JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Mitä on sivistynyt hengel­li­syys?

Janne Raevuori

16.8.2023
Tuomas Luoma

Elo­kuu on uu­sien al­ku­jen ai­kaa. Kou­lun­sa aloit­ta­vat siu­na­taan kou­lu­tiel­le, joku aloit­taa uu­des­sa opi­nah­jos­sa ja toi­nen jat­kaa sii­tä, mi­hin ke­vään lo­pul­la jäi. Elo­kuu on op­pi­mi­sen ilon ja si­vis­tyk­sen kuu­kau­si.

Si­vis­tys on jon­kin­lai­nen tie­don, em­pa­ti­an, ar­vi­oin­ti­ky­vyn ja vas­tuul­li­suu­den ko­ko­nai­suus. Mitä kaik­kea voi­si pi­tää si­säl­lään hen­gel­li­nen si­vis­tys? Oli­si­ko se näi­tä nel­jää asi­aa?

Sa­mal­ta vii­val­ta. Lo­pul­ta me kaik­ki et­sim­me vas­tauk­sia hen­gel­li­siin ky­sy­myk­siin sa­mas­ta ih­mi­syy­des­tä kä­sin. Voi­si­ko aja­tel­la, et­tä eri lail­la asi­at nä­ke­vä ei ole kil­pai­li­ja, vaan mat­ka­kump­pa­ni? Si­vis­ty­nyt hen­gel­li­syys ei sul­keu­du it­seen­sä, vaan kat­se­lee myö­tä­tun­toi­ses­ti maa­il­maa ym­pä­ril­lään. Ih­mi­nen on Ju­ma­lan kuva, ja tuos­ta sa­mas­ta olo­ti­las­ta kaik­ki ky­se­le­vät hen­gel­li­siä ky­sy­myk­siä.

Eri­lai­nen es­te­tiik­ka. Si­vis­ty­nyt hen­gel­li­syys ei haas­ta rii­taa sii­tä, mil­lai­nen ko­koon­tu­mi­nen ke­tä­kin pu­hut­te­lee. Väit­te­ly sii­tä, mitä pi­täi­si lau­laa (vir­sis­tä mo­der­nei­hin ylis­tys­lau­lui­hin), mi­ten ru­koil­laan (hil­jai­suu­des­ta va­paas­ti vir­taa­viin sa­noi­hin) tai mil­tä kirk­ko­ti­lan tu­li­si näyt­tää (tuo­huk­sis­ta vä­ri­va­loi­hin), ei usein kun­ni­oi­ta ih­mis­ten es­teet­tis­tä ko­ke­mus­maa­il­maa.

Hen­gel­li­syys on ai­na jon­kin­lai­ses­sa suh­tees­sa sii­hen, mil­lai­sia asi­oi­ta ih­mi­nen pi­tää kau­nii­na, mil­lai­nen es­te­tiik­ka pu­hut­te­lee ja mil­lai­ses­ta pe­rin­tees­tä maa­il­maa kat­se­lee. Si­vis­ty­nyt­tä on ym­mär­tää tämä ja an­taa ih­mi­sil­le hei­dän nä­köis­tään ti­laa.

Hen­gel­li­syys on mat­ka. Ih­mi­sen hen­gel­li­syys on elä­män­mit­tai­nen mat­ka. Jos­kus us­ko on help­poa, jos­kus kaik­kea muu­ta. Jos­kus oli­si hyvä ot­taa ai­ka­li­sä ja vil­pit­tö­mäs­ti vain ih­me­tel­lä asi­oi­ta. Ta­sa­pai­noi­nen us­ko on olo­ti­la, jos­sa ih­mi­nen ym­mär­tää eri­lai­sia pro­ses­se­ja, mut­ta osaa sil­ti luot­taa, et­tä elä­mä tai jo­kin suu­rem­pi mei­tä kan­nat­te­lee.

In­nos­tu ja an­na in­nos­tua! Si­vis­ty­nyt hen­gel­li­syys myö­tä­e­lää toi­sen in­nos­tus­ta. Si­vis­ty­mä­tön hen­gel­li­syys ei an­na toi­sen ko­ke­muk­sel­le ti­laa, vaan ma­sen­taa re­a­lis­mil­la. Se on kuin sa­noi­si vas­ta­ra­kas­tu­neel­le: ”Kyl­lä se suh­de vie­lä ar­ki­sen har­maak­si muut­tuu.” Toki jos­kus har­maut­ta­kin ko­e­taan – rak­kau­des­sa ja hen­gel­li­syy­des­sä – mut­ta vai­hei­ta on sil­ti mo­nia. Vii­saut­ta on ky­syä joka päi­vä myös it­sel­tä: Mikä voi­si tä­nään hen­gel­li­syy­des­sä ra­vi­ta ja roh­kais­ta?

Kir­joit­ta­ja on Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover