JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Näkökulma: Minäkin käyn orkes­te­rissa

20.9.2023
Mia Salin

Taan­noin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa näh­tiin pro­fii­li­ku­via, joi­ta ym­py­röi teks­ti: ”Mi­nä­kin olen käy­nyt te­ra­pi­as­sa.” Ku­vil­la il­mais­tiin tu­kea ja myö­tä­tun­toa tie­to­mur­ron uh­reil­le, joi­den ar­ka­luon­tei­sia ter­veys­tie­to­ja oli jul­kais­tu lu­vat­ta ver­kos­sa.  

Mie­len sai­rauk­siin sekä te­ra­pi­as­sa käy­mi­seen liit­tyy tur­haan hä­pe­ää ja en­nak­ko­luu­lo­ja. Nä­ky­vis­tä sai­rauk­sis­ta tai vam­mois­ta pu­hu­mi­nen on ylei­sem­pää kuin mie­len sai­rauk­sis­ta pu­hu­mi­nen, vaik­ka sai­ras­tu­mi­nen psyyk­ki­ses­ti kos­ket­taa jopa joka tois­ta suo­ma­lais­ta elä­män­sä ai­ka­na. 

Mu­sii­kin po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus mie­len­ter­vey­teen ja ai­vo­jen hy­vin­voin­tiin on il­mei­nen ja sil­lä voi myös hoi­taa omia tun­tei­taan. Mu­siik­ki kuu­luu juh­la­het­kiin, mut­ta en­tä ar­keen?

Minä osal­lis­tuin lap­se­na en­sin mu­siik­ki­leik­ki­kou­luun ja hie­man myö­hem­min opis­ke­lin mu­siik­ki­o­pis­tos­sa ja -luo­kal­la. Mu­siik­ki on ai­na ol­lut osa elä­mää­ni ta­val­la tai toi­sel­la. Nuo­ruu­den tun­ne­kuo­huis­sa lo­pe­tin klas­si­sen mu­sii­kin har­ras­ta­mi­sen, mut­ta jat­koin toki mu­sii­kin kuun­te­lua.

Sitä seu­ra­si elä­män­vai­he, jol­loin siir­ryin ak­tii­vi­ses­ta har­ras­ta­jas­ta ak­tii­vis­ten har­ras­ta­jien mah­dol­lis­ta­jak­si. Jäl­ki­kas­vu­ni har­ras­ti myös mu­siik­kia, mut­ta mi­nun ai­ka­ni riit­ti au­to­ra­di­on kuun­te­luun oman muu­sik­kou­te­ni ol­les­sa pel­kää­jän pai­kal­la.

Tun­neih­mi­se­nä koin, et­tä jo­ta­kin mer­ki­tyk­sel­lis­tä puut­tui. Huo­ma­sin kai­paa­va­ni mu­siik­kia elä­mää­ni niin, et­tä tuo­tan sitä it­se lau­la­en ja soit­ta­en. Sa­maan ai­kaan huo­ma­sin myyn­ti-il­moi­tuk­sen obo­es­ta. Oli tul­lut ai­ka jat­kaa soit­to­har­ras­tus­ta!

Nuo­tin­lu­vun tai­to on on­nek­si kuin pol­ku­pyö­räl­lä aja­mi­nen, mut­ta sil­ti tois­ta­kym­men­tä vuot­ta pit­kän soit­to­tau­on kiin­ni ku­ro­mi­nen vaa­ti pal­jon har­joit­te­lua. Koin myös toi­vot­to­muu­den tun­tei­ta, mut­ta pää­tin ol­la lo­pet­ta­mat­ta soit­ta­mis­ta, jot­ta en me­net­täi­si jo te­ke­mää­ni työ­tä!

Pik­ku­hil­jaa sor­me­ni löy­si­vät oi­ke­at ot­teet inst­ru­men­tis­ta­ni, ja sekä as­tei­kois­ta et­tä ety­deis­tä tuli osa päi­vit­täi­siä ru­tii­ne­ja­ni. Oi­ko­tie­tä on­neen ei ole – ai­na­kaan obois­til­la! Pu­hal­lin­soit­ti­men soit­ta­mi­nen vaa­tii myös fyy­sis­tä soit­to­kun­toa ja eri­tyi­ses­ti kas­vo- ja huu­li­li­has­ten kes­tä­vyyt­tä eli an­sat­sia.

Mu­sii­kis­ta tuli mi­nul­le taas elä­män­ta­pa sekä kei­no ren­tou­tua ja ko­kea on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta. Jos­kus tun­tui, et­tä olin kon­ser­va­to­ri­ol­la har­vi­nai­suus ole­mal­la it­se op­pi­laa­na, kos­ka muut ai­kui­set saat­te­li­vat sin­ne jäl­ki­kas­vu­aan tai työs­ken­te­li­vät opet­ta­ji­na.

Jon­kun ajan ku­lut­tua lii­tyin or­kes­te­riin ja niin yh­teis­mu­si­soin­nis­ta tuli taas mer­kit­tä­vä osa soit­to­har­ras­tus­ta­ni. Olen kii­tol­li­nen niil­le opet­ta­jil­le ja or­kes­te­rien joh­ta­jil­le, jot­ka kan­nus­ti­vat mi­nua jat­ka­maan.

Yh­des­sä soit­ta­es­sa unoh­taa omat huo­len­sa, mut­ta Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­lai­suuk­sis­sa soit­ta­es­sam­me tuom­me myös kuu­li­joil­le hy­vää miel­tä tai loh­tua tut­tu­jen sä­vel­mien ja vir­sien muo­dos­sa. Soit­ta­mal­la voi siis vaa­lia sekä oman mie­len­sä ter­veyt­tä et­tä hen­kis­tä hy­vin­voin­ti­aan sa­mal­la kun osal­lis­tuu seu­ra­kun­nan toi­min­taan.

Sik­si minä käyn or­kes­te­ris­sa.

Kir­joit­ta­ja on obois­ti Lah­den seu­ra­kun­tien ka­ma­ri­or­kes­te­ris­sa.

Lue li­sää: Mu­si­soin­ti Lah­den seu­ra­kun­nis­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover