JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Kosket­ta­vimpia hetkiä on kiipeäminen kansakoulun ullakolle" – Pyhän Olavin vael­lus­reittiä herätellään eloon Päijät-Hämeessä

Asikkala-opas Leena Lehtinen haluaa tarjota hautausmaakierroksilla ja kirkon seudun pyhiinvaelluksilla mahdollisuuden rauhoittumiseen ja pyhiin paikkoihin tutustumiseen. Kuva: Irma Peltola

Asikkala-opas Leena Lehtinen haluaa tarjota hautausmaakierroksilla ja kirkon seudun pyhiinvaelluksilla mahdollisuuden rauhoittumiseen ja pyhiin paikkoihin tutustumiseen. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

22.8.2023
Irma Peltola

Luon­to, pai­kal­lis­his­to­ria ja mai­se­mat ovat Py­hän Ola­vin rei­tin Asik­ka­la–Sys­mä-osuu­den vah­vuuk­sia. Hel­miä ovat Sys­män Py­hän Ola­vin kir­kon seu­tu ja Asik­ka­lan kir­kon­ky­lä.      

Suo­mes­sa Py­hän Ola­vin man­ner­reit­ti kul­kee Tu­rus­ta Sa­von­lin­naan ja yh­dis­tää toi­siin­sa kym­me­nen Py­hän Ola­vin mu­kaan ni­met­tyä kirk­koa tai lin­naa. Reit­ti on osa poh­jois­mais­ta rei­tis­töä, joka päät­tyy Nor­jan Trond­hei­miin. Suo­mes­sa rei­tin al­ku- ja lop­pu­päis­sä Py­hän Ola­vin reit­tiä tuo­daan vah­vas­ti esiin eri kun­nis­sa. Vä­li­a­lu­eil­la mat­kai­lul­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen on vä­häi­sem­pää.

Asik­ka­la-Op­paat ry on­kin ”Päi­jän­teen lin­na­vuo­ret ja Pulk­ki­lan­har­ju Py­hän Ola­vin rei­til­lä”-hank­keen avul­la ra­ken­ta­nut yh­teis­työ­tä rei­tin var­ren yh­tei­sö­jen ja yri­tys­ten kes­ken pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sek­si. Päi­jän­ne-Le­a­de­rin ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa on ol­lut mu­ka­na kym­men­kun­ta opas­ta, myös esi­mer­kik­si Hei­no­las­sa opas­ta­via.

Han­ke on teh­nyt reit­tie­sit­teen ja tuo­nut työ­ka­lu­ja rei­tin li­säk­si myös laa­jem­min koko Päi­jän­teen seu­dun mui­nais­his­to­ri­an opas­tuk­siin. Ide­oi­ta on ha­et­tu vie­rai­le­mal­la Py­hän Ola­vin rei­tin Tu­run ja Nau­von koh­teis­sa.

Pai­kal­lis­his­to­ria, hil­jen­ty­mi­nen ja luon­to kiin­nos­ta­vat han­ke­ve­tä­jä Sir­pa Rau­ti­ai­sen mu­kaan yhä use­am­pia. Esi­mer­kik­si hau­taus­maa­kier­rok­set ovat suo­sit­tu­ja.

– Päi­jät-Hä­mees­sä on to­del­la pal­jon hie­no­ja koh­tei­ta ku­ten lin­na­vuo­ria, mui­nais­his­to­ri­aa kup­pi­ki­vi­neen ja ar­ke­o­lo­gi­sia löy­tö­jä. Kun nii­hin yh­dis­tyy ret­kei­ly-, ma­joi­tus- ja vir­kis­tys­pal­ve­lui­ta, saa­daan li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le, sa­noo Rau­ti­ai­nen.

Toi­saal­ta mui­nais­his­to­ri­al­li­sis­sa py­his­sä pai­kois­sa ei juu­ri­kaan ole näh­tä­vis­sä mi­tään ra­ken­tei­ta, ja ne saat­ta­vat ol­la vai­ke­as­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa. Py­hät pai­kat elä­vät ta­ri­noi­den ja elä­vöit­tä­mi­sen kaut­ta.  

Opas Lee­na Leh­ti­nen pi­tää Asik­ka­lan kir­kon­ky­lää aar­re­ait­ta­na, jos­sa riit­tää esi­tel­tä­vää. Py­hiin­va­el­lus voi hä­nes­tä ol­la ly­hyt hil­jai­suu­teen ja po­si­tii­vi­seen ajat­te­luun kan­nus­ta­va. Asik­ka­lan kir­kon­ky­län py­hiin­va­el­luk­ses­sa Leh­ti­nen kul­jet­taa va­el­ta­jat kir­kol­ta en­ti­sen pap­pi­lan pi­ha­pii­ris­sä toi­mi­van ko­ti­seu­tu­mu­se­on ja van­han kan­sa­kou­lun kaut­ta hau­taus­maal­le. Va­el­luk­sel­la Leh­ti­sen ta­voit­tee­na on, et­tä siir­ty­mi­set teh­dään hil­jai­suu­des­sa.

"Asikkalan kirkonkylän vanhin säilynyt rakennus on kellotapulin alaosa vuodelta 1690. Yläosa on purettu pois ja kellot ovat käytössä nykyisessä tiilikirkossa", kertoo opas Leena Lehtinen. Kuva: Irma Peltola

"Asikkalan kirkonkylän vanhin säilynyt rakennus on kellotapulin alaosa vuodelta 1690. Yläosa on purettu pois ja kellot ovat käytössä nykyisessä tiilikirkossa", kertoo opas Leena Lehtinen. Kuva: Irma Peltola

Irma Peltola

Kan­sa­kou­lun ra­ken­ta­mi­ses­sa on ai­koi­naan käy­tet­ty pu­re­tun puu­kir­kon ma­te­ri­aa­le­ja. Sii­tä on tu­los­sa py­hiin­va­el­luk­sen etap­pi­paik­ka.

– Va­el­luk­sen kos­ket­ta­vim­pia het­kiä on kii­pe­ä­mi­nen kan­sa­kou­lun ul­la­kol­le. Ka­ton alus­ra­ken­teis­sa nä­kyy yhä van­han kir­kon ba­rok­ki­maa­lauk­sia, muun mu­as­sa en­ke­li ja pa­suu­na.

Pe­rin­tei­se­nä va­el­lus­reit­ti­nä Sys­mä–Asik­ka­la-väli on haas­ta­va. Mat­kaa on liki 40 ki­lo­met­riä pää­o­sin as­falt­ti­tie­tä, mikä ei ole ko­vin miel­lyt­tä­vää kä­vel­lä. Pal­ve­lu­ja on ke­hit­teil­lä, mut­ta täl­lä het­kel­lä nii­tä ei ole ko­vin pal­joa.

– Tes­ta­sim­me rei­tin, ja pol­ku­pyö­rä­va­el­lus toi­mii täs­sä pa­rem­min, Rau­ti­ai­nen sa­noo.

Suo­men luon­non päi­vä­nä 26. elo­kuu­ta han­ke jär­jes­tää pol­ku­pyö­rä­va­el­luk­sen sekä lu­kui­sia ta­pah­tu­mia läh­tö­pai­kal­la Sys­män kir­kon lä­hel­lä, rei­tin var­rel­la ja Asik­ka­lan kir­kon­ky­läs­sä. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­la on vuo­sit­tai­nen Py­hän Ola­vin va­el­lus Har­to­lan van­han kir­kon pai­kal­ta Sys­män kirk­koon sekä Las­ten py­hiin­va­el­lus Sys­män kir­kon ym­pä­ris­tös­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover