JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Mari Parkkisen vihki­myk­sessä oli historian lehtien havinaa – kirkossa on tilaa myötä­tun­toi­selle vies­tin­nälle

4.9.2023
Markus Luukkonen

Vii­me sun­nun­tai­na kään­tyi uu­si leh­ti Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan his­to­ri­as­sa, kun Mari Park­ki­nen vi­hit­tiin jär­jes­tyk­ses­sään yh­den­nek­si­tois­ta Mik­ke­lin piis­pak­si. Päi­jät-Häme on kuu­lu­nut Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan vuo­des­ta 2020.

Ne, jot­ka seu­ra­si­vat sun­nun­tai­aa­mu­na vih­ki­mys­tä te­le­vi­si­os­ta, ra­di­os­ta tai muil­ta pää­te­lait­teil­ta, pa­ni­vat var­mas­ti mer­kil­le se­re­mo­ni­an juh­la­vuu­den. Ai­ka­na, jol­loin yli­mää­räis­tä se­re­mo­ni­al­li­suut­ta mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan väl­te­tään, ku­lis­sit saat­toi­vat tun­tua jopa suu­reel­li­sil­ta.

Uu­del­le piis­pal­le luo­vu­tet­tiin vih­ki­mi­sen yh­tey­des­sä piis­pan­vi­ran tun­nuk­set: piis­pan­ris­ti, sau­va, hiip­pa ja kaa­pu. Nii­den myö­tä piis­pa lii­tet­tiin kir­kon pit­kään his­to­ri­aan sekä su­ku­pol­vien ket­juun, hie­man ku­ten Char­les III tou­ko­kuus­sa omis­sa kruu­na­jai­sis­saan West­mins­ter Ab­beys­sa.

Suu­res­ta sym­bo­li­ses­ta ar­vos­ta ker­toi se­kin, et­tä ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man sekä suo­ma­lai­sen piis­pain­kun­nan ja pa­pis­ton li­säk­si pai­kal­la oli kor­kea-ar­voi­sia vie­rai­ta Poh­jois­mai­ta, Bal­ti­aa ja Un­ka­ria myö­ten.

Piis­pan­vaa­li he­rät­ti pal­jon mie­len­kiin­toa vii­me ke­vää­nä. Sii­tä ker­toi vaik­ka­pa Lah­des­sa jär­jes­tet­ty eh­dok­kai­den pa­nee­li­kes­kus­te­lu.

Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta myös leh­tien mie­li­pi­de­pals­toil­la. Mari Park­kis­ta pi­de­tään uu­dis­tus­mie­li­se­nä, vaik­ka hä­nen ar­gu­men­taa­ti­on­sa kum­pu­aa­kin voi­mak­kaas­ti kir­kon ydin­sa­no­mas­ta.

Park­ki­sel­la on nyt mie­len­kiin­toi­nen teh­tä­vä edes­sään. Hä­nen teh­tä­vä­nään on vaa­lia ja edis­tää kir­kon yk­seyt­tä ti­lan­tees­sa, jos­sa kir­kon si­säl­lä vai­kut­ta­vat ää­ri­lai­dat vai­kut­ta­vat ole­van en­tis­tä kau­em­pa­na toi­sis­taan.

En­nen pap­pi­so­pin­to­jaan Park­ki­nen työs­ken­te­li vies­tin­tä­a­lal­la. Vaik­ka toi­sen­lai­si­a­kin pri­o­ri­teet­te­ja on esi­tet­ty, hä­nen taus­taan­sa on pi­det­ty pää­a­si­as­sa sel­vä­nä vah­vuu­te­na. Ym­mär­rys me­di­as­ta ja jul­ki­sen ti­lan hal­lin­ta ovat oleel­li­sia tai­to­ja kai­kil­le joh­ta­vis­sa ase­mis­sa työs­ken­te­le­vil­le. Piis­pal­la on mer­kit­tä­vää sa­nan­val­taa, jos hän sitä vain osaa ja ha­lu­aa käyt­tää.

Miel­leyh­ty­mää etu­ni­mi­kai­maan­sa, Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pa Mari Lep­pä­seen ei voi täy­sin vält­tää. Vuon­na 2021 piis­pak­si vi­hit­tyä Lep­päs­tä on ak­tii­vi­se­na yh­teis­kun­nal­li­se­na kes­kus­te­li­ja­na ti­tu­lee­rat­tu jopa "kir­kon joh­ta­vak­si myö­tä­tun­to­vies­ti­jäk­si".

Moni muis­ta­nee vuo­del­ta 1998 ro­mant­ti­sen ko­me­di­an There's So­met­hing about Mary (Se­kai­sin Ma­ris­ta), jos­sa ni­mi­roo­lin näyt­te­li Ca­me­ron Diaz.

Vaik­ka elo­ku­va ei ker­to­nut­kaan 2020-lu­vun suo­ma­lai­sis­ta piis­pois­ta, sen nimi tun­tuu hu­mo­ris­ti­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä so­pi­van tä­hän päi­vään. Park­ki­sel­la ovat nyt edes­sään ne kuu­lui­sat uu­den joh­ta­jan ku­her­rus­kuu­kau­det, joi­den ai­ka­na itä­suo­ma­lai­sel­le ja päi­jät­hä­mä­läi­sel­le kirk­ko­lai­val­le et­si­tään uut­ta suun­taa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover