JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Rukous on osa seura­kun­ta­vaa­leja

31.10.2022
Seppo Häkkinen

"Seu­ra­kun­ta­vaa­lit aloi­te­taan vaa­li­vuon­na mar­ras­kuun kol­man­te­na sun­nun­tai­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen." Näin al­kaa seu­ra­kun­ta­vaa­lien ajan­koh­taa kos­ke­va kir­kon vaa­li­jär­jes­tyk­sen py­kä­lä. Sään­nök­seen si­säl­tyy yk­si­tyis­koh­ta, jol­la on tär­keä mer­ki­tys kir­kol­li­sis­sa vaa­leis­sa.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit aloi­te­taan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen. Näin ta­pah­tui myös seu­ra­kun­ta­vaa­le­ja edel­tä­neis­sä kir­kon­ko­kouk­sis­sa, joil­la tar­koi­tet­tiin seu­ra­kun­nan ää­ni­val­tais­ten jä­sen­ten ko­kous­ta. Ne kor­vat­tiin vuon­na 1970 ny­kyi­sil­lä vaa­leil­la. Muis­tan opis­ke­lu­a­joil­ta­ni pro­fes­so­ri Mart­ti Par­vi­on ope­tuk­sen, et­tä kir­kon­ko­kous on alun al­ka­en ol­lut osa kris­til­lis­tä ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta.

Vaa­lit ja ju­ma­lan­pal­ve­lus kyt­key­ty­vät yh­teen. Kyse on sii­tä, et­tä ru­kous on olen­nai­nen osa kir­kon pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mää. Sen vuok­si ny­kyi­ses­sä­kin Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten kir­jas­sa on erik­seen vaa­le­ja kos­ke­va ru­kous­teks­ti lii­tet­tä­väk­si yh­tei­seen esi­ru­kouk­seen.

Kir­kon hal­lin­to on osal­taan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus­ky­sy­mys. On mie­tit­tä­vä, mil­lai­nen jär­jes­tel­mä pal­ve­lee par­hai­ten ku­na­kin ai­ka­na kir­kon teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta. Sii­hen vai­kut­ta­vat väis­tä­mät­tä his­to­ri­al­li­set, oi­keu­del­li­set ja po­liit­ti­set te­ki­jät. Se on luon­nol­lis­ta, kos­ka kirk­ko to­teut­taa teh­tä­vään­sä juu­ri täs­sä maa­il­mas­sa ja täs­sä ajas­sa.

Te­o­lo­gi­set pe­ri­aat­teet te­ke­vät kui­ten­kin kir­kon hal­lin­nos­ta oma­lei­mai­sen. Sen vuok­si muun yh­teis­kun­nan hal­lin­to­mal­lien ko­pi­oi­mi­nen seu­ra­kun­tien pää­tök­sen­te­koon sel­lai­se­naan on riit­tä­mä­tön­tä. Kirk­ko ju­lis­taa myös omil­la sään­nök­sil­lään ja sen mu­kai­sel­la hal­lin­nol­la.

Jul­ki­suu­des­sa on neu­vot­tu et­si­mään sel­lais­ta eh­do­kas­ta, joka edus­taa omia ar­vo­ja. Kes­kus­te­lus­sa on ve­dot­tu sen puo­les­ta, et­tä kir­kon pää­tök­sen­te­ko­e­li­met saa­tai­siin ku­vas­ta­maan sitä ar­vo­maa­il­maa, joka val­lit­see suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Kam­pan­jois­sa on pe­rään­kuu­lu­tet­tu de­mok­ra­ti­an to­teu­tu­mis­ta.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien tar­koi­tuk­se­na on saa­da seu­ra­kun­nil­le päät­tä­jät, jot­ka edis­tä­vät Ju­ma­lan tah­don ja kir­kon teh­tä­vän to­teu­tu­mis­ta, ei­vät yk­si­löi­den ar­vo­ja tai yh­teis­kun­nan ar­vo­maa­il­maa.

Pro­fes­so­ri Par­vio muis­tut­ti usein mei­tä opis­ke­li­joi­ta sii­tä, et­tä kir­kos­sa kai­ken tu­lee ta­pah­tua epik­lee­sin il­ma­pii­ris­sä. Hie­no te­o­lo­gi­nen kä­si­te mer­kit­see Py­hän Hen­gen avuk­si huu­ta­mis­ta tai pyy­tä­mis­tä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien puo­les­ta on syy­tä ru­koil­la ja pyy­tää vaa­liin Py­hän Hen­gen joh­da­tus­ta. Se on tär­ke­ää myös sik­si, et­tä se suun­taa seu­ra­kun­ta­vaa­lien pai­no­pis­teen oi­ke­aan koh­taan.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten kir­jan ru­kous on nyt seu­ra­kun­nis­sa ajan­koh­tai­nen:

"Lau­pi­as ja ar­mol­li­nen Ju­ma­la. Sinä kut­sut mei­tä pal­ve­le­maan toi­si­am­me seu­ra­kun­nas­sam­me. Oh­jaa va­lin­to­jam­me edes­sä ole­vis­sa seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa si­nun kun­ni­ak­se­si ja seu­ra­kun­tam­me par­haak­si. An­na luot­ta­muk­sen ja rak­kau­den hen­gen kul­jet­taa mei­tä muu­tos­ten kes­kel­lä tu­le­vai­suut­ta koh­ti. Lah­joi­ta va­li­tuil­le pal­ve­le­mi­sen ja alt­tiu­den miel­tä."

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover