JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Mari Parkkinen: Julistetaan Jeesusta!

Kalervo Pöykkö

28.9.2023
Mari Parkkinen

”Kir­kon pe­rus­teh­tä­vä eli mis­sio on edis­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja ju­lis­taa Jee­sus­ta Kris­tus­ta maa­il­man pe­las­ta­ja­na. Tämä on kir­kon ole­mas­sa­o­lon pe­rim­mäi­nen syy.”

Näin sa­no­taan kirk­kom­me stra­te­gi­as­sa. Mei­dän tär­kein teh­tä­väm­me on siis ju­lis­taa sa­no­maa Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Kaik­ki muu on enem­män tai vä­hem­män ke­häl­lis­tä.

En­sim­mäi­set vii­kot piis­pa­na ovat ol­leet työn­täy­tei­set. Huo­maan, et­tä odo­tuk­set uut­ta piis­paa koh­taan ovat val­ta­vat ja odo­tuk­set ovat hy­vin eri­lai­sia.

Koh­taa­mi­sis­sa seu­ra­kun­nis­sa ja hiip­pa­kun­nal­li­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa sy­dän­tä­ni on läm­mit­tä­nyt ih­mis­ten ilo ja in­nos­tus. Toki olen saa­nut myös huo­les­tu­nei­ta yh­tey­de­not­to­ja sii­tä, mi­ten kirk­ko­lai­van nyt käy.

Kir­kos­sa on iso­ja ky­sy­myk­siä rat­kais­ta­va­na, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta us­kal­lan sa­noa, et­tä hy­vin käy. Sa­no­ma Kris­tuk­ses­ta on kii­ri­nyt yli 2000 vuot­ta.

Se on kul­ke­nut läpi äi­ti­kir­kon ja­kaan­tu­mi­sen, re­for­maa­ti­on ja jat­kaa edel­leen mat­kaa, kos­ka kyse ei ole sii­tä, mi­ten ih­mi­set osaa­vat kirk­koa tai sa­naa hoi­taa, vaan kyse on Ju­ma­lan työs­tä. Sik­si myös kirk­ko on ja py­syy, vaik­ka se his­to­ri­an saa­tos­sa on­kin muut­ta­nut muo­to­aan ja var­mas­ti muut­tuu vie­lä tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

Kirk­ko­la­ki mää­rit­tää kirk­kom­me teh­tä­vän seu­raa­vas­ti: Tun­nus­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti kirk­ko ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa ja ja­kaa sak­ra­ment­te­ja sekä toi­mii muu­ten­kin kris­til­li­sen sa­no­man le­vit­tä­mi­sek­si ja lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si (KL §2).

Tämä on pe­rus­teh­tä­väm­me. Mi­ten sitä teh­dään ja osaam­me­ko yh­des­sä hoi­taa tätä teh­tä­vää, on­kin sit­ten jo toi­nen jut­tu. Hyvä joh­ta­ja kui­ten­kin ai­ka ajoin pa­laut­taa mie­leen pe­rus­teh­tä­vän, kos­ka ih­mis­mie­li al­kaa hel­pos­ti nä­per­rel­lä muu­ta. Luo­tan täy­sin Ju­ma­lan sa­naan, et­tä se edel­leen kii­rii ja kos­ket­taa sie­lu­ja.  

Kun työs­ken­te­lin ko­ti­mai­ses­sa mai­nos­ra­di­os­sa, meil­lä kävi vie­raa­na alan huip­puo­saa­ja Lon­toos­ta. Mai­nos­ra­di­os­sa tais­tel­laan kuu­li­jois­ta sekä ra­di­oa­jas­ta, ja tär­kein ky­sy­mys oli tie­tys­ti, mi­ten saa­da kuu­li­jat py­sy­mään omal­la ka­na­val­lam­me.

Huip­puo­saa­jan vas­taus oli erit­täin yk­sin­ker­tai­nen: kes­kit­ty­kää omaan te­ke­mi­seen­ne, äl­kää käyt­tä­kö ener­gi­aa ja ai­kaa mui­den te­ke­mis­ten vah­taa­mi­seen. Mi­nus­ta se oli­si hyvä oh­je kir­kon­kin pii­ris­sä. Kes­ki­ty­tään pe­rus­teh­tä­vään.

Jee­sus it­se asi­as­sa pu­huu sa­man asi­an puo­les­ta. Kun ope­tus­lap­set tu­le­vat va­lit­ta­maan hä­nel­le, et­tä ai­van vää­rät ih­mi­set pu­hu­vat Jee­suk­sen ni­mis­sä, Jee­sus vas­taa heil­le, et­tä hei­tä ei pidä es­tää vaan an­taa toi­mia. Joka ei ole Jee­sus­ta vas­taan, on hä­nen puo­lel­laan ja joka ei yh­des­sä Jee­suk­sen kans­sa ko­koa, hän ha­jot­taa (Luuk. 9:49-50, 11:23).

Meil­lä on pe­rus­teh­tä­vä. Se on maa­il­man hie­noin teh­tä­vä ja sii­hen kut­su­taan mei­tä kaik­kia. Ju­lis­te­taan Jee­sus­ta!

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover