JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

On tärkeää, ettei pieniäkään ympä­ris­tö­toimia nimi­tel­täisi viher­pe­suksi

Jani Mahkonen

13.1.2023
Eira Rosberg

Kes­tä­vä elä­män­ta­pa on mo­nel­la ta­val­la ta­voi­tel­ta­va asia, ei vain il­mas­tok­rii­sin kan­nal­ta. Sekä ih­mi­set, yri­tyk­set et­tä seu­ra­kun­nat ovat il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­työn­sä kans­sa ko­vin eri vai­heis­sa. Sik­si on tär­ke­ää, et­tei pie­ni­ä­kään toi­mia vä­hä­tel­täi­si tai ke­vein pe­rus­tein ni­mi­tel­täi­si vi­her­pe­suk­si. Jo­kai­nen aloit­taa jos­tain. Jat­ka­mi­nen on­kin sit­ten se vai­ke­am­pi asia, sil­lä tie­to li­sää tus­kaa. Tie­toi­nen hui­jaa­mi­nen on tie­ten­kin eri asia, ja sel­lai­set pal­jas­tu­vat kyl­lä.

On vain po­si­tii­vis­ta, kun eri­lai­set toi­mi­jat ot­ta­vat vas­tuu­ta myös ul­koi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­taan.

Esi­mer­kik­si te­ol­li­suus­lai­tok­sen toi­min­ta voi saas­tut­taa Itä­mer­ta. Li­kai­nen Itä­me­ri hait­taa mui­ta elin­kei­no­ja, ih­mi­siä ja eläi­miä, vaik­ka te­ol­li­suus­lai­tok­sen toi­min­taan se ei vai­kut­tai­si­kaan. Tätä yh­teis­kun­taan ja ym­pä­ris­töön koh­dis­tu­vaa hait­taa kut­su­taan ne­ga­tii­vi­sek­si ul­kois­vai­ku­tuk­sek­si.

Yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den ym­pä­ris­tö- ja vas­tuul­li­suu­soh­jel­mat te­ke­vät toi­min­taa lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si myös ne­ga­tii­vis­ten ul­kois­vai­ku­tus­ten osal­ta – ja pyr­ki­vät vä­hen­tä­mään kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia. Huo­mat­ta­vaa on, et­tä joi­tain kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia saat­taa sil­ti jää­dä, vaik­ka ym­pä­ris­tö­oh­jel­maa oli­si to­teu­tet­tu jo vuo­si­kym­me­niä. Se ei sil­ti tee ym­pä­ris­tö­oh­jel­maa ja sen ym­pä­ris­tö­te­ko­ja vi­her­pe­suk­si.

Kai­kil­la evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sil­la seura­kun­nil­la pi­täi­si ol­la ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma – ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi – vuon­na 2025. Täl­lä het­kel­lä sel­lai­nen on vain 13 pro­sen­til­la seu­ra­kun­nis­ta, jo­ten te­ke­mis­tä vie­lä riit­tää.

Ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma ei ole vain ym­pä­ris­tö­a­si­oi­ta, vaan se kä­sit­te­lee kaik­kia työ­a­lo­ja, ku­ten esi­mer­kik­si kan­sain­vä­lis­tä di­a­ko­ni­aa, ja toi­mii myös laa­tu­jär­jes­tel­mä­nä. Kun seu­ra­kun­nal­la on ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi, seu­ra­kun­ta­lai­nen tie­tää, et­tä vä­hin­tään mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät esi­mer­kik­si met­sien­hoi­dos­sa sekä ruo­ka- ja jä­te­huol­los­sa ja et­tä seu­ra­kun­nal­la on esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma. Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sel­la kir­kol­la on myös hii­li­neut­raa­lius­suun­ni­tel­ma ja il­mas­to­a­si­oi­den huo­mi­oi­mi­ses­ta saa ym­pä­ris­tö­dip­lo­mis­sa mit­ta­vas­ti pis­tei­tä.

Seu­ra­kun­nat ovat tie­ten­kin it­se­näi­siä, ei­vät­kä Kirk­ko­hal­li­tus tai piis­pat voi suo­raan käs­keä seu­ra­kun­tia te­ke­mään ym­pä­ris­tö­oh­jel­maa. Väi­tän, et­tä laa­tu­jär­jes­tel­mä­nä ja vas­tuul­li­suu­den ja yh­teis­työn edis­tä­jä­nä se mak­saa vai­van ja on osa ny­ky­ai­kais­ta or­ga­ni­saa­ti­o­ta.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover