JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kirk­ko­her­rojen joulu­ter­vehdys: Joulun lapsi – lohdun lapsi

18.12.2023
Miika Hämäläinen

Kris­ti­tyl­le jou­lu syn­tyy evan­ke­liu­mis­ta, suu­ren Ju­ma­lan hy­väs­tä sa­nas­ta pie­nel­le ih­mi­sil­le. Hy­vää sa­naa tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti siel­lä, mis­sä elä­mä pai­naa ja mu­reh­dut­taa. Jos­kus kos­ke­tus iloon voi syn­tyä mur­heen kaut­ta. Kuu­lui­sa ru­noi­li­ja Go­et­he kir­joit­ti: "Elä­mäs­sä­ni on ol­lut het­kiä, jol­loin olen nu­kah­ta­nut kyy­ne­liin, mut­ta sil­loin ovat une­ni tul­leet vie­hät­tä­vis­sä muo­dois­saan mi­nua loh­dut­ta­maan.” Go­et­he pää­si kos­ke­tuk­siin sen kans­sa, mitä it­ki. Sen jäl­keen au­ke­ni port­ti loh­du­tuk­seen.

Elä­män hel­mi­nau­haan mah­tuu sekä tum­mia et­tä kirk­kai­ta hel­miä. Em­me voi va­li­ta vain on­nen au­rin­koi­sia päi­viä, meil­le an­ne­taan myös syk­syn syn­kän het­kiä. Lä­hes­ty­vä jou­lun juh­la muis­tut­taa mei­tä toi­sen maa­il­man lah­jas­ta.

Jee­sus syn­tyy ve­ron­ke­ruu­mat­kal­la ole­vien van­hem­pien per­hee­seen eläin­ten tal­lis­sa. En­ke­lin vies­ti kos­ket­taa pai­me­nia yö­työs­sä: ”Äl­kää pe­lät­kö. Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man. Teil­le on tänä päi­vä­nä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja, Hän on Kris­tus, Her­ra.” Pie­ni poi­ka syn­tyy sei­meen vel­jek­sem­me teh­däk­sem­me meil­le, mo­nien ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä tai­val­ta­vil­le, tien ikui­seen ko­tiin.

Evan­ke­liu­mi ei tule idyl­li­seen kynt­ti­lä­pöy­tään, ta­va­ra­pal­jou­den ja run­sau­den kes­kel­le, vaan kyl­mään yö­hön. Siel­tä se al­kaa läm­mit­tää. Ilo­sa­no­man kes­kuk­ses­sa on Jee­sus, joka syn­tyi ih­mi­sek­si muu­ka­lai­se­na, yöl­lä ja tal­lis­sa. Hän syn­tyi mie­hi­tet­tyyn maa­han, jos­sa oli vie­ras val­loit­ta­ja ja sen mu­ka­na ”Pax Ro­ma­na”, aseil­la tur­vat­tu roo­ma­lai­nen pak­ko­rau­ha. Hän toi rau­han ja ilon.

Ih­mis­ten sy­dä­mes­sä ja kes­ken ei ai­na ole rau­haa. Lii­an usein viha voit­taa rau­han ja paa­tu­mus so­vin­non ja ka­tu­muk­sen. Sil­ti ar­mon vies­ti py­syy ja kut­suu luok­seen. Jee­suk­sen syn­ty­es­sä Ju­ma­la kos­ket­taa. Sil­loin tai­vaal­li­nen rau­ha kos­ket­taa pe­lo­kas­ta, rau­ha­ton­ta ih­mis­tä.

Näin ta­pah­tui mui­noin Beet­le­he­mis­sä, kun en­ke­li sa­noi: ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa ja maan pääl­lä rau­ha ih­mis­ten kes­ken, joi­ta Hän ra­kas­taa.” Niin voi ta­pah­tua tä­nään­kin. Tämä on ar­mon vies­ti toi­ses­ta maa­il­mas­ta tän­ne, jota niin usein hal­lit­se­vat so­dat, it­se­käs it­se­riit­toi­suus ja etäi­nen kyy­ni­syys.

Ju­ma­la ei säi­käh­dä tätä. Hän tu­lee lä­hel­le sei­men lap­ses­sa ja an­taa läs­nä­o­lon­sa lah­jak­si, ai­na sy­dä­men poh­jaan saak­ka. Ar­mon Ju­ma­la siu­nat­koon jou­lu­si!

Kir­joi­tus on laa­dit­tu yh­teis­työs­sä Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­een kirk­ko­her­ro­jen kans­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover