JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mari Parkkinen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Kari Rossi

14.4.2023
Krista Eskelinen

Mil­lai­sen piis­pan Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta si­nus­ta sai­si? 

Olen Imat­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra ja kou­lu­tuk­sel­ta­ni te­o­lo­gi­an toh­to­ri sekä vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta sai­si mi­nus­ta ar­vo­joh­ta­jan, joka käy di­a­lo­gia, ra­ken­taa sil­to­ja ja in­nos­taa ra­ken­ta­maan yh­teis­tä kirk­koa. Kirk­ko on mur­rok­ses­sa, jo­ten on tär­ke­ää us­kal­taa kat­soa myös roh­ke­as­ti tu­le­vai­suu­teen.

Mikä on suh­tee­si mui­hin kirk­ko­kun­tiin, kris­til­li­siin jär­jes­töi­hin tai kir­kon si­säl­lä toi­mi­viin he­rä­tys­liik­kei­siin?

Ajat­te­len, et­tä Ju­ma­la pu­huu mo­nin eri ta­voin ja on tär­ke­ää kat­sel­la Kris­tus­ta yh­des­sä. He­rä­tys­liik­keet ovat siis rik­kaus, mut­ta kaik­kien pi­tää toi­mia yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen mu­kaan. Olen toi­mi­nut ko­ti­maas­sa E4-toi­min­nas­sa eri kirk­ko­kun­tien ja seu­ra­kun­tien vä­lil­lä. Työs­ken­nel­les­sä­ni Suo­men Lä­he­tys­seu­ran lä­het­ti­nä Je­ru­sa­le­mis­sa ko­ros­tui­vat eku­me­ni­an nä­kö­kul­mat. Yh­teis­työ on erit­täin tär­ke­ää. Mei­dän pi­tää osa­ta kuun­nel­la ja hy­väk­syä eri­lai­suus.

Mil­lai­nen on mie­les­tä­si hyvä joh­ta­ja? Kuin­ka ku­vai­li­sit it­se­ä­si joh­ta­ja­na?

Vah­vuu­te­ni ovat hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­ses­sa ja tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa. En­sim­mäi­seen liit­tyy vah­vas­ti ih­mis­ten kuu­le­mi­nen ja roh­keus koh­da­ta eri­lai­suut­ta. Pi­dän tär­ke­ä­nä mah­dol­lis­ta­van joh­ta­juu­den nä­kö­kul­mia: in­nos­ta­vuus, pa­laut­teen an­ta­mi­nen ja yh­des­sä te­ke­mi­nen. Pää­tös­ten ta­ka­na tu­lee kui­ten­kin ol­la tie­toa. Suun­ta­vii­vat pi­tää pys­tyä pe­rus­te­le­maan.

Mi­ten suh­tau­dut me­di­aan piis­pan työ­vä­li­nee­nä?

Teh­tä­väm­me on vie­dä evan­ke­liu­mia eteen­päin. Ko­ko­nais­kir­kol­li­sel­la ta­sol­la nos­tai­sin esiin hen­gel­li­syy­den mo­ni­nai­suu­den, et­si­mi­sen ja löy­tä­mi­sen nä­kö­kul­mat sekä po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den. Kirk­ko on edel­leen mer­ki­tyk­sel­li­nen mo­nel­le. Kir­kon si­säi­seen di­a­lo­giin nos­tai­sin eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­sen rik­kau­te­na sekä kir­kon ra­ken­tei­siin ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­miin liit­ty­vät tee­mat. Kes­kus­te­lun tu­lee ai­na ol­la kun­ni­oit­ta­vaa, ra­ken­ta­vaa ja roh­kai­se­vaa.

Mi­ten ase­moi­sit it­se­si piis­pa­na kir­kos­sa val­lit­se­vaan si­säi­seen eri­mie­li­syy­teen sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­ses­ta vih­ki­mi­ses­tä?

Ar­vos­tan avi­o­liit­toa ja olen val­mis odot­ta­maan asi­as­ta yh­teis­tä pää­tös­tä kir­kon ta­sol­la. Toi­von kui­ten­kin, et­tä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­to oli­si kir­kos­sa mah­dol­lis­ta. Pa­pis­tol­la täy­tyi­si sil­ti säi­lyä asi­an suh­teen oman­tun­non­va­paus.

Kir­kon toi­min­ta ja ra­ken­teet ovat muu­tok­ses­sa sekä sääs­tö­syis­tä et­tä toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­sen myö­tä. Mil­lai­seen muu­tok­seen sinä ha­lu­ai­sit ol­la kirk­koa kan­ta­mas­sa?

Olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa asi­oi­ta on pak­ko miet­tiä uu­des­taan. Esil­lä ovat ol­leet hiip­pa­kun­ta- ja ro­vas­ti­kun­ta­mal­lit, jois­sa hal­lin­to oli­si laa­jem­mal­la alu­eel­la yh­tei­nen. Pai­kal­li­sen toi­min­nan täy­tyy mie­les­tä­ni kui­ten­kin ol­la jo­kai­sen alu­een oman nä­köis­tä toi­min­taa. Kir­kon stra­te­gi­an mu­kai­ses­ti toi­voi­sin, et­tä kir­kon ovet oli­si­vat au­ki tul­la ja men­nä. Seu­ra­kun­ta poh­jaa Ju­ma­lan sa­naan, mut­ta mie­les­tä­ni on tär­ke­ää kuul­la ja kuun­nel­la myös ih­mis­tä.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lin vaa­li­kes­kus­te­lu ma 24.4. klo 18 Lah­den Yh­teis­kou­lun sa­lis­sa (Kirk­ko­ka­tu 2). Kes­kus­te­lua voi seu­ra­ta ver­kos­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue lisää aiheesta

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
25.5.2023

Jännitys piis­pan­vaa­lissa tiivistyy uudis­tus­mie­lisen imat­ra­laisen ja perinteistä avio­liit­to­kä­si­tystä puolustavan lahtelaisen välille

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Jouni Hiltunen

Uutiset
14.4.2023

Pekka Särkiö – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Uutiset
14.4.2023

Sammeli Juntunen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Uutiset
14.4.2023

Pekka Huokuna – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover