JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kolme lahtelaista valittiin toukokuussa aloittavaan uuteen kirkol­lis­ko­kouk­seen

Uuden kirkolliskokouksen toimikausi alkaa 1. toukokuuta ja kestää neljä vuotta. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Uuden kirkolliskokouksen toimikausi alkaa 1. toukokuuta ja kestää neljä vuotta. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

15.2.2024
Markus Luukkonen

Kir­kol­lis­ko­kouk­seen eli evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon ylim­pään päät­tä­vään eli­meen nou­see Päi­jät-Hä­mees­tä yk­si pap­pi ja kak­si maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa.

Maal­lik­ko­e­dus­ta­jis­ta läpi me­ni­vät lah­te­lai­set Kari Si­mo­lin ja Vuok­ko Väns­kä. Kari Si­mo­lin on uu­si kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja. Hän on Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan jä­sen ja oli vaa­leis­sa eh­dol­la Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki -eh­do­kas­lis­tal­la. Si­mo­lin on am­ma­til­taan me­kat­ro­niik­ka-alan yri­tyk­sen Dief­fen­bac­her Pa­nel­bo­ard Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Vuok­ko Väns­kä uu­si paik­kan­sa kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa. Väns­kä on Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan jä­sen ja oli niin ikään eh­dol­la Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki -lis­tal­ta. Eläk­keel­lä ole­va Väns­kä on am­ma­til­taan toi­mit­ta­ja. Hä­nel­lä on usei­ta luot­ta­mus­toi­mia kir­kon hal­lin­nos­sa. Väns­kä on muun mu­as­sa Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­non maal­lik­ko­jä­sen.

Pa­peis­ta läpi pää­si lah­te­lai­nen Pek­ka Sär­kiö. Sär­kiö työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Ii­tin kirk­ko­her­ran vi­ran­si­jai­se­na ja on siir­ty­mäs­sä maa­lis­kuus­sa Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­taan kirk­ko­her­ran vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­sek­si. Kir­kol­lis­ko­kous on Sär­ki­öl­le en­tuu­des­taan tut­tu, sil­lä työs­ken­nel­les­sään kent­tä­piis­pa­na vuo­si­na 2012–2023 hän osal­lis­tui myös kir­kol­lis­ko­kouk­sen työs­ken­te­lyyn.

Sär­kiö oli kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa eh­dol­la Kir­kon ra­ken­ta­jat -eh­do­kas­lis­tal­la.

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit toi­mi­tet­tiin 13. hel­mi­kuu­ta. Uu­den kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­kau­si al­kaa 1. tou­ko­kuu­ta ja kes­tää nel­jä vuot­ta.

Seu­raa­vas­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sen jä­se­net Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­ta. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan kuu­luu Päi­jät-Hä­meen li­säk­si seu­ra­kun­tia Ete­lä-Sa­vos­ta, Ky­men­laak­sos­ta ja Ete­lä-Kar­ja­las­ta.

Va­li­tut maal­lik­ko­e­dus­ta­jat:

Väns­kä Vuok­ko, Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki

Kuis­ma Min­ni, Tul­kaa kaik­ki – Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta

Si­mo­lin Kari, Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki

Tams­ki Mint­tu, Tul­kaa kaik­ki – Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta

Tel­la Ai­ri, Ra­ken­nam­me yh­teis­tä kirk­koa

Ku­ro­nen Mar­ja, Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki

Rai­kas­leh­to Hen­na Tul­kaa kaik­ki – Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta

Va­li­tut pap­pi­se­dus­ta­jat: 

Kin­nu­nen An­na, Avoin kirk­ko

Jun­tu­nen Sam­me­li, Kir­kon ra­ken­ta­jat

Leh­ti­nen Mir­va, Avoin kirk­ko

Sär­kiö Pek­ka, Kir­kon ra­ken­ta­jat

Tu­lok­set ovat alus­ta­via ja vah­vis­ta­mat­to­mia. Vaa­li­lau­ta­kun­nat vah­vis­ta­vat vaa­lien tu­lok­set 19. hel­mi­kuu­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­taan kaik­ki­aan 64 maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa ja 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover