JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Muutto muuttaa minua

Lahden seurakunnat

18.9.2023
Jaana Gröndahl

Sy­lis­sä­ni on pai­na­va laa­tik­ko. Yri­tän saa­da uu­den ko­din ovea au­ki, mut­ta avain ei toi­mi. Her­mos­tun ja laa­tik­ko hei­lah­taa uh­kaa­vas­ti. Kun hor­jah­dan ja otan tu­kea sei­näs­tä, ot­tee­ni ir­to­aa. Sär­ky­vän la­sin he­li­nä kai­kuu käy­tä­väs­sä pit­kään, sa­moin pe­läs­ty­nyt huu­to­ni. Mik­si ih­mees­sä pak­ka­sin la­se­ja ja kir­jo­ja sa­maan laa­tik­koon?

Ku­mar­run tut­ki­maan va­hin­ko­ja, kun mie­he­ni avaan oven. "Ai, noi­ta si­nun vih­rei­tä, han­ka­lan mal­li­sia la­se­ja vaan ha­jo­si", hän to­te­aa hel­pot­tu­nee­na. Louk­kaan­tu­nee­na ke­räi­len sir­pa­lei­ta en­kä huo­li hä­nen apu­aan.

La­si­vit­rii­ni pöt­köt­tää lat­ti­al­la haa­voit­tu­nee­na. Pe­rä­kär­ryn kuo­mu kat­kai­si sen ja­lan ja en­si­a­vuk­si tar­jo­am­me puu­lii­maa. Suu­rem­pi toi­men­pi­de ruu­vei­neen siir­tyy seu­raa­vaan päi­vään, sil­lä muut huo­ne­ka­lut vaa­ti­vat vä­li­tön­tä huo­mi­o­tam­me. Li­pas­to ei sie­dä lain­kaan vet­tä ja sitä tai­vas sil­le juu­ri tar­jo­aa. Rien­näm­me ta­kai­sin pe­rä­kär­ryl­le. Si­säl­lä sän­ky huu­te­lee, et­tä on odot­ta­nut la­ka­noi­ta, peit­to­ja, tyy­ny­jä ja nuk­ku­jia jo aa­mus­ta as­ti. Lu­paam­me hoi­taa hä­net het­ken pääs­tä ja tuo het­ki oli tä­nään 2,5 tun­tia.

Kat­se­len lat­ti­al­le ka­saa­maa­ni ta­va­ra­mää­rää ah­dis­tu­nee­na. Min­ne ai­on sen mah­dut­taa? Mik­si ym­pä­röin it­se­ni mal­ja­koil­la, joi­hin en kos­kaan tule lait­ta­maan kuk­kia? Tai ta­voi­te­vaat­teil­la, jot­ka muut­ta­vat jo nel­jän­teen vaa­te­huo­nee­seen­sa. Tai­dan haa­veil­la isois­ta juh­lis­ta, kun et­sin paik­kaa 50 sie­väl­le kah­vi­ku­pil­le, 7 kak­ku­la­pi­ol­le, lu­ke­mat­to­mal­le mää­räl­le ho­pe­a­lu­si­koi­ta, niis­tä ta­val­li­sis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Mitä sel­lai­sia asi­oi­ta minä pi­dän si­säl­lä­ni, jois­ta en us­kal­la luo­pua? Mil­lai­sia taak­ko­ja olen ot­ta­nut kan­taak­se­ni? Otan­ko minä apua vas­taan? Us­kon­ko Ju­ma­laa, joka sa­noo, et­tä olen riit­tä­vän hyvä juu­ri sel­lai­se­na kuin olen, rik­ki­näi­se­nä ja kes­ke­ne­räi­se­nä. Kuun­te­len­ko ke­ho­a­ni, joka ke­hot­taa py­säh­ty­mään ja an­ta­maan ai­kaa le­vol­le? Sal­lin­ko Ju­ma­lan rak­kau­den kor­ja­ta haa­vo­ja­ni ja sä­rö­jä­ni?

Kaik­ki van­ha ei ole tur­haa ei­kä kai­kes­ta rik­ki­näi­ses­tä tar­vit­se luo­pua. Jos­tain mi­nun on kui­ten­kin luo­vut­ta­va, sil­lä ti­laa kaa­peis­sam­me on ra­jal­li­nen mää­rä. Pää­tän an­taa kah­vi­ku­peil­le mah­dol­li­suu­den, jon­kun toi­sen ko­to­na.

An­nan myös it­sel­le­ni mah­dol­li­suu­den ja pää­tän ope­tel­la hy­väk­sy­mään it­se­ni sel­lai­se­na kuin olen. Opet­te­len pääs­tä­mään ir­ti tur­has­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta ja stres­sis­tä. Har­joit­te­len it­se­myö­tä­tun­toa ja an­teek­si­an­toa. Iloit­sen, et­tä saan ra­kas­taa ja ol­la ra­kas­tet­tu.

Ta­va­rat ja huo­ne­ka­lut ovat et­siy­ty­neet ko­dis­sam­me vä­hi­tel­len pai­koil­leen. Em­me muu­ta enää iki­nä. Vii­mek­si se tar­koit­ti kah­ta vuot­ta.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover