JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Liki 40 pyrkii Päijät-Hämeestä hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toon – katso, keitä he ovat

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa äänestyslippu on maallikkovaalissa vihreä ja pappisvaalissa keltainen. Kuva vaalilipusta vuodelta 2020. Kuva: Kirkon kuvapankki / A arne Ormio

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa äänestyslippu on maallikkovaalissa vihreä ja pappisvaalissa keltainen. Kuva vaalilipusta vuodelta 2020. Kuva: Kirkon kuvapankki / A arne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

24.11.2023
Markus Luukkonen

Hel­mi­kuus­sa 2024 jär­jes­te­tään kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lien li­säk­si toi­set kir­kol­li­set vaa­lit: hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton jä­sen­ten vaa­lit.

Lah­den seu­dun seu­ra­kun­nat kuu­lu­vat Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to ko­koon­tuu 2–3 ker­taa vuo­des­sa. Se va­lit­see tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin maal­lik­ko­jä­se­nen sekä vah­vis­taa tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin ti­lin­pää­tök­sen ja hy­väk­syy toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to voi teh­dä aloit­tei­ta kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toon va­li­taan 14 maal­lik­ko­jä­sen­tä ja seit­se­män pap­pis­jä­sen­tä. Va­lin­taan osal­lis­tu­vat vuo­den 2022 seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­tut seu­ra­kun­ta­päät­tä­jät sekä seu­ra­kun­tien pa­pit. Vaa­lit toi­mi­te­taan hiip­pa­kun­nit­tain tiis­tai­na 13. hel­mi­kuu­ta.

Seu­raa­vas­sa eh­dok­kaat Päi­jät-Hä­meen kym­me­nen kun­nan alu­eel­ta. Ni­men ja tit­te­lin jäl­keen mai­ni­taan seu­ra­kun­ta, jota eh­do­kas täl­lä het­kel­lä edus­taa. Eh­dok­kai­ta on li­säk­si Ky­men­laak­sos­ta, Ete­lä-Sa­vos­ta ja Ete­lä-Kar­ja­las­ta.

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­li – pa­pit

Kir­kon ra­ken­ta­jat

Hä­mä­läi­nen Mii­ka, kirk­ko­her­ra, Kes­ki-Lah­ti

Jyrk­kä Kai­ja, kap­pa­lai­nen, eläk­keel­lä, Hol­lo­la

Saar­nio Kris­ti­an, kap­pa­lai­nen, Hol­lo­la

Su­ho­nen Erk­ki, kap­pa­lai­nen, eläk­keel­lä, Kes­ki-Lah­ti

Avoin kirk­ko- Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan pa­pit

Ala­sal­mi Tomi, Yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri, Lah­den srky

Hut­tu­nen Timo, kirk­ko­her­ra, työ­noh­jaa­ja, Hol­lo­la

Kal­teen­mä­ki Reet­ta, kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den vs. joh­ta­ja, Kes­ki-Lah­ti

Kui­rin­lah­ti Sari, kirk­ko­her­ra, Sal­paus­sel­kä

Malm Vil­le, seu­ra­kun­ta­pas­to­ri, Nas­to­la

Palo Lau­ri, kant­to­ri, pap­pi, Hol­lo­la

Rau­ti­ai­nen Topi, pas­to­ri, Hol­lo­la

Rik­ka­nen Han­na, kap­pa­lai­nen, Lau­ne

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­li – maal­li­kot

Tul­kaa kaik­ki – Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta

Brag­ge Tii­na, mu­siik­ki­pe­da­go­gi, Hei­no­la

Kol­jo­nen Tar­ja, toi­mit­ta­ja, Kes­ki-Lah­ti

Ko­ti­a­ho Pek­ka, DI, elä­ke­läi­sy­rit­tä­jä, Hol­lo­la

Lampén Kati, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, pal­ve­lu­joh­ta­ja, Lau­ne

Ma­lin Kim­mo, OTT, yli­o­pis­ton­leh­to­ri, Hol­lo­la

Na­tu­nen Sal­la, vs. kir­kon nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, teol.yo., Nas­to­la

Ni­va­la Kat­ri, eri­tyi­so­pet­ta­ja, kasv.kand., Kes­ki-Lah­ti

Ni­va­la Mau­no, van­ha nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, Kes­ki-Lah­ti

Paa­sio Taa­va, elä­ke­läi­nen, lää­kä­ri, Kes­ki-Lah­ti

Palo Pau­lii­na, maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä, Jout­jär­vi

Ran­ta­nen Pau­li, eko­no­mi, elä­ke­läi­nen, Kes­ki-Lah­ti

Rau­ha­la Pent­ti, do­sent­ti, am­mat­ti­kas­va­tus­neu­vos, Jout­jär­vi

Saa­rel­ma Mark­ku, LL, elä­ke­läi­nen, Iit­ti

Su­te­la Es­ko, han­ke­suun­nit­te­li­ja, Lau­ne

Ra­ken­nam­me yh­teis­tä kirk­koa

Aal­to Lil­li, tra­de­no­mi (AMK), Iit­ti

Rii­he­lä Taa­vi, elä­ke­läi­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Asik­ka­la

Tal­ja Mart­ti, pro­fes­so­ri h.c., eri­kois­lää­kä­ri, Lau­ne

Yh­teis­työn kirk­ko

Poh­jo­lai­nen Tert­tu, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, te­o­lo­gi­an mais­te­ri, Sal­paus­sel­kä

Ros­berg-Ai­rak­si­nen Ei­ra, FL, van­hem­pi il­mas­to­a­si­an­tun­ti­ja, Hei­no­la

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki

Falk Mika, toi­min­nan­joh­ta­ja, so­si­o­no­mi AMK, Jout­jär­vi

Har­tik­ka Yr­jö, yrit­tä­jä, he­ras­tuo­ma­ri, Ori­mat­ti­la

Kar­ja­lai­nen Ur­po, dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja (eläk­keel­lä), Kes­ki-Lah­ti

Käh­kö­nen Esa, reh­to­ri, te­o­lo­gi­an mais­te­ri, Hol­lo­la

Mart­ti­nen Timo, kir­ja­pai­no­tek­nik­ko, Hei­no­la

Oja­la Ris­to, teol.maist., yht.maist., Hol­lo­la

Si­mo­lin Kari, toi­mi­tus­joh­ta­ja, DI, Jout­jär­vi

Väns­kä Vuok­ko, toi­mit­ta­ja, Sal­paus­sel­kä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover