JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Kirkollinen vaali­vies­tintä vilisee peiteltyjä merkityksiä, jotka avautuvat vain sisä­pii­rille

1.12.2023
Markus Luukkonen

Tie­dät­kö, mitä ovat Avoin kirk­ko, Kir­kon ra­ken­ta­jat, Ra­ken­nam­me yh­teis­tä kirk­koa, Tul­kaa kaik­ki, Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki ja Yh­teis­työn kirk­ko?

Ne ovat kir­kol­li­sia va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siä. Ni­met tus­kin ovat ol­leet mai­nos­toi­mis­tois­sa pun­ta­roi­ta­vi­na – veik­kaan, et­tä suu­rim­mal­le osal­le oli­si tul­lut hyl­sy.

Hel­mi­kuus­sa jär­jes­te­tään taas kir­kol­li­set vaa­lit: va­li­taan jä­se­net kir­kol­lis­ko­kouk­seen sekä edus­ta­jat hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toi­hin.

Äl­kää pel­jät­kö, mah­dot­to­mal­ta tun­tu­va teh­tä­vä ei lan­kea kai­kil­le kir­kon jä­se­nil­le. Näis­sä vaa­leis­sa ään­tä käyt­tä­vät pa­pit sekä edel­li­sis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­tut kir­kon luot­ta­mus­hen­ki­löt.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen mai­ne on suo­ras­taan myyt­ti­nen, ja run­saan 100 jä­se­nen jouk­koon on tun­kua joka puo­lel­ta Suo­mea. Se päät­tää hy­vin oleel­li­sis­ta asi­ois­ta, ku­ten opis­ta ja ta­lou­des­ta.

Sen si­jaan hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton roo­li on mel­ko sup­pea. Maa­kun­ta­val­tuus­toa muis­tut­ta­van edus­ta­jis­ton teh­tä­vät liit­ty­vät hiip­pa­kun­nan hal­lin­non pyö­rit­tä­mi­seen. Se voi myös teh­dä aloit­tei­ta kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

Mut­ta pa­la­taan va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten ni­miin: ra­ken­ta­jat, ra­ken­nam­me, yh­teis­tä, yh­teis­työn, yh­dis­ty­nyt... Vai­ke­aa on, mut­ta löy­tyi­si­kö tul­kin­ta­oh­jei­ta ri­vien vä­lis­tä?

Kir­kon ra­ken­ta­jat – si­säl­tää­kö tämä pap­pien yh­teen­liit­ty­mä aja­tuk­sen, et­tä toi­set ovat kir­kon ha­jot­ta­jia? En­tä Avoin kirk­ko: on­ko ri­vien vä­liin kir­joi­tet­tu, et­tä muut kan­nat­ta­vat sul­jet­tua tai vä­hin­tään si­sään­päin kään­ty­nyt­tä kirk­koa?

Yh­tei­sen seu­ra­kun­ta­vä­en koh­dal­la mie­tin, ketä vaa­lien kil­pa­sis­kot ja -vel­jet sit­ten ovat, jol­lei­vat seu­ra­kun­tien vä­keä. On­ko tä­hän­kin pii­lo­tet­tu jo­kin vies­ti?

Ra­ken­nam­me yh­teis­tä kirk­koa ja Yh­teis­työn kirk­ko ovat kaik­kein hä­myi­sim­mät ni­met. Hä­mäys ei kui­ten­kaan on­nis­tu – al­ki­o­lai­suus ja ruis­kuk­ka­han siel­lä tuok­su­vat. Ky­sees­sä ovat kes­kus­tan ja ko­koo­muk­sen lis­tat.

Mitä näil­lä ni­mil­lä ta­voi­tel­laan? Nyt oli­si muu­ta­ma vuo­si ai­kaa te­roit­taa vies­tiä en­nen seu­raa­via seu­ra­kun­ta­vaa­le­ja.

Asi­aan vih­kiy­ty­nyt voi pan­na mer­kil­le, et­tä noin kar­ke­as­ti ot­ta­en lis­toil­la nä­ky­vät kir­kon säi­lyt­tä­mi­seen ja uu­dis­ta­mi­seen täh­tää­vät ko­a­li­ti­ot. Puo­lu­e­taus­tai­set eh­dok­kaat ha­ke­vat yleen­sä kan­na­tus­ta kes­kel­tä.

Hiip­pa­kun­nit­tain jär­jes­tet­tä­viä vaa­le­ja maus­taa se, Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nat kuu­lu­vat nyt Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan. Vaik­ka kes­kus­ta­puo­lue on Lah­des­sa pie­ni toi­mi­ja, muis­ta maa­kun­nis­ta, eli Ete­lä-Sa­vos­ta, Ky­men­laak­sos­ta ja Ete­lä-Kar­ja­las­ta, sil­lä on vil­jal­ti eh­dok­kai­ta. Eh­dok­kaat kil­pai­le­vat koko hiip­pa­kun­nan ää­nis­tä.

Lis­tat päi­jät­hä­mä­läi­sis­tä eh­dok­kais­ta löy­ty­vät Kir­kon­seu­dun verk­ko­si­vuil­ta. Jul­kai­sem­me ne pai­ne­tus­sa leh­des­sä en­si vuo­den puo­lel­la. Vaa­lit jär­jes­te­tään 13. hel­mi­kuu­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover