JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sirkku Kuiva­sen­saari: Ovet auki suku­puo­li­suuden kaiken­lai­selle moni­nai­suu­delle

14.3.2024
Sirkku Kuivasensaari

Kir­kon per­he­neu­von­ta täyt­tää tänä vuon­na 80 vuot­ta. Työ­tä oh­jaa yh­tei­nen stra­te­gia: Per­he­neu­von­nan ovet ovat au­ki. Ovet ovat au­ki pa­ri­suh­tei­den, per­hei­den, sek­su­aa­li­suu­den ja su­ku­puo­li­suu­den kai­ken­lai­sel­le mo­ni­nai­suu­del­le. Oves­ta as­tu­va asi­a­kas voi luot­taa, et­tä työs­ken­te­ly­ti­la on hä­nel­le tur­val­li­nen, hä­nen iden­ti­teet­ti­ään ja lä­hi­suh­tei­taan ar­vos­ta­va, kun­ni­oit­ta­va ja tu­ke­va. Nämä ar­vot oh­jaa­vat koko työ­tä.

Kir­kon ovet alu­eel­lam­me py­sy­vät edel­leen kiin­ni sa­teen­kaa­re­vien pa­rien suh­tei­den juh­la­het­kil­le ja tur­val­li­sel­le ju­ma­lan­pal­ve­lus­ko­ke­muk­sel­le, Sa­teen­kaa­ri­mes­sul­le. Tur­val­li­sen, kun­ni­oit­ta­van ja avoi­men ti­lan ak­tii­vi­nen mah­dol­lis­ta­mi­nen jo­kai­sel­le on jää­nyt tois­si­jai­sek­si, kun alu­eel­lam­me hen­gel­lis­tä val­taa käyt­tä­vien vah­va edus­tus pää­tök­sen­te­os­sa on pi­tä­nyt huo­len omien per­he- ja avi­o­liit­to­kä­si­tys­ten­sä en­si­si­jai­suu­des­ta. Näi­hin kuu­luu to­te­na pi­det­ty­jä us­ko­muk­sia kah­des­ta su­ku­puo­les­ta, näi­den kah­den kes­ki­näi­ses­tä sek­sis­tä ja avi­o­lii­tos­ta ai­no­a­na oi­ke­a­na pa­ri­suh­de­so­pi­muk­se­na sekä us­ko­muk­sia, joi­den mu­kaan täs­tä poik­ke­a­vat ta­vat ol­la ja elää ei­vät ole ai­no­as­taan eri­lai­sia kuin omat, vaan ei-toi­vot­tu­ja ja uh­kaa­vat jopa las­ten kas­vua ja ke­hi­tys­tä.  Sa­teen­kaa­ri­mes­sua kos­ke­va vas­tus­tus ja pää­tök­sen­te­ko oh­jau­tuu näis­tä kä­sin.  

Ti­lan to­te­a­mi­nen avoi­mek­si ja tur­val­li­sek­si kai­kil­le, ei au­to­maat­ti­ses­ti tee sii­tä sel­lais­ta. Oven avoin­na ole­mi­nen ei ker­ro mi­tään sii­tä, mitä ti­las­sa lo­pul­ta ta­pah­tuu tai mikä on osal­lis­tu­jan oma ko­ke­mus tur­val­li­suu­des­ta. Sa­teen­kaa­ri­mes­sui­hin alu­eel­lam­me on vuo­sien var­rel­la osal­lis­tu­nut sa­to­ja ih­mi­siä, joil­la on run­saas­ti ko­ke­muk­sia täs­tä. Va­ka­vim­mil­laan ei pu­hu­ta enää jän­nit­tees­tä, vaan hen­gel­li­ses­tä vä­ki­val­las­ta, jota on voi­tu to­teut­taa esi­mer­kik­si esi­ru­kouk­sen var­jol­la. Täl­lä alu­eel­la on mah­dol­lis­ta as­tua kir­kon avoi­mes­ta oves­ta si­sään ja löy­tää it­sen­sä ti­lan­tees­ta, jos­sa saa kuul­la epä­a­si­al­li­sen suo­raan tai ko­kea us­ko­vais­tyy­liin vä­lil­li­ses­ti, et­tä it­se tai omat lä­hi­suh­teet ei­vät ole toi­vo­tul­la ta­val­la. Se ei ole tur­val­li­nen ko­ke­mus ei­kä tila.

Työ­tä rak­kau­den puo­les­ta on ol­lut tien­rai­vaa­mis­ta kai­ken­lais­ten suh­tei­den ja per­hei­den mo­ni­nai­suu­del­le täs­sä maas­sa. Pää­tök­sen­te­ko omal­la alu­eel­lam­me on osoit­ta­nut kris­tal­lin kirk­kaas­ti, et­tä tätä työ­maa­ta on run­saas­ti tar­jol­la pit­käl­le tu­le­viin vuo­siin. Muu­tos ete­nee hi­taas­ti mut­ta vää­jää­mät­tä. Tätä ai­kaa ja pää­tök­sen­te­koa kat­so­taan vie­lä taak­se­päin yh­tä ih­me­tel­len kuin us­ko­muk­sia pan­nu­kak­ku­mai­ses­ta maas­ta.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja ja työ­noh­jaa­ja

  

 

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover