JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta on valmis vähentämään tilojaan supis­ta­matta toimintaa – "Seura­kun­ta­laisia kohdataan enemmän siellä, missä ihmiset muutenkin ovat"

Luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen lis­ta ly­he­ni uu­des­sa val­mis­te­lus­sa. Seu­ra­kun­ta­ko­te­ja ja lei­ri­kes­kuk­sia ke­hi­te­tään.

Hämeenkosken leirimaja kuuluu niihin kiinteistöihin, joista seurakunta on valmis luopumaan. Kuva: Hollolan seurakunta

Hämeenkosken leirimaja kuuluu niihin kiinteistöihin, joista seurakunta on valmis luopumaan. Kuva: Hollolan seurakunta

Hollolan seurakunta

13.1.2023
Teemu Leppänen

Kirkko­val­tuus­to hy­väk­syi jou­lu­kuus­sa Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan uu­den kiin­teis­töst­ra­te­gi­an, joka pi­tää si­säl­lään suun­ni­tel­man ra­ken­nus­kan­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä ja vä­hen­tä­mi­ses­tä.

Stra­te­gi­aa on val­mis­tel­tu pit­kään. Kirk­ko­val­tuus­to jät­ti sen pöy­däl­le jo syk­syl­lä 2020, jol­loin sii­tä käy­tiin ää­ne­käs­tä jul­kis­ta kes­kus­te­lua. Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen to­te­si tuol­loin, et­tei seu­ra­kun­ta on­nis­tu­nut vies­ti­mään, et­tä toi­min­ta ai­o­taan tur­va­ta myös jat­kos­sa.

Kiin­teis­tö­jen­pi­toon liit­ty­vät ta­lous­vai­keu­det ei­vät ole ka­don­neet mi­hin­kään. Nii­tä ai­heut­ta­vat ra­ken­nus­kan­nan kas­va­va kor­jaus­vel­ka sekä kas­va­vat yl­lä­pi­to- ja kor­jaus­ku­lut. Sa­mal­la seu­ra­kun­nan toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä vä­es­tö­mää­rä pie­ne­nee, mikä osal­taan li­sää seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rän pie­ne­ne­mis­tä.

Uu­si stra­te­gia on voi­mas­sa vuo­sil­le 2023–27. Täl­lä ker­taa sii­nä ko­ros­te­taan, et­tä ti­lo­jen vä­hen­tä­mi­nen ei tar­koi­ta toi­min­nan vä­hen­tä­mis­tä.

– Stra­te­gia ar­vi­oi tu­le­vai­suut­ta si­ten, et­tä omien ko­koon­tu­mis­ti­lo­jen tar­ve vä­he­nee ja seu­ra­kun­ta­lais­ten koh­taa­mi­nen ta­pah­tuu ene­ne­väs­sä mää­rin siel­lä, mis­sä ih­mi­set muu­ten­kin ovat. Kes­ki­ös­sä on ti­lo­jen yh­teis­käy­tön vah­vis­tu­mi­nen, sa­noo kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko.

Lis­ta ti­lois­ta, jois­ta seu­ra­kun­ta on val­mis luo­pu­maan, on ai­em­paan esi­tyk­seen näh­den ly­hy­em­pi. Luo­vu­tet­ta­vien lis­tal­la ovat jäl­jel­lä Hä­meen­kos­ken Lei­ri­ma­ja, Pa­das­jo­en pap­pi­la ra­ken­nuk­si­neen, Hol­lo­lan kun­ta­kes­kuk­sen Mis­si­o­kam­ma­ri ja Mes­ta sekä Kär­kö­län Au­rin­ko­kul­ma.

Seu­ra­kun­nan kaik­ki kiin­teis­töt on ja­et­tu eri luok­kiin: säi­ly­tet­tä­viin, ke­hi­tet­tä­viin ja luo­vut­ta­viin.

Huh­ti­kuus­sa 2021 ni­met­ty työ­ryh­mä käyt­ti työs­sään poh­ja­na Kirk­ko­hal­li­tuk­sen uu­sia val­mis­te­lu­ma­te­ri­aa­le­ja ja -tau­lu­koi­ta. Ti­lo­jen so­vel­tu­vuu­des­ta toi­min­taan saa­tiin pis­tey­tyk­siä työ­a­loil­ta sekä kap­pe­li­neu­vos­toil­ta. Kap­pe­li­neu­vos­tot ot­ti­vat kan­taa myös ra­ken­nus­ten kult­tuu­ri­pe­rin­tö­ar­voi­hin. Työ­ryh­mä pe­reh­tyi mah­dol­li­suuk­siin ke­hit­tää kiin­teis­tö­jä.

Kok­ko sa­noo, et­tä työ­tä on vie­lä jäl­jel­lä: esi­mer­kik­si kor­jaus­ve­lan tar­kem­pi las­ken­ta sekä 10-vuo­tis­ten kun­nos­sa­pi­to­suun­ni­tel­mien teko.

– Nyt on lin­jat­tu stra­te­gi­set ta­voit­teet. Kiin­teis­tö­jä kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään myö­hem­min ku­kin erik­seen.

Luo­vu­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen luok­kaan kuu­lu­vat pää­sään­töi­ses­ti koh­teet, joi­den ny­kyi­nen käyt­tö­tar­ve tu­lee muut­tu­maan tai lop­pu­maan, ti­lal­le tul­laan ra­ken­ta­maan kor­vaa­vat ti­lat, käyt­tö­ku­lut ovat kor­ke­at suh­tees­sa toi­min­taan, koh­tees­sa on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa tie­dos­sa kor­jaus­tar­ve, jon­ka kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vat, si­joi­tus­koh­tees­sa ei saa­vu­te­ta ase­tet­tua tuot­to­ta­voi­tet­ta, kiin­teis­tön ase­ma­kaa­va tu­lee muut­tu­maan tai lä­hi­a­lu­eel­la on vuok­rat­ta­vis­sa ole­va vas­taa­va tila.

Luo­vu­tet­ta­vaa koh­det­ta hoi­de­taan tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den osal­ta nor­maa­lis­ti niin kau­an kuin se on ta­va­no­mai­ses­sa käy­tös­sä. Pit­kän täh­täi­men suun­ni­tel­man mu­kai­sia kor­jauk­sia voi­daan vii­vyt­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ei­kä in­ves­toin­te­ja teh­dä.

Säi­ly­tet­tä­vien kiin­teis­tö­jen ja ti­lo­jen ryh­mään kuu­lu­vat toi­min­nal­li­set ti­lat, jot­ka ovat seu­ra­kun­nan pe­rus­teh­tä­vän kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä. Sel­lai­sia ovat kir­kot, kap­pe­lit ja kel­lo­ta­pu­lit ja osa seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta, esi­mer­kik­si Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­ti.

Vesikansan seurakuntakoti kuuluu säilytettäviin kiinteistöihin Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategiassa. Sen arvioidaan olevan seurakunnan perustehtävän kannalta välttämätöntä.

Vesikansan seurakuntakoti kuuluu säilytettäviin kiinteistöihin Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategiassa. Sen arvioidaan olevan seurakunnan perustehtävän kannalta välttämätöntä.

Hollolan seurakunta

Ke­hi­tet­tä­vien lis­tal­la ovat ne kiin­teis­töt ja ti­lat, joi­den ny­kyi­nen käy­tet­tä­vyys, kun­to tai käyt­tö­as­te sitä edel­lyt­tää tai käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos on ajan­koh­tai­nen. Nii­hin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si Pa­das­jo­en ja Kär­kö­län seu­ra­kun­ta­ta­lot, Pa­das­jo­en, Kär­kö­län ja Hol­lo­lan Pa­rin­pel­lon lei­ri­kes­kuk­set sekä Hol­lo­lan Van­ha pap­pi­la.

Säi­ly­tet­tä­vää ra­ken­nus­kan­taa kos­ke­vas­sa suun­nit­te­lus­sa ta­voit­tee­na on kor­jaus­ve­lan ly­hen­tä­mi­nen, ener­gi­a­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­nen sekä hy­vän si­säil­man luo­mi­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover