JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sammeli Juntunen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

14.4.2023
Krista Eskelinen

Mil­lai­sen piis­pan Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta si­nus­ta sai­si?

Olen Sam­me­li Jun­tu­nen, Sa­von­lin­nan kirk­ko­her­ra vuo­des­ta 2007. Olen ko­toi­sin Sa­von­lin­nas­ta, mut­ta työs­ken­te­lin ai­em­min opet­ta­ja­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa sys­te­maat­ti­sen te­o­lo­gi­an lai­tok­sel­la. Olen myös toi­mi­nut nuo­ri­so­pap­pi­na ja kir­joit­ta­nut nel­jä te­o­lo­gis­ta kir­jaa.

Oli­sin piis­pa, jon­ka in­to­hi­mo­na on te­o­lo­gia. Ha­lu­ai­sin te­o­lo­gi­sel­la osaa­mi­sel­la­ni pal­vel­la seu­ra­kun­tia ja pap­pe­ja niin, et­tä nämä osai­si­vat pi­tää Ju­ma­lan sa­naa esil­lä sen ai­dos­sa ja ny­ky­päi­vä­nä ym­mär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa. Mie­les­tä­ni kir­kon sa­no­ma on jää­mäs­sä nyt lap­si­puo­len ase­maan.

2. Mikä on suh­tee­si mui­hin kirk­ko­kun­tiin, kris­til­li­siin jär­jes­töi­hin tai kir­kon si­säl­lä toi­mi­viin he­rä­tys­liik­kei­siin? 

Olen eku­me­nii­kan do­sent­ti ja mi­nul­la on hy­vät suh­teet esi­mer­kik­si Hel­lun­tai­seu­ra­kun­taan, Va­paa­seu­ra­kun­taan sekä or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan, joi­den kans­sa teem­me Sa­von­lin­nas­sa pal­jon yh­teis­työ­tä. En it­se ole min­kään he­rä­tys­liik­keen jä­sen. Olen ol­lut muu­ta­mia ker­to­ja esiin­ty­mäs­sä Kau­ni­ai­sis­sa Raa­mat­tuo­pis­ton te­o­lo­gi­a­päi­vil­lä.

3. Mil­lai­nen on mie­les­tä­si hyvä joh­ta­ja? Kuin­ka ku­vai­li­sit it­se­ä­si joh­ta­ja­na? 

Hyvä joh­ta­ja hah­mot­taa stra­te­gi­an kaut­ta pe­rus­teh­tä­vän ja pi­tää sitä kirk­kaa­na esil­lä. Työn­te­ki­jöi­den tu­lee tie­tää, mitä ol­laan te­ke­mäs­sä. Mie­les­tä­ni hyvä joh­ta­ja on myös in­nos­tu­nut ja in­nos­ta­va. Työn­te­ki­jöi­tä pi­tää kuul­la ja hei­dän pi­tää pääs­tä tuo­maan ide­oi­taan esiin. Joh­ta­jan tu­li­si myös ol­la vah­vas­ti läs­nä ja ky­syä, mitä työn­te­ki­jöil­le kuu­luu.

Joh­ta­ja­na an­nan pal­jon ti­laa alai­sil­le­ni. Lä­hie­si­mie­het joh­ta­vat työ­a­lo­ja. Luo­tan hei­hin ja ha­lu­an kuul­la hei­dän ide­oi­taan. Ha­lu­an myös, et­tä työn­te­ki­jät it­se in­nos­tu­vat. Olen vah­va joh­ta­ja, mut­ten it­se­päi­nen. Pys­tyn muut­ta­maan suun­taa tar­vit­ta­es­sa.

4. Mi­ten suh­tau­dut me­di­aan piis­pan työ­vä­li­nee­nä?

Kir­kon sa­no­ma on saa­ta­va kuu­lu­vil­le ja me­dia on sii­hen vält­tä­mä­tön työ­vä­li­ne. So­si­aa­li­nen me­dia vai­kut­taa kui­ten­kin muo­dos­tu­neen rii­te­lyn ka­na­vak­si. Jot­kin piis­pat siel­lä ovat­kin, it­se en. Ylei­seen kes­kus­te­luun tah­toi­sin nos­taa esiin kir­kon sa­no­man: mitä se on, mitä se ei ole, on­ko se tot­ta, mikä sitä uh­kaa ja mi­ten sitä voi teh­dä ym­mär­ret­tä­väk­si niin, et­tei sa­no­ma muut­tui­si sa­duk­si ai­kuis­ten mie­lis­sä.

5. Mi­ten ase­moi­sit it­se­si piis­pa­na kir­kos­sa val­lit­se­vaan si­säi­seen eri­mie­li­syy­teen sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­ses­ta vih­ki­mi­ses­tä?

Oli­sin sa­moil­la lin­joil­la piis­pa Sep­po Häk­ki­sen kans­sa; pi­de­tään kiin­ni yh­tei­ses­tä pää­tök­sen­te­os­ta. Jos sii­tä luo­vu­taan, olem­me pian kuin vil­lis­sä län­nes­sä. Avi­o­liit­to on kir­kol­le opil­li­nen ky­sy­mys ja Raa­mat­tu ylin auk­to­ri­teet­ti. Asia ei siis ole yk­sit­täi­sen pa­pin tai seu­ra­kun­nan pää­tet­tä­vis­sä.

6. Kir­kon toi­min­ta ja ra­ken­teet ovat muu­tok­ses­sa sekä sääs­tö­syis­tä et­tä toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­sen myö­tä. Mil­lai­seen muu­tok­seen sinä ha­lu­ai­sit ol­la kirk­koa kan­ta­mas­sa? 

Tar­vi­taan toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos­ta, jos­sa seu­ra­kun­ta­lai­sil­la on enem­män vas­tuu­ta ja va­paut­ta. Nyt seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät jär­jes­tä­vät ta­pah­tu­mia, joi­ta ih­mi­set tu­le­vat seu­raa­maan. Seu­ra­kun­ta on kui­ten­kin yh­tei­sö, jos­sa ih­mis­ten tu­li­si ko­kea ys­tä­väl­li­syyt­tä, yh­tei­söl­li­syyt­tä ja rak­kaut­ta. Jo­kai­sel­la on jo­tain an­net­ta­vaa.

Suun­ta oli­si myös kus­tan­nus­syis­tä toi­mi­va. Kus­tan­nus­syis­tä on men­tä­vä koh­ti laa­jem­pia yk­si­köi­tä. Sa­mal­la tu­li­si kui­ten­kin säi­lyt­tää pai­kal­li­suus. Mie­les­tä­ni hyvä mal­li täs­tä on esi­mer­kik­si Sa­von­lin­nas­sa käy­tös­sä ole­va kap­pe­li­mal­li, jos­sa kap­pe­lit ovat it­se­näi­siä ju­ma­lan­pal­ve­lu­syk­si­köi­tä ja tu­ki­pal­ve­lut ovat yh­tei­set.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lin vaa­li­kes­kus­te­lu ma 24.4. klo 18 Lah­den Yh­teis­kou­lun sa­lis­sa (Kirk­ko­ka­tu 2). Kes­kus­te­lua voi seu­ra­ta ver­kos­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue lisää aiheesta

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
25.5.2023

Jännitys piis­pan­vaa­lissa tiivistyy uudis­tus­mie­lisen imat­ra­laisen ja perinteistä avio­liit­to­kä­si­tystä puolustavan lahtelaisen välille

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Jouni Hiltunen

Uutiset
14.4.2023

Pekka Särkiö – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Kari Rossi

Uutiset
14.4.2023

Mari Parkkinen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Uutiset
14.4.2023

Pekka Huokuna – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover