JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Korona kuritti seni­o­ri­ta­loja – kun epidemia hiipuu, pidetään kevätjuhlat

Wanhassa Herran asukkaat Kukka-Maaria Kurki ja Marja Vilkama sekä Lahden vanhusten asuntosäätiön asukasohjaaja Mari Kokko pohdiskelivat yhteisöllisyyden tuottamaa henkistä hyvinvointia. Kuva: Jani Mahkonen

Wanhassa Herran asukkaat Kukka-Maaria Kurki ja Marja Vilkama sekä Lahden vanhusten asuntosäätiön asukasohjaaja Mari Kokko pohdiskelivat yhteisöllisyyden tuottamaa henkistä hyvinvointia. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

22.2.2022
Laura Visapää

Ko­ro­na on ko­e­tel­lut kaik­kia, myös Lah­den van­hus­ten asun­to­sää­ti­ön asuk­kai­ta. Ker­ho­huo­neet ovat ol­leet kä­vi­jä­mää­räl­tään vä­häi­sem­mäl­lä käy­töl­lä, sa­moin kun­to­sa­li ja ui­ma-al­las. Au­la­ti­loi­hin ei ole ko­koon­tu­nut jut­tu­po­ru­koi­ta. Se­ni­o­ri­ta­lois­sa odo­te­taan­kin ke­vät­tä, jol­loin ko­koon­tu­mi­set suu­rem­mal­la po­ru­kal­la ovat jäl­leen mah­dol­li­sia.

– Ko­ro­na on ju­mit­ta­nut mo­net ko­tei­hin­sa. Nyt on haas­tee­na saa­da hei­dät mui­den ih­mis­ten pa­riin, sa­noo Lah­den van­hus­ten asun­to­sää­ti­ön asu­ka­soh­jaa­ja Mari Kok­ko.

Ko­kon teh­tä­viin kuu­luu yh­tei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­nen kan­nus­ta­mal­la asuk­kai­ta kes­ki­näi­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. So­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti muis­tiin, ja yh­teys toi­siin li­sää hen­kis­tä hy­vin­voin­tia, hän to­te­aa.

Yh­tei­söl­li­syy­den tuot­ta­maa hen­kis­tä hy­vin­voin­tia ovat Ko­kon kans­sa poh­dis­ke­le­mas­sa Van­hus­ten asun­to­sää­ti­ön Wan­ha Her­ra -pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa asu­vat Kuk­ka-Maa­ria Kur­ki ja Mar­ja Vil­ka­ma.

– Ke­vääl­lä jär­jes­te­tään juh­la, jos­sa lau­su­taan ru­no­ja ja kuul­laan mu­siik­kia, in­nos­tuu Mar­ja Vil­ka­ma.

– Ja sää­tiö tar­jo­aa kah­vit, lu­paa Mari Kok­ko.

Asu­ka­soh­jaa­ja tu­kee asuk­kai­den ryh­mä­toi­min­taa, ja sää­tiö tar­jo­aa ti­lo­ja esi­mer­kik­si ker­hoil­le, mu­siik­ki­ta­pah­tu­mil­le ja kun­toi­lul­le. Sää­ti­öl­lä on ryh­mä­toi­min­nan yh­teis­työ­kump­pa­nei­na jär­jes­tö­jä, kun­ta, seu­ra­kun­ta ja va­paa­eh­toi­sia.

Nyt on toi­veis­sa, et­tä jäl­leen pääs­tään pe­li­ker­hos­sa bin­goi­le­maan ja seu­lo­maan Tri­vi­al Pur­sui­tis­sa to­del­li­set tie­tä­jät. Om­pe­lu­seu­ras­sa pui­kot al­ka­vat ki­lis­tä, ja tuo­li­jum­pas­sa pi­de­tään kun­toa yl­lä. Lenk­ki­sau­nas­sa len­tä­vät jut­tu ja hiki. Hel­mi­kuus­sa ke­vät­kaut­ta jo aloi­tel­tiin lau­la­mal­la suo­ma­lai­sia kan­san­lau­lu­ja Lah­den Lä­him­mäis­pal­ve­lun ti­lai­suu­des­sa.

Mar­ja Vil­ka­ma on asu­nut puo­li­son­sa kans­sa se­ni­o­ri­ta­los­sa kak­si vuot­ta – siis koko ko­ro­na-ajan. So­si­aa­li­nen ja toi­me­li­as Vil­ka­ma odot­taa myös ke­vät­tä, jol­loin pää­see ta­paa­maan mui­ta, osal­lis­tu­maan ta­pah­tu­miin ja jär­jes­tä­mään it­se­kin toi­min­taa toi­sil­le se­ni­o­reil­le.

Mar­ja Vil­ka­ma on vuo­sia pi­tä­nyt Ta­ri­na­pii­riä se­ni­o­ri- ja pal­ve­lu­ta­lois­sa. Maa­lis­kuus­sa Vil­ka­man Ta­ri­na­pii­ri al­kaa pyö­riä Wan­has­sa Her­ras­sa. Pii­rin ta­voit­tee­na on vah­vis­taa mie­len hy­vin­voin­tia. Pii­ris­sä vaih­de­taan kuu­lu­mi­set ja kes­kus­tel­laan päi­vän ai­hees­ta, jot­ka usein ovat muis­te­loi­ta lap­suu­des­ta, kou­lun­käyn­nis­tä tai työ­e­lä­mäs­tä. Muis­tot ovat elet­tyä elä­mää, ja mo­net ha­lu­a­vat ja­kaa nii­tä.

Se­ni­o­ri­ta­lo­jen asuk­kaat ei­vät ole yh­te­näi­nen ryh­mä. Ikä­hai­ta­ri­kin vaih­te­lee 55 vuo­des­ta sa­ta­vuo­ti­ai­siin. Osal­le asuk­kais­ta ker­hoi­hin ja muu­hun toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen on hy­vin tär­ke­ää, toi­set ei­vät sel­lais­ta kai­paa.

Kuk­ka-Maa­ria Kur­ki tun­nus­tau­tuu ih­mi­sek­si, jota ryh­mä­toi­min­ta ei niin­kään kiin­nos­ta.

– Mi­nul­la on omat vah­vat har­ras­tuk­set ku­ten maa­laus ja kir­joit­ta­mi­nen. Nii­den pa­ris­sa ku­luu ai­ka­ni. Näyt­te­lyi­tä­kin on ol­lut lu­kui­sia ja usei­ta oma­kus­tan­ne­kir­jo­ja­kin on syn­ty­nyt.

Vaik­ka Kur­ki ei ole ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­ja, hän on ra­ken­ta­nut yh­tei­söl­li­syyt­tä omal­la ta­val­laan ja kul­ke­nut se­ni­o­ri­ta­los­sa sil­mä ja kor­va tark­ka­na.

– Pa­him­mil­laan yk­si­näi­syys voi joh­taa ma­sen­nuk­seen. Kun huo­maan jon­kun yk­si­näi­sen, me­nen hä­nen luok­seen ky­sy­mään, voin­ko aut­taa. Lä­him­mäi­sen­rak­kaus on sitä, et­tei kul­je­ta lä­pät sil­mil­lä, vaan huo­ma­taan apua tar­vit­se­vat naa­pu­rit. Mi­nul­la on jo ko­toa saa­dut aut­ta­mis­gee­nit. Ja ai­na toi­sia aut­ta­es­sa­ni olen ol­lut se osa­puo­li, joka saa enem­män. Mum­mo­jen kans­sa on käy­ty läpi mo­net elä­män koh­ta­lot ai­na rii­uu­reis­suis­ta läh­tien.

Lä­hes yh­dek­sän­kym­me­nen ikäi­nen Kur­ki on asu­nut se­ni­o­ri­ta­los­sa yk­si­tois­ta vuot­ta.

– Kaik­ki nämä vuo­det olen ol­lut ker­ral­laan kah­den yk­si­näi­sen van­huk­sen tu­ke­na. Olen pi­tä­nyt hei­hin liki päi­vit­täin yh­teyt­tä ja tar­peen mu­kaan vie­nyt ap­teek­kiin ja muil­le asi­oil­le, sa­moin ta­lon omaan jump­paan. Teen aut­ta­mis­työ­tä koko sy­dä­mes­tä­ni niin kau­an kuin mi­nul­la on voi­mia.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover