JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Välillä vaivun syvään epätoivoon ja välillä nousee kapinahenki" – Hyvä­tu­loinen Virpi Hyttinen joutui köyhyys­louk­kuun

Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an tee­mail­las­sa kes­kus­tel­tiin elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vai­ku­tuk­sis­ta ta­val­li­sen lah­te­lai­sen elä­mään. Köy­hyy­son­gel­man rat­kai­sus­sa ar­vot nou­si­vat kes­ki­öön.

Kokemusasiantuntija Virpi Hyttinen kertoi köyhyydestä diakonian teemaillassa Lahden seurakuntien Marian kammarilla torstai-iltana. Hyttistä haastatteli diakoniatyöntekijä Kirsi Simpanen. Kuva: Teemu Leppänen

Kokemusasiantuntija Virpi Hyttinen kertoi köyhyydestä diakonian teemaillassa Lahden seurakuntien Marian kammarilla torstai-iltana. Hyttistä haastatteli diakoniatyöntekijä Kirsi Simpanen. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

1.9.2023
Teemu Leppänen

– Ei ole va­raa mi­hin­kään so­si­aa­li­seen elä­mään. Kun ih­mi­set kut­su­vat jon­ne­kin, ei ole va­raa läh­teä syö­mään, lef­faan ei­kä har­ras­tuk­siin. Vii­mei­set har­ras­tuk­set olen jou­tu­nut jät­tä­mään pois. Sil­mä­la­sien hank­ki­mi­ses­sa saa ta­pel­la Kela–sos­su-lin­jal­la.

Näin Vir­pi Hyt­ti­nen ker­toi köy­hyy­den ko­ke­muk­sis­taan Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an tee­mail­las­sa, jos­sa kes­kus­tel­tiin elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vai­ku­tuk­sis­ta ta­val­li­sen lah­te­lai­sen elä­mään. 

Hyt­ti­nen sa­noi ol­leen­sa ai­em­min erit­täin hy­vä­tu­loi­nen, 6 000–10 000 eu­ron kuu­kau­si­pal­kal­la, mut­ta elä­neen­sä jo yli 10 vuot­ta toi­meen­tu­lo­tu­el­la. Ti­pah­ta­mi­nen työ­e­lä­mäs­tä ta­pah­tui sai­ras­tu­mi­sen myö­tä.

– Joka iki­nen ih­mi­nen voi tip­pua nol­la­tu­loil­le. Ei se ole niin, et­tä köy­hä on it­se ai­heut­ta­nut sen. Olen ol­lut työ­ky­vyt­tö­mä­nä tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, Hyt­ti­nen muis­tut­ti.

Hän ker­toi myös, et­tei hän­tä ole pääs­tet­ty eläk­keel­le.

– Mi­nun ha­lu­taan roik­ku­van työt­tö­myys­kor­tis­tos­sa, vaik­ka ku­kaan ei an­na mi­nul­le töi­tä.

Kun ruu­an hin­ta läh­ti nou­suun, Hyt­ti­nen huo­ma­si, et­tei kaik­kea enää voi­kaan os­taa ku­ten en­nen.

– Aloin et­siä hal­vem­pia vaih­to­eh­to­ja ja pu­na­lap­pui­sia tuot­tei­ta, mut­ta pa­kas­tin­kin sa­noi it­sen­sä ir­ti. Ha­lu­ai­sin syö­dä ter­veel­li­ses­ti, mut­ta on se ai­ka vai­ke­aa näil­lä hin­noil­la, kun muut­kin kus­tan­nuk­set kuin ruu­an hin­ta on nous­sut. Vä­lil­lä vai­vun sy­vään epä­toi­voon ja vä­lil­lä nou­see ka­pi­na­hen­ki.

Köy­hyy­den asi­an­tun­ti­joil­le Hyt­ti­sen kal­tai­nen ta­ri­na on tut­tu. Pa­nee­li­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­nut so­si­aa­li­a­lan osaa­mis­kes­kus Ver­son eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Tuu­la Car­rol ker­toi, et­tä köy­hyy­den taus­tal­la on yleen­sä pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys, sai­raus tai jo­kin krii­si.

THL:n eläk­keel­lä ole­va köy­hyys­tut­ki­ja Jou­ko Kar­ja­lai­nen toi esil­le, et­tä pit­kit­ty­nyt köy­hyys kak­sin­ker­tais­tui Suo­mes­sa 1990-lu­vul­ta vuo­teen 2015.

– Lap­si­per­hei­den köy­hyys on li­sään­ty­nyt 30 000 ko­ti­ta­lou­del­la vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Va­li­tet­ta­vas­ti kään­ne vie­lä huo­nom­paan on mah­dol­li­nen suun­nit­teil­la ole­vien pe­rus­tur­van leik­kaus­ten vuok­si. Ne tu­le­vat li­sää­mään köy­hyyt­tä ja tu­lo­e­ro­ja, Kar­ja­lai­nen sa­noi.

THL:n eläkkeellä oleva köyhyystutkija Jouko Karjalainen totesi, että ilmastonmuutokseen on vastattava niin, ettei se lisää eriarvoisuutta. Vieressä paneelikeskusteluun osallistui Dilan ruoka-avun projektikoordinaattori Hannele Poutiainen. Kuva: Teemu Leppänen

THL:n eläkkeellä oleva köyhyystutkija Jouko Karjalainen totesi, että ilmastonmuutokseen on vastattava niin, ettei se lisää eriarvoisuutta. Vieressä paneelikeskusteluun osallistui Dilan ruoka-avun projektikoordinaattori Hannele Poutiainen. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Hyt­ti­nen toi­voo, et­tä ih­mi­set läh­ti­si­vät mu­kaan aja­maan köy­hien asi­aa ja et­tä päät­tä­jät kuun­te­li­si­vat.

– Leik­kauk­set tun­tu­vat epä­rei­luil­ta. Suu­tut­taa, et­tä ne koh­dis­tu­vat jäl­leen hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­viin.

Seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­al­ta saa­mas­taan avus­ta Hyt­ti­nen on kii­tol­li­nen.

– Toi­voi­sin, et­tä di­a­ko­nia läh­ti­si aja­maan köy­hien asi­aa nä­ky­väm­min.

Li­säk­si hän toi­voi enem­män toi­min­taa ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia köy­hil­le, esi­mer­kik­si lei­re­jä ja kon­sert­te­ja.

– Di­a­ko­ni­an an­ta­ma ra­hal­li­nen tuki voi­si ol­la suu­rem­pi. To­sin ei tu­ke­mi­nen sai­si kaa­tua kir­kol­le­kaan. So­si­aa­li­toi­mes­ta oh­ja­taan di­a­ko­ni­aan.

Lahden Marian kammariin kerääntyi tuvallinen väkeä kuulemaan keskustelua köyhyydestä. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden Marian kammariin kerääntyi tuvallinen väkeä kuulemaan keskustelua köyhyydestä. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Mikä on sit­ten köy­hyy­den tu­le­vai­suus? Sy­ve­nee­kö köy­hyys ja mi­ten köy­hyyt­tä tu­li­si hoi­taa? Pa­ne­lis­tien puhe kään­tyi ar­voi­hin.

– It­se­ä­ni kiin­nos­taa, mik­si me mit­taam­me kaik­kea ta­lou­den kas­vul­la. Koko yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mäm­me pe­rus­tuu sii­hen, et­tä kai­ken tu­lee koko ajan kas­vaa. Mik­sem­me mit­tai­si elin­ta­son si­jaan elä­män­laa­tua, sitä mi­ten ih­mi­set oi­ke­as­ti voi­vat? Nuo­ret ovat on­nek­si jo hiu­kan muut­ta­mas­sa tätä, Car­rol sa­noi.

– Mei­dän jo­kai­sen tu­lee lait­taa ar­vot uu­sik­si. Odo­tus on, et­tä kaik­ki tu­lee kal­lis­tu­maan, kos­ka il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta on pak­ko ot­taa yk­kösp­ri­o­ri­tee­tik­si tai muu­ten me ker­ta kaik­ki­aan unoh­dam­me tu­le­vat su­ku­pol­vet. Ky­sy­mys kuu­luu, mi­ten se hoi­de­taan rei­lus­ti niin, et­tei se li­sää suo­ma­lais­ten ei­kä var­sin­kaan glo­baa­lia eri­ar­voi­suut­ta. Ne ovat ko­via ky­sy­myk­siä, Kar­ja­lai­nen sa­noi.

– Raa­mat­tu ja kris­til­li­nen so­si­aa­lie­tiik­ka ovat sel­väs­ti köy­hän puo­lel­la. Nä­ki­sin, et­tä täs­sä on kris­ti­tyil­lä ja kir­kol­la mer­kit­tä­vä teh­tä­vä. So­si­aa­li­nen oi­keu­den­mu­kai­suus on osa lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta. Sen tu­li­si nä­kyä ja kuu­lua, Hent­to­nen sa­noi.

– Ruo­ka-apu­toi­min­taa tu­lee var­maan ole­maan pit­kään. On hyvä asia, et­tä kaup­po­jen, teh­tai­den ja tuk­ku­jen hä­vik­ki­ruo­ka tu­lee käyt­töön, Di­lan ruo­ka-avun pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Han­ne­le Pou­ti­ai­nen sa­noi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover