JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mukkulan seura­kun­ta­kes­kuk­sesta tuli ”vahingossa” kirkko 30 vuotta sitten – ”Moni­toi­mi­ti­lana tämä on ollut aikaansa edellä”

Kappalainen Jukka Immeli on työskennellyt Mukkulan kirkossa vuodesta 2019. Kuva: Janne Raevuori

Kappalainen Jukka Immeli on työskennellyt Mukkulan kirkossa vuodesta 2019. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

6.2.2023
Janne Urpunen

Mukku­lan kirk­ko täyt­tää hel­mi­kuus­sa 30 vuot­ta. Muk­ku­lan kirk­ko­na ra­ken­nus tun­ne­taan, vaik­ka se seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sek­si ra­ken­net­tiin.

– Piis­pa Paa­vo Kor­te­kan­gas käyt­ti vih­kies­sään ra­ken­nuk­sen kirk­ko-sa­naa. Sit­tem­min ni­mi­tys on va­kiin­tu­nut, nau­rah­taa Muk­ku­las­sa vuo­des­ta 2019 työs­ken­nel­lyt Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Juk­ka Im­me­li.

Eh­kä piis­paan teki vai­ku­tuk­sen ark­ki­teh­ti Ju­ha­ni Bo­ma­nin käyt­tä­mä muo­to­kie­li. Ul­ko­puo­lel­ta ra­ken­nus näyt­tää kir­kol­ta, ja kirk­ko­sa­lis­sa tun­tuu kuin oli­si kir­kos­sa. 

– Ra­ken­nus on kirk­ko­mai­nen, ja kir­kol­li­sia ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään sään­nöl­li­ses­ti. Tämä on suo­sit­tu kas­te­kirk­ko, ja siu­nauk­set ovat li­sään­ty­neet.

Muis­to­ti­lai­suu­det on kä­te­vä jär­jes­tää sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa.

– Ti­lat ovat muo­kat­ta­vis­sa mo­neen. Ny­ky­ään pu­hu­taan pal­jon mo­ni­toi­mi­ti­lois­ta. Mo­ni­toi­mi­ti­la­na tämä on ol­lut ai­kaan­sa edel­lä. Kirk­ko­sa­li­kin on ja­et­tu lii­ku­tet­ta­val­la sei­näl­lä. Koh­ta sei­nän ta­ka­na al­kaa jump­pa, Im­me­li ker­too ti­lo­ja esi­tel­les­sään.

Piispa Paavo Kortekangas vihki Mukkulan seurakuntakeskuksen sunnuntaina helmikuun 21. päivänä 1993. Tapahtumasta julkaistiin kuva Lahden Kotikirkko -lehdessä maaliskuussa 1993. Kuva: Markku Lehtinen

Piispa Paavo Kortekangas vihki Mukkulan seurakuntakeskuksen sunnuntaina helmikuun 21. päivänä 1993. Tapahtumasta julkaistiin kuva Lahden Kotikirkko -lehdessä maaliskuussa 1993. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

 

Kirk­ko­sa­lis­ta loh­kais­tus­sa ti­las­sa jump­paa Har­ju­lan kan­sa­lai­so­pis­to. Kir­kos­sa ko­koon­tu­vat muun mu­as­sa Vir­kis­ty­syh­dis­tys Muk­ku­lan Puu­ha­pirt­ti ja Lah­den Per­ho­ka­las­ta­jat ry. Kou­lui­käi­set ovat pe­lail­leet ra­ken­nuk­ses­sa vii­koit­tain 30 vuot­ta ot­si­kol­la Muk­ku­la Open.

Muk­ku­lan kirk­ko on enem­män kuin alu­een hen­gel­li­nen kes­kus, mut­ta hy­vin on hen­gel­li­syys­kin pi­tä­nyt pin­tan­sa, Im­me­li sa­noo.

– Alu­eel­la on vah­va iden­ti­teet­ti ja alu­e­työn pe­rin­ne. Ai­ka­naan toi­vot­tiin, et­tä Muk­ku­las­ta tu­li­si oma seu­ra­kun­tan­sa. Tääl­lä pi­de­tään kou­lun ja var­hais­kas­va­tuk­sen kir­kot, ja alu­een pal­ve­lu­ta­lois­sa pi­de­tään har­tauk­sia.

Muk­ku­lan oma kant­to­ri Mar­juk­ka Lii­ma­tai­nen joh­taa kirk­ko­kuo­roa ja Mu­ku­la-lap­si­kuo­roa. Kir­kos­sa jär­jes­te­tään kon­sert­te­ja ja yh­teis­lau­luil­to­ja. 

Vah­vas­ta pai­kal­li­ses­ta iden­ti­tee­tis­tä kie­lii Muk­ku­lan pii­ri­neu­vos­to.

– Neu­vos­to ko­koon­tuu nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Se ei ole lain­voi­mai­nen elin, mut­ta sitä kaut­ta maal­li­kot pää­se­vät esit­tä­mään ide­oi­taan, Im­me­li to­te­aa.

Maal­lik­ko­ja ovat myös väär­tit. Kirk­ko­väär­te­jä Muk­ku­lan kir­kos­sa on ol­lut alus­ta läh­tien.

– Väär­tit avus­ta­vat ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa. He toi­vot­ta­vat ih­mi­set ter­ve­tul­leik­si, lu­ke­vat Raa­ma­tun teks­te­jä ja ke­rää­vät ko­leh­din. Väär­te­jä Muk­ku­las­sa on va­jaa kym­me­nen. Väär­tit avus­ta­vat myös eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa, ku­ten pe­rin­tei­ses­sä tal­vi­ta­pah­tu­mas­sa, joka ko­ko­si vii­mek­si yli 300 kä­vi­jää.

Kappalainen Jukka Immeli on työskennellyt Mukkulan kirkossa vuodesta 2019, suntio Eila Laaksonen muutaman vuoden kauemmin. Kirkon sisustustekstiilit ovat tekstiilitaiteilija Kirsti Rantasen käsialaa. Kuva: Janne Raevuori

Kappalainen Jukka Immeli on työskennellyt Mukkulan kirkossa vuodesta 2019, suntio Eila Laaksonen muutaman vuoden kauemmin. Kirkon sisustustekstiilit ovat tekstiilitaiteilija Kirsti Rantasen käsialaa. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

 

Kir­kol­lis­ta elä­mää on pi­ris­tä­nyt ko­vas­ti Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sö, jon­ka il­lat siir­tyi­vät Jout­jär­vel­tä Muk­ku­lan kirk­koon vii­me syk­sy­nä.

– Koh­taa­mis­pai­kan mes­sus­sa saat­taa ol­la yli 250 kä­vi­jää. Sun­nun­tai­sin ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa Muk­ku­las­sa on kes­ki­mää­rin 35 kä­vi­jää, Im­me­li ker­too.

Muk­ku­lan kirk­koa ko­ti­kirk­ko­naan käyt­tää myös val­ta­kun­nal­li­nen Evak­ko­lap­set ry. Yh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin vii­me elo­kuus­sa Muk­ku­las­sa. Kir­kon vie­res­sä on Evak­ko­las­ten muis­to­puis­to, jon­ka Lah­den kau­pun­ki ja yh­dis­tys pe­rus­ti­vat vuon­na 2017 osa­na Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­vuot­ta.

– Evak­kous liit­tyy Lah­teen luon­te­vas­ti, Im­me­li muis­tut­taa.

Muk­ku­lan kir­kos­sa ko­koon­tu­vat Lah­den ruot­sin­kie­li­set. Mes­su­ja jär­jes­te­tään kap­pa­lai­sen mu­kaan myös sak­san kie­lel­lä ja kir­kos­sa toi­mii eng­lan­nin­kie­li­nen Raa­mat­tu­ryh­mä.

Muk­ku­lan kirk­ko on hy­väs­sä kun­nos­sa. Ra­ken­nuk­sen en­sim­mäi­nen jul­ki­si­vu­kor­jaus on juu­ri val­mis­tu­nut. Sitä ja kir­kon kol­me­kymp­pi­siä juh­li­taan hel­mi­kuus­sa. Juh­la­mes­sus­sa saar­naa en­ti­nen ark­ki­piis­pa Juk­ka Paar­ma, joka työ­u­ran­sa alus­sa työs­ken­te­li Muk­ku­las­sa.

Kat­so vi­deo "Muk­ku­lan kirk­ko ei­len ja tä­nään", joka on myös esil­lä Muk­ku­lan kir­kon au­las­sa juh­la­vii­kon ajan:

Muk­ku­lan kir­kon 30-vuo­tis­juh­la­viik­ko 11.–19.2.

la 11.2. klo 10–13 tal­vi­ta­pah­tu­ma

ma 13.2. klo 18 Tuu­lah­duk­sia Kii­nas­ta. Prof. Miik­ka Ruo­ka­nen ja Li Jun Nan­jin­gin te­o­lo­gi­ses­ta se­mi­naa­ris­ta. Juh­la­kah­vit.

ti 14.2. klo 12 Puu­ha­pir­tin ko­koon­tu­mi­nen ja juh­la­kah­vit

ti 14.2. klo 17.30 Muk­ku­la Open 30 vuot­ta -juh­la ja kak­ku­tar­joi­lu

to 16.2. klo 18 Yh­teis­lau­luil­ta, kant­to­ri Mar­juk­ka Lii­ma­tai­nen

pe 17.2. klo 9.30 Las­ten avoin kirk­ko­het­ki ja kak­ku­tar­joi­lu.

su 19.2. klo 10 Juh­la­mes­su ja 30-vuo­tis­juh­la. Juh­la­kah­vit. Eme­ri­tu­sark­ki­piis­pa Juk­ka Paar­ma, Mii­ka Hä­mä­läi­nen, Mar­juk­ka Lii­ma­tai­nen, Kim­mo Puu­ne­nä, Mu­ku­la-kuo­ro. Mes­su strii­ma­taan Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le.

su 19.2. klo 17 Koh­taa­mis­paik­ka. Strii­ma­taan Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le.

Koko juh­la­vii­kon ajan Satu Itä­pään teks­tii­li­tai­de­näyt­te­ly ”Elä­män jäl­kiä neu­lal­la ja lan­gal­la” Män­ty-ka­bi­ne­tis­sa. Vi­de­o­te­os: ”Muk­ku­lan kirk­ko ei­len ja tä­nään” Muk­ku­lan kir­kon au­las­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover