JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mari Parkkinen valittiin Mikkelin hiip­pa­kunnan uudeksi piispaksi – "Jotta tätä työtä voi tehdä, pitää pystyä olemaan oma itsensä"

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra ja koulutukseltaan teologian tohtori. Kirkon tehtävien ohella hän on työskennellyt myös tutkijana ja toimittajana. Kuva: Kalervo Pöykkö

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra ja koulutukseltaan teologian tohtori. Kirkon tehtävien ohella hän on työskennellyt myös tutkijana ja toimittajana. Kuva: Kalervo Pöykkö

Kalervo Pöykkö

16.6.2023
Markus Luukkonen

Kirk­ko­her­ra, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Mari Park­ki­nen, 51, on voit­ta­nut Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa jär­jes­te­tyn piis­pan­vaa­lin. Si­ten Park­ki­ses­ta tu­lee hiip­pa­kun­nan seu­raa­va piis­pa, kun vi­ran ny­kyi­nen hal­ti­ja Sep­po Häk­ki­nen siir­tyy eläk­keel­le syys­kuun vaih­tees­sa.

Park­ki­nen sai 16. ke­sä­kuu­ta jär­jes­te­tyl­lä piis­pan­vaa­lin toi­sel­la kier­rok­sel­la 522 ään­tä eli 52,7 pro­sent­tia an­ne­tuis­ta ää­nis­tä. Toi­nen eh­do­kas Pek­ka Sär­kiö sai 468 ään­tä eli 47,3 pro­sent­tia ää­nis­tä.

Imat­ra­lai­nen Park­ki­nen sai ään­ten enem­mis­tön Ete­lä-Sa­von, Ky­men­laak­son ja Ete­lä-Kar­ja­lan ää­nes­ty­sa­lu­eil­ta. Lah­te­lai­nen Sär­kiö puo­les­taan sai enem­män ää­niä päi­jät­hä­mä­läi­sil­tä ää­nes­tä­jil­tä.

Mik­ke­lin piis­pan­vaa­lis­sa oli kaik­ki­aan noin 1 100 ää­ni­oi­keu­tet­tua, jois­ta puo­let pap­pe­ja ja puo­let maal­lik­ko­va­lit­si­joi­ta. Vaa­lin ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 89,4 pro­sent­tia.

– Vie­lä on häm­men­ty­nyt, mut­ta myös nöy­rä mie­li vaa­lin tu­lok­ses­ta. Täs­tä se työ vas­ta al­kaa. En­sim­mäi­se­nä ha­lu­an tu­tus­tua seu­ra­kun­tiin ja nii­den ih­mi­siin. Toi­vot­ta­vas­ti pää­sen käy­mään mei­dän kai­kis­sa 36 seu­ra­kun­nas­sa. Kris­tus mei­tä yh­dis­tää, jo­ten töi­tä teh­dään yh­des­sä niin seu­ra­kun­nis­sa, hiip­pa­kun­nas­sa kuin koko kir­kos­sa, sa­noi Park­ki­nen hiip­pa­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Park­ki­nen myös kiit­ti vaa­lis­sa toi­sek­si jää­nyt­tä Pek­ka Sär­ki­ö­tä.

Mikä rat­kai­si voi­ton?

– Sitä täy­tyy ky­syä ää­nes­tä­jil­tä. Jot­ta tätä työ­tä voi teh­dä, pi­tää pys­tyä ole­maan oma it­sen­sä. Eh­kä myös ha­lut­tiin nai­nen piis­pak­si. Ar­vos­tan suu­res­ti sitä työ­tä, jota hiip­pa­kun­nas­sa on teh­ty. Eh­kä nyt on vä­hän uu­sien tuu­lien ai­ka.

Kaik­kea uu­dis­tus­mie­li­nen Park­ki­nen ei kui­ten­kaan läh­ti­si muut­ta­maan.

– Evan­ke­liu­mia ju­lis­te­taan edel­leen. Toi­von, et­tä sii­hen löy­de­tään uu­sia mo­der­ne­ja ta­po­ja. Yh­teyk­siä hoi­de­taan niin kaik­kien he­rä­tys­liik­kei­den kuin idän­kin suun­taan. Piis­pa on yk­si toi­mi­ja täs­sä ket­jus­sa.

Park­ki­sen mie­les­tä kir­kon teh­tä­viin kuu­luu myös yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu.

– Teh­tä­vä­nä on nos­taa esiin nii­tä, jot­ka ei­vät saa omaa ään­tään kuu­lu­viin. Kirk­ko voi ol­la vas­ta­voi­ma ja kes­kus­te­lun he­rät­tä­jä, Park­ki­nen ku­vai­lee.

Kir­kon työ­a­lois­ta Park­ki­nen mai­nit­see lä­hei­sik­si esi­mer­kik­si lä­he­tys­työn ja eku­me­ni­an, joi­den pa­ris­sa hän on it­se­kin ural­laan työs­ken­nel­lyt.

Pit­kään jun­nan­nees­ta kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä kos­ke­vas­ta kiis­tas­ta Park­ki­nen to­te­si, et­tä piis­pain­ko­kous pa­rai­kaa kes­kus­te­lee asi­as­ta. Vi­ral­li­ses­ta kan­nas­ta päät­tää kui­ten­kin kir­kol­lis­ko­kous.

Park­ki­nen ei läh­te­nyt ar­vuut­te­le­maan, on­ko tä­hän odo­tet­ta­vis­sa muu­tos­ta, ja jos on, niin mil­lä ai­ka­tau­lul­la.

Lah­te­lai­nen lää­nin­ro­vas­ti Heik­ki Pel­ko­nen pi­tää vaa­lin tu­los­ta sel­ke­ä­nä.

– Tu­los an­taa Mari Park­ki­sel­le hy­vän poh­jan aloit­taa piis­pan teh­tä­väs­sä.

– Jos sa­no­taan, et­tä ku­kaan ei ole pro­feet­ta omal­la maal­laan, niin täs­sä vaa­lis­sa se ei pi­tä­nyt paik­kan­sa. Sär­kiö sai Päi­jät-Hä­mees­sä hy­vän kan­na­tuk­sen, kun taas Park­ki­nen muil­la alu­eil­la vah­van tu­lok­sen.

Lää­nin­ro­vas­tin teh­tä­viin kuu­luu vaa­lin toi­mit­ta­mi­nen oman ro­vas­ti­kun­nan alu­eel­la.

– Eh­dok­kaat oli­vat eri­lai­sia, mut­ta kes­kus­te­lu eh­dok­kai­den kes­ken su­jui hy­väs­sä ja ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä. Täl­tä osin vaa­lit ovat ol­leet hy­vä­hen­ki­set. Pai­no­tu­se­ro­ja toki löy­tyy sekä te­o­lo­gi­ses­ti et­tä sii­nä suh­tees­sa, mitä asi­oi­ta piis­pan vi­ras­sa yleen­sä pai­no­te­taan, Pel­ko­nen luon­neh­tii.

Pel­ko­sen mu­kaan Park­ki­nen on nä­ky­vä me­di­a­per­soo­na.

– Jos ha­e­taan ky­kyä ol­la esil­lä piis­pan teh­tä­väs­sä, sii­nä hän on va­lo­voi­mai­nen. Sär­ki­öl­lä puo­les­taan on vah­va te­o­lo­gi­nen sekä kir­kon hal­lin­toon pai­not­tu­nut osaa­mi­nen.

Rat­kai­si­ko avi­o­liit­to­kä­si­tys vaa­lin?

– Joi­den­kin ää­nes­tä­jien osal­ta var­maan sil­lä oli mer­ki­tys­tä. Mut­ta eh­kä ko­ko­nai­suus kui­ten­kin rat­kai­si.

Vuon­na 1971 syn­ty­nyt Mari Park­ki­nen on kou­lu­tuk­sel­taan te­o­lo­gi­an toh­to­ri. Hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 2021 Imat­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra­na.

Ai­kai­sem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa tut­ki­ja­na Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa, Suo­men Lä­he­tys­seu­ran pal­ve­luk­ses­sa Je­ru­sa­le­mis­sa, seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na Mik­ke­lin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­sa sekä en­nen kir­kol­lis­ta uraan­sa toi­mit­ta­ja­na. Park­ki­nen on vi­hit­ty pa­pik­si vuon­na 2010. 

Vaa­lin tu­los vah­vis­te­taan 20. ke­sä­kuu­ta. Uu­si piis­pa aloit­taa vi­ras­saan 1. syys­kuu­ta. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma vih­kii hä­net piis­pan vir­kaan Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa 3. syys­kuu­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover