JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Paljas inhi­mil­li­syys herättää empatiaa – tässä reseptejä pimeään vuode­nai­kaan

10.11.2023
Markus Luukkonen

Mitä mie­les­sä? Ai­ka moni var­maan tun­nis­taa it­ses­tään, et­tä eri puo­lil­la maa­il­maa ku­mu­loi­tu­va pa­huus he­rät­tää huol­ta, ah­dis­taa­kin.

Kun kuor­maan li­sä­tään kaa­mos­kau­den luon­no­no­lot, ei ole ih­me, jos jak­sa­mi­nen on ai­na­kin ajoit­tain ko­e­tuk­sel­la. Nämä tee­mat nä­ky­vät enem­män tai vä­hem­män myös Kir­kon­seu­dun 13/2024 nu­me­ros­sa.

Yk­si nä­kö­kul­ma pi­me­än ajan­jak­son se­lät­tä­mi­seen on sen poh­ti­mi­nen, mikä li­sää hy­vin­voin­tia nyt ja täs­sä het­kes­sä.

Mikä oli­si voi­maan­nut­ta­vam­paa kuin it­se te­ke­mi­nen? Sen osoit­taa kär­kö­lä­läi­nen par­ti­o­lip­pu­kun­ta val­mis­ta­es­saan juok­su­hau­ta­kynt­ti­löi­tä Uk­rai­naan. Tai seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät Har­to­las­sa jär­jes­tä­mäs­sä toi­von nä­kö­a­lo­ja kä­sit­te­le­vää kes­kus­te­lu­ti­lai­suut­ta.

Ne, kel­lä on tak­ka ja kla­pe­ja, läm­mit­tä­vät nyt pe­säl­li­sen ja ve­täy­ty­vät vil­tin al­le naut­ti­maan syk­syn tun­nel­mas­ta. Yk­si li­sää tum­man suk­laan syön­tiä, toi­nen py­räh­tää kun­to­sa­lil­le tai ui­ma­hal­liin ha­ke­maan li­sä­vir­taa.

Jo pelk­kä aja­tus en­si­lu­men­la­dun avau­tu­mi­ses­ta li­sää mo­nen Lah­den seu­dul­la asu­van hy­vin­voin­tia.

Jul­ki­suu­des­sa on kes­kus­tel­tu jon­kin ver­ran uu­tis­ten vält­te­lys­tä. Tie­däm­me suun­nil­leen, mitä puo­li yh­dek­sän tv-uu­ti­sis­sa on lu­vas­sa: so­tia, konf­lik­te­ja, po­liit­tis­ta vään­töä. Myön­tei­set uu­ti­set ovat har­vas­sa.

Olen hy­vän jour­na­lis­min vank­ka kan­nat­ta­ja, mut­ta hel­pom­mal­la saat­taa pääs­tä, jos jät­tää uu­tis­ten seu­ran­nan vä­liin, tai ai­na­kin ra­joit­taa sen muu­ta­maan het­keen päi­väs­sä.

Nos­tai­sin hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­ja­na esiin kult­tuu­rin eri muo­dot.

Omiin syk­syn ko­ho­koh­tiin on kuu­lu­nut Aki Kau­ris­mä­en Kuol­leet leh­det -elo­ku­va­näy­tös Kino Ii­rik­ses­sä. Kau­ris­mä­el­lä on tai­to nos­taa va­lo­kei­laan lai­ta­kau­pun­kien unoh­det­tu­ja sie­lu­ja.

Kuol­leet leh­det kes­kit­tyy kah­den yk­si­näi­sen hah­mon (näyt­te­li­jöi­nä Al­ma Pöys­ti ja Jus­si Va­ta­nen) vä­lil­le keh­key­ty­vään ih­mis­suh­tee­seen. La­ko­ni­nen tyy­li on tu­tus­ti läs­nä, mut­ta toi­sin kuin mo­nes­ti ai­em­min, tämä elo­ku­va lä­hes­tyy ro­mant­ti­sen ko­me­di­an la­ji­tyyp­piä. On­ko Lah­den Ruo­las­sa lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Kau­ris­mä­ki peh­me­ne­mäs­sä?

Sa­mal­la Kuol­leet leh­det tu­lee ku­van­neek­si päih­de­riip­pu­vuu­den, syr­jäy­ty­mi­sen ja vä­hä­o­sai­suu­den ko­ke­muk­sia. Pal­jas in­hi­mil­li­syys he­rät­tää ai­toa em­pa­ti­aa. Suo­sit­te­len­kin elo­ku­vaa edus­kun­nan pik­ku­jou­lu­jen il­ta­päi­vä­ma­ti­ne­ak­si.

Ad­ven­ti­na­jan lä­hes­ty­es­sä kan­nat­taa muis­taa myös seu­ra­kun­tien kon­ser­tit ja muut ta­pah­tu­mat, jot­ka ovat useim­mi­ten il­mai­sia.

Lah­den seu­ra­kun­tien ja mie­len­ter­veys­jär­jes­tö­jen yh­des­sä jär­jes­tä­mä Pi­me­äs­tä va­loon on he­rät­tä­nyt en­nak­koon laa­jaa kiin­nos­tus­ta. Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja­kin jär­jes­te­tään taas kym­me­nit­täin ym­pä­ri maa­kun­taa. Jul­kai­sem­me kat­ta­van lu­et­te­lon seu­raa­vas­sa nu­me­ros­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover