ki oli hy­vin, ja nyt yh­tei­nen ai­ka on käy­mäs­sä vä­hiin.

Mum­mo on vä­sy­nyt, tor­kah­taa vä­lil­lä ja sit­ten taas ha­vah­tuu. Tyt­tö muis­taa mu­ka­na ole­van sal­mi­ak­ki­pas­til­li­pur­kin ja ha­lu­aa tar­jo­ta mum­mol­le­kin yh­den. Kuin­ka pa­kah­dut­ta­van pal­jon elä­mä­ni­loa ty­tön mu­ka­na saa­puu­kaan sai­raa­la­huo­nee­seen!

Ihai­len, kuin­ka luon­te­vas­ti ty­tön van­hem­mat se­lit­tä­vät mum­mon ti­lan­net­ta ty­töl­le ja pyyh­ki­vät vä­lil­lä kyy­ne­li­ään. Tyt­tö nä­kee, et­tä jos­kus suru on niin suu­ri, et­tä ai­kuis­ta­kin it­ket­tää. Sil­loin toi­set loh­dut­ta­vat ja pi­tä­vät huol­ta. Su­ru­a­kin on hel­pom­pi kes­tää yh­des­sä.

Jos­kus me ai­kui­set aras­te­lem­me las­ten vie­mis­tä kuo­le­van per­heen­jä­se­nen luok­se. Toi­saal­ta se on in­hi­mil­lis­tä: tot­ta kai van­hem­mat ha­lu­a­vat suo­jel­la las­taan su­rul­ta ja kär­si­myk­sel­tä. Toi­saal­ta jo­kai­nen meis­tä, myös su­loi­nen lap­si, jou­tuu elä­mäs­sä en­nen pit­kää kas­vok­kain kuo­le­man kans­sa. Se kuu­luu elä­mään, on osa ih­mi­syyt­tä.

Me ai­kui­set saa­tam­me pe­lä­tä, et­tä lä­hes­ty­vän kuo­le­man nä­ke­mi­nen trau­ma­ti­soi lap­sen. Lap­sel­le on kui­ten­kin va­hin­gol­li­sem­paa se, jos per­hees­sä on sa­lai­suus. Sil­loin lap­si vais­to­aa, et­tä muut tie­tä­vät jo­tain, mitä hä­nel­le ei ker­ro­ta. Se hor­jut­taa sekä lap­sen it­se­luot­ta­mus­ta et­tä hä­nen luot­ta­mus­taan ym­pä­röi­viin ai­kui­siin.

Jos lap­sel­ta pää­te­tään sa­la­ta per­heen­jä­se­nen sai­raus ja lä­hes­ty­vä kuo­le­ma, käy usein niin, et­tä lap­si luo it­sel­leen vie­lä to­del­li­suut­ta­kin pa­hem­man kau­hu­ku­van. Se syn­tyy ai­kuis­ten puo­lik­kais­ta lau­seis­ta lap­sen mie­li­ku­vi­tuk­sen sii­vit­tä­mä­nä.

Sil­loin, kun joku lä­hei­nen on kuo­le­man­sai­ras, on tär­ke­ää vah­vis­taa lap­sen pe­rus­tur­val­li­suut­ta säi­lyt­tä­mäl­lä ar­jen ru­tii­nit mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ja ole­mal­la pal­jon lä­hek­käin. Las­ta ei tie­ten­kään pidä pa­kot­taa sai­raa­la­vie­rai­lul­le, mut­ta hä­nel­le voi tar­jo­ta sii­hen mah­dol­li­suu­den ja roh­kais­ta tu­le­maan mu­kaan. Lap­sel­le kan­nat­taa etu­kä­teen se­lit­tää, min­kä­lais­ta sai­raa­las­sa on ja mi­ten sai­raus on muut­ta­nut ra­kas­ta ih­mis­tä.

Lap­si ei mene rik­ki kuo­le­van per­heen­jä­se­nen luo­na vie­rai­lus­ta. Päin­vas­toin se voi vah­vis­taa las­ta. Se aut­taa hän­tä so­peu­tu­maan sii­hen luo­pu­mi­seen, mikä väis­tä­mät­tä on edes­sä. Lap­sen luot­ta­mus elä­mään vah­vis­tuu, kun hän saa yh­des­sä per­heen­sä kans­sa ja­kaa myös vai­ke­at het­ket.

Kir­joit­ta­ja on sai­raa­la­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover