JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­ka­sa­set­telu näyttää tältä Päijät-Hämeessä – yksi kysymys mietityttää aivan turhaan ehdokkuutta harkitsevia

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu on tii­vis­ty­nyt elo–syys­kuus­sa. Eh­dol­le eh­tii vie­lä kalk­ki­vii­voil­la­kin, ja lis­to­jen ke­rää­jät kan­nus­ta­vat ole­maan yh­tey­des­sä. Vies­ti on, et­tä eh­dok­kuut­ta poh­ti­vat miet­ti­vät tur­haan, ovat­ko he riit­tä­vän kris­tit­ty­jä. Eh­dok­kuus on yk­si tapa osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan. Nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta on eni­ten pu­laa. Täs­sä ju­tus­sa teh­dään en­nak­ko­kat­saus Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­een seu­ra­kun­tien eh­do­ka­sa­set­te­luun.

Seurakuntavaalien graafi kertoo, miten seurakuntalaisen tie vie luottamustehtäviin eli seurakuntapäättäjäksi. Kuva: Valpuri Tauriainen

Seurakuntavaalien graafi kertoo, miten seurakuntalaisen tie vie luottamustehtäviin eli seurakuntapäättäjäksi. Kuva: Valpuri Tauriainen

Valpuri Tauriainen

7.9.2022
Teemu Leppänen

Lah­des­sa va­lit­si­ja­lis­to­ja on ke­rää­mäs­sä ai­na­kin kuu­si ryh­mit­ty­mää.

Yk­si muu­tos on, et­tä vii­me vaa­lei­hin Jout­jär­vel­le pe­rus­tet­tu Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set -ryh­mä ke­rää täl­lä ker­taa eh­do­kas­lis­to­ja kaik­kiin vii­teen seu­ra­kun­taan. Asi­a­mies Tii­na Wal­lin sa­noo, et­tä työ­tä eh­do­kas­han­kin­nan eteen teh­dään lop­puun as­ti.

– Ha­em­me eh­dok­kai­ta kai­kis­ta ikä­ryh­mis­tä. Nuo­ria olem­me ky­sel­leet ko­vas­ti.

Pari viik­koa en­nen lis­to­jen jät­töä eh­dok­kai­ta oli Jout­jär­ven li­säk­si Kes­ki-Lah­des­sa ja Nas­to­las­sa. Sal­paus­sel­kä ja Lau­ne sen si­jaan odot­ti­vat pää­na­vaus­ta.

– Nuor­ten kes­kuu­des­sa on in­nok­kuut­ta, ha­lua vai­kut­taa ja myös roh­keut­ta läh­teä eh­dol­le. Mo­net ko­ke­vat kui­ten­kin si­tou­tu­mi­sen nel­jäk­si vuo­dek­si on­gel­mal­li­sek­si, var­sin­kin jos käyn­nis­sä on abi­vuo­si ja edes­sä on muut­to opis­ke­le­maan tai ar­mei­jaan.

Wal­lin kan­nus­taa ih­mi­siä roh­ke­as­ti mu­kaan eri­lai­sis­ta epä­var­muuk­sis­ta huo­li­mat­ta.

– Ih­mis­ten ei tar­vit­se aja­tel­la, et­tä ei oli­si tar­peek­si us­ko­vai­nen. Seu­ra­kun­nat tar­vit­se­vat roh­keut­ta tuo­da ar­ki­nä­ke­mys­tä pää­tök­sen­te­koon. Jos vä­hän­kin kiin­nos­taa, niin kan­nat­taa läh­teä mu­kaan. Seu­ra­kun­nis­sa on am­mat­ti­tai­tois­ta vä­keä val­mis­te­le­mas­sa pää­tö­sai­neis­to­ja, min­kä an­si­os­ta pää­tök­sen­te­ko on sel­ke­ää.

Toi­nen muu­tos on se, et­tä Kirk­ko kes­kel­läm­me -va­lit­si­ja­yh­dis­tys ei ole aset­ta­mas­sa Kes­ki-Lah­teen ei­kä Jout­jär­vel­le omaa lis­taa, ku­ten nel­jä vuot­ta sit­ten. Nas­to­las­ta on tie­dos­sa Vesa-Mat­ti Vir­ta­sen mu­kaan muu­ta­ma eh­do­kas sekä kirk­ko­val­tuus­toon et­tä seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon. Mai­ja-Lii­sa Lindq­vist ker­too, et­tä Lau­neel­la on tie­dos­sa vii­si eh­do­kas­ta.

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien eh­do­kas­lis­tan yh­teys­hen­ki­lö Tert­tu Poh­jo­lai­nen ker­too koh­dan­neen­sa ih­mi­siä, jot­ka miet­ti­vät, ovat­ko he tar­peek­si kris­tit­ty­jä.

– Vies­ti­ni on, et­tä jos olet ta­val­li­nen seu­ra­kun­ta­lai­nen ja kas­tet­tu kris­tit­ty, so­vit eh­dok­kaak­si. Seu­ra­kun­ta ei ole vain pal­ve­luor­ga­ni­saa­tio, vaan se on kris­tit­ty­jen yh­tei­sö. Eh­dok­kaak­si tu­le­mi­nen on yk­si tapa tul­la seu­ra­kun­ta­yh­tey­teen.

Poh­jo­lai­nen ker­too teh­neen­sä tii­vis­tä työ­tä elo­kuun puo­li­vä­lis­tä al­ka­en.

– Mi­nun mie­les­tä­ni nyt on jo pa­rem­min eh­dok­kai­ta kuin vii­me vaa­leis­sa. Meil­lä on jää­mäs­sä pois ko­ke­nei­ta luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet teh­tä­vän­sä, ja nyt on ai­ka an­taa ti­laa uu­sil­le. Olem­me saa­neet ny­kyis­tä pal­jon nuo­rem­pia, var­sin­kin työ­i­käi­siä eh­dok­kai­ta.

Tul­kaa kaik­ki -lis­tan yh­dys­hen­ki­lö An­te­ro He­lan­te­rä ker­too, et­tä eh­dok­kai­ta ol­laan saa­mas­sa enem­män kuin vii­mek­si. Lis­ta on myös jon­kin ver­ran uu­dis­tu­mas­sa.

– Ilah­dut­ta­vaa on, et­tä olem­me saa­neet uu­sia eh­dok­kai­ta, kun ny­kyi­siä luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä jää pois.

Ak­tii­vi­nen eh­do­kas­han­kin­ta on jo teh­ty, mut­ta eh­dok­kaak­si pää­see, ja hei­tä toi­vo­taan­kin vie­lä li­sää.

– Lis­ta on au­ki kiin­nos­tu­neil­le. Hy­väl­lä eh­dok­kaal­la on aja­tuk­sia ja ha­lua kir­kon uu­dis­ta­mi­seen. Ajat­te­lem­me edus­ta­vam­me hil­jais­ten seu­ra­kun­ta­lais­ten kan­to­ja.

Mik­ko Se­me­ri Kes­ki-Lah­den Yh­dis­ty­nees­tä seu­ra­kun­ta­vä­es­tä ker­too, et­tä var­sin­kin 30–40-vuo­ti­ai­ta sai­si ol­la enem­män.

– He voi­si­vat tul­la ker­to­maan, mil­lai­nen maa­il­ma on ny­ky­ään.

Hän ar­vi­oi, et­tä eh­dok­kai­ta oli­si hyvä ol­la vä­hin­tään val­tuus­to­paik­ko­jen ver­ran.

– Sil­loin voi­daan sa­noa, et­tä olem­me yrit­tä­neet.

Kir­kon­seu­tu ei ta­voit­ta­nut kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­sen sos.dem. vaa­li­lii­ton asi­a­mies In­ga-Mai­ja Hyp­pö­lää.

Hol­lo­las­sa lop­pu­ki­ri käyn­nis­sä

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan vaa­li­lau­ta­kun­nan asi­an­tun­ti­ja­jä­sen Lee­vi Ruo­na­kos­ki sa­noo, et­tä yk­si odo­tet­ta­va asia on, ase­te­taan­ko vaa­lei­hin alu­eel­li­sia lis­to­ja. Vii­me vaa­leis­sa Kär­kö­läs­sä oli yh­tei­nen lis­ta.

Seu­ra­kun­nas­sa on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut 4–5 va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä, jois­ta useim­pien taus­tal­la on ol­lut po­liit­ti­nen puo­lue, joka on vas­tan­nut yh­dis­tyk­sen or­ga­ni­soin­nis­ta.

Seu­ra­kun­ta on ja­et­tu kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­ses­ti nel­jään ää­nes­ty­sa­lu­ee­seen: Hol­lo­laan, Kuh­moi­siin, Kär­kö­lään ja Pa­das­jo­keen.

Koko seu­ra­kun­taa kos­ke­via omia lis­to­jaan ovat ke­rää­mäs­sä ai­na­kin Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko sekä Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat. Mui­ta va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siä ei ol­lut vie­lä seu­ra­kun­nal­le il­moit­tau­tu­nut leh­den men­nes­sä pai­noon.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko on lä­hel­lä so­si­a­li­de­mok­raat­tis­ta puo­lu­et­ta ja mu­ka­na on myös si­tou­tu­mat­to­mia eh­dok­kai­ta. Kari Hyy­tiä ker­too, et­tä eh­dok­kai­ta on ker­ty­nyt kym­men­kun­ta. Kak­si ny­kyis­tä eh­do­kas­ta on jää­mäs­sä pois.

– Seu­ra­kun­ta­vaa­leil­le tyy­pil­li­ses­ti eh­do­ka­sa­set­te­lu tii­vis­tyy vii­mei­sil­le vii­koil­le, jo­ten eh­dok­kai­ta voi vie­lä tul­la.

Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat -lis­tan (ent. Ko­koo­mus ja si­tou­tu­mat­to­mat) vaa­li­pääl­lik­kö Jus­si Vahe ker­too, et­tä pois ovat jää­mäs­sä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set, jo­ten myös lis­tan ni­men lop­puo­sa vaih­det­tiin näi­hin vaa­lei­hin. Tä­mä­kin lis­ta on au­ki vii­mei­sel­le vii­koil­le as­ti ja on Va­hen mu­kaan myös si­tou­tu­mat­to­mil­le.

– On han­ka­laa tie­tää ih­mis­ten sie­lun tah­to­ti­laa, jo­ten toi­vo­muk­se­na on, et­tä asi­as­ta kiin­nos­tu­neet ot­tai­si­vat it­se yh­teyt­tä.

Asik­ka­la pää­ty­mäs­sä yh­teen lis­taan

Asik­ka­laan on näil­lä nä­ky­min tu­los­sa yh­den eh­do­kas­lis­tan vaa­lit. Asik­ka­lan kun­ta­po­li­tii­kan val­tuus­to­ryh­mät ovat si­tou­tu­neet sii­hen, et­tei­vät ne ase­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin eril­li­siä lis­to­ja. Yh­tei­seen rin­ta­maan aset­tui­vat myös so­si­a­li­de­mok­raa­tit, jot­ka vie­lä vii­me vaa­leis­sa ha­lu­si­vat oman lis­tan­sa.

Asik­ka­lan sk -lis­tan ni­mes­sä ole­va ly­hen­ne tar­koit­taa seu­ra­kun­ta­lai­sia, joka on merk­ki­mää­rä­ra­joit­teen vuok­si ly­hen­ty­nyt kah­teen kir­jai­meen.

Lis­tan asi­a­mie­he­nä toi­mii ny­kyi­nen kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ar­to Mie­lo­nen, joka it­se jät­täy­tyy pois vaa­leis­ta kun­nal­lis­po­liit­ti­siin kii­rei­siin ve­do­ten.

Asik­ka­lan kirk­ko­val­tuus­tos­sa on ja­os­sa 19 paik­kaa. Mie­lo­nen ker­toi pari viik­koa en­nen mää­rä­päi­vää, et­tä var­mis­tu­nei­ta eh­dok­kai­ta on vas­ta puo­let sii­tä. Suu­rin osa heis­tä oli ny­kyi­siä luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

– Tie­dos­sa on muu­ta­ma uu­si, jois­ta pari ei ole ol­lut kos­kaan mu­ka­na.

Mie­lo­nen oli luot­ta­vai­nen, et­tä lis­tal­le saa­daan tar­vit­ta­va eh­do­kas­mää­rä ja vie­lä va­ra­hen­ki­löt­kin.

– Oli­si hie­noa, et­tä saa­tai­siin uut­ta ja nuor­ta vä­keä eh­dok­kaik­si. Se on han­ka­laa, kun lu­ki­os­sa nuo­ril­la on pal­jon te­ke­mis­tä ja lu­ki­on jäl­keen he läh­te­vät pois paik­ka­kun­nal­ta opis­ke­le­maan. Osa pa­laa kyl­lä per­hei­neen ta­kai­sin.

Mie­lo­sen mu­kaan oman eh­dok­kaan löy­tä­mi­nen yh­del­tä ja sa­mal­ta lis­tal­ta ei ole han­ka­laa.

– Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la tun­ne­taan hy­vin ih­mi­set. Mo­nel­la on sel­lai­nen aja­tus, et­tä puo­lu­e­po­li­tiik­ka ei enää is­tu seu­ra­kun­ta­pää­tök­sen­te­koon. Ää­nes­te­tään hen­ki­löä, ei ryh­mit­ty­mää.

Hei­no­las­sa jat­ke­taan yh­del­lä lis­tal­la

Hei­no­laan on tu­los­sa näil­lä nä­ky­min yk­si vaa­li­lis­ta. Kau­pun­gis­sa vai­kut­ta­vat po­liit­ti­set ryh­mit­ty­mät ovat so­pi­neet, et­tei­vät ne ase­ta vaa­lei­hin omia lis­to­jaan. Näin teh­tiin myös vii­me vaa­leis­sa.

– Ku­lu­neen nel­jän vuo­den ai­ka­na on ko­et­tu ai­ka ylei­ses­ti, et­tä yk­si lis­ta on hyvä, vaik­ka­kin muu­ta­ma so­ra­ää­ni­kin on, sa­noo Yh­tei­nen seu­ra­kun­ta -lis­tan asi­a­mies Pek­ka Kan­ta­nen.

Kan­ta­sen mu­kaan yh­den lis­tan etu­na on se, et­tä eni­ten ää­niä saa­vat hen­ki­löt saa­vat pai­kan val­tuus­toon. Täs­tä voi­vat hyö­tyä pie­net ryh­mät.

Vaik­ka po­liit­ti­set puo­lu­eet ovat so­pi­neet yh­des­tä lis­tas­ta, voi kuka ta­han­sa, esi­mer­kik­si po­liit­ti­siin ryh­mit­ty­miin kuu­lu­ma­ton, pe­rus­taa oman vaa­li­lis­tan.

Kir­kon­seu­tu ky­syi Yh­tei­nen seu­ra­kun­ta -lis­tan eh­do­kas­ti­lan­net­ta pa­ria viik­koa en­nen mää­rä­päi­vää.

– Pal­jon hei­kom­mal­ta näyt­tää kuin vii­me vaa­leis­sa. Täl­lä het­kel­lä ni­miä on 18. Pa­ril­ta ryh­mit­ty­mäl­tä ei ole vie­lä ni­miä tul­lut. Toi­voi­sin, et­tä ai­na­kin 30–40 saa­daan lis­tal­le.

Hei­no­lan kirk­ko­val­tuus­toon va­li­taan 27 jä­sen­tä. Vii­mek­si eh­dok­kai­ta oli 46.

Kan­ta­sen mu­kaan var­mis­tu­nei­den ni­mien jou­kos­sa on uu­sia eh­dok­kai­ta ja toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta muut­ta­nei­ta.

– Van­ho­ja­kin ni­miä on ai­ka mon­ta läh­dös­sä. Muu­ta­ma ny­kyi­sis­tä luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä on sa­no­nut, et­tä ei oli­si läh­dös­sä, mut­ta sa­ta­var­maa se ei ole. Olen huo­les­ta­nut, et­tä nuo­ria on hir­ve­än vai­kea saa­da pää­tök­sen­te­koon.

Tai­ni­on­vir­ral­le tu­los­sa kak­si lis­taa

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­taan on tu­los­sa kak­si lis­taa. Sys­mä­läi­sil­lä on oma lis­tan­sa ja har­to­la­lai­sil­la oman­sa. Näin men­tiin myös vii­me vaa­leis­sa.

Sys­män lis­tan asi­a­mies Mai­ja Si­ni­sa­lo ar­vi­oi, et­tä kun­ta­koh­tai­suus tuo lis­tan lä­hem­mäk­si ää­nes­tä­jää ja hel­pot­taa ää­nes­tä­mis­tä.

Kirk­ko­val­tuus­tos­sa on 19 paik­kaa. Päät­ty­väl­lä kau­del­la val­tuu­te­tuis­ta 11 on sys­mä­läi­siä ja 8 har­to­la­lai­sia.

Si­ni­sa­lo to­te­si pa­ria viik­koa en­nen mää­rä­päi­vää, et­tä puo­let ta­voi­tel­lus­ta eh­do­kas­mää­räs­tä oli saa­vu­tet­tu. Vii­me vaa­leis­sa eh­dok­kai­ta oli 14.

– So­pu­vaa­lia ei ol­la ha­ke­mas­sa. 19 pai­kaa ta­voi­tel­laan. Täl­lä vaa­li­kau­del­la val­tuu­tet­tu­jen suh­teel­li­nen mää­rä on nou­dat­ta­nut ki­vas­ti kun­tien ko­koa.

Tois­tai­sek­si nuo­rin eh­dol­le läh­te­vä on ne­li­kymp­pi­nen.

– Ta­voit­tee­nam­me on saa­da al­le kol­me­kymp­pi­nen eh­dok­kaak­si. Oli­si mah­ta­vaa saa­da lu­ki­oi­käi­nen, jot­ta 16-vuo­ti­ail­le oli­si oma eh­do­kas.

Har­to­lan lis­taa ke­rää­vä Mai­ja Pen­ti­käi­nen-Lai­ne ker­too, et­tä toi­veis­sa on saa­da 12–15 eh­do­kas­ta. Kak­si viik­koa en­nen h-het­keä ni­miä oli var­mis­tu­nut seit­se­män.

Pen­ti­käi­nen-Lai­ne ku­va­si eh­dok­kai­den hou­kut­te­lua hiu­kan han­ka­lak­si.

– Kun ot­taa ikä­haa­ru­kan huo­mi­oon ja ne, jot­ka tie­tää, et­tä voi­si­vat ol­la kiin­nos­tu­nei­ta, po­ten­ti­aa­lis­ten mää­rä on pie­ni.

Al­le kol­me­kymp­pi­sis­tä eh­dok­kais­ta on pula. Hei­tä ei ol­lut vie­lä yh­tään.

Ih­mi­siä on ky­syt­ty mu­kaan muun mu­as­sa pu­he­li­mit­se ja kaup­pa­reis­sul­la. Koh­de­ryh­mää ovat ai­na­kin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa jos­sain mää­rin ak­tii­vi­set, Har­to­laan muut­ta­neet sekä ny­kyi­set luot­ta­mus­hen­ki­löt.

– Seu­ra­kun­nan pi­täi­si jos­sain mää­rin py­syä ajas­sa mu­ka­na. Oli­si hyvä, et­tä toi­min­nois­sa oli­si mu­ka­na eri­lai­sia ih­mi­siä, joil­la oli­si aja­tuk­sia seu­ra­kun­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Tie­dos­sa ole­vat va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­set seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 2022

Lah­des­sa ää­nes­te­tään jä­se­net seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon sekä oman seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon. Asik­ka­lan, Hei­no­lan, Hol­lo­lan ja Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan jä­se­net kirk­ko­val­tuus­toon, joka va­lit­see kirk­ko­neu­vos­ton. Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to va­lit­see myös Hä­meen­kos­ken, Kuh­mois­ten, Kär­kö­län ja Pa­das­jo­en kap­pe­li­neu­vos­to­jen jä­se­net.

ASIK­KA­LA

Asik­ka­lan sk, Ar­to Mie­lo­nen, 040 5545 747, ar­to.mie­lo­nen@out­look.com

HEI­NO­LA

Yh­tei­nen seu­ra­kun­ta, Pek­ka Kan­ta­nen, 050 400 2220, luo­mu56@gmail.com

HOL­LO­LA

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko, Kari Hyy­tiä, 040 7252984, Mari Ku­ris­jär­vi, 040 7509644

Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat, Jus­si Vahe, 050 438 4889, jus­si.vahe@gmail.com

LAH­TI

Kirk­ko kes­kel­läm­me, Lau­ne: Mai­ja-Lii­sa Lindq­vist, 0400 561 077, mai­ja-lii­sa.lindq­vist@pp.inet.fi, Nas­to­la: Vesa-Mat­ti Vir­ta­nen, 0400 791 462, ve­sa­mat­ti­vir­ta­nen62@gmail.comKo­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien eh­do­kas­lis­ta, Tert­tu Poh­jo­lai­nen, 040 540 0404, tert­tu.poh­jo­lai­nen@gmail.com

Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos.dem. vaa­li­liit­to, In­ga-Mai­ja Hyp­pö­lä, 040 707 6151, in­ga­hyp­po­la@gmail.com

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set, Tii­na Wal­lin, 040 709 0614, tii­na.s.wal­lin@gmail.com

Tul­kaa kaik­ki, An­te­ro He­lan­te­rä, 050 348 4719, an­te­ro.he­lan­te­ra@phnet.fi

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Kes­ki-Lah­ti: Mik­ko Se­me­ri, mik­ko.se­me­ri@gmail.com, 040 757 7804, Lau­ne: Jari Lep­pä­nen, jari.lep­pa­nen@ke­rag­roup.fi, 046 850 3134, Jout­jär­vi: Esa Tai­pa­le, esa.e.tai­pa­le@gmail.com, 050 340 7078, Sal­paus­sel­kä: An­na-Mai­ja Us­ki, an­na­mai­ja.us­ki@gmail.com, 050 353 3812, Nas­to­la: Kim­mo In­ke­roi­nen, kim­mo.in­ke­roi­nen@gmail.com, 044 300 7025

TAI­NI­ON­VIR­TA

Har­to­lan lis­ta, Mai­ja Pen­ti­käi­nen-Lai­ne, 040 770 3592, mai­ja.pen­ti­kai­nen-lai­ne@phnet.fi

Sys­män lis­ta, Mai­ja Si­ni­sa­lo, 040 572 7017, mai­ja7si­ni­sa­lo@gmail.com

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover