JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seura­kun­nalle myönnettiin ympä­ris­tö­dip­lomi

Sovituksenkirkon katolle Hollolan Salpakankaalla asennettiin aurinkopaneelit vuonna 2022. Kuva: Jani Mahkonen

Sovituksenkirkon katolle Hollolan Salpakankaalla asennettiin aurinkopaneelit vuonna 2022. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

27.6.2023
Teemu Leppänen

Kirk­ko­hal­li­tus on myön­tä­nyt Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­le Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­min, joka on voi­mas­sa vuo­den 2027 lop­puun saak­ka.

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi tar­jo­aa työ­vä­li­nei­tä ym­pä­ris­tö­työ­hön seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöil­le, luot­ta­mus­hen­ki­löil­le ja muil­le jä­se­nil­le.

Tie­dot­teen­sa mu­kaan Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on laa­ti­nut ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­suun­ni­tel­man, jon­ka mu­kai­ses­ti ym­pä­ris­tö­kas­va­tus on mu­ka­na kai­kes­sa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa. Luo­ma­kun­nan tee­maa py­ri­tään pi­tä­mään esil­lä ju­ma­lan­pal­ve­lus- ja har­tau­se­lä­mäs­sä. Luo­ma­kun­ta, vas­tuul­li­suus ja kes­tä­vä ke­hi­tys huo­mi­oi­daan lei­reil­lä, ret­kil­lä ja ta­pah­tu­mis­sa esi­mer­kik­si vält­tä­mäl­lä ruo­ka­hä­vik­kiä ja suo­si­mal­la as­kar­te­lus­sa kier­rä­tet­tä­viä ma­te­ri­aa­le­ja.

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mip­ro­ses­sis­sa val­mis­tu­neen Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ym­pä­ris­tö­oh­jel­man mu­kaan seu­ra­kun­ta pyr­kii vä­hen­tä­mään ener­gi­an­ku­lu­tus­ta. Seu­ra­kun­ta luo­puu tur­his­ta ti­lois­ta, te­hos­taa ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta, li­sää maa­läm­mön käyt­töä, käyt­tää ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta, hyö­dyn­tää kier­to­ta­lout­ta, jär­jes­tää kou­lu­tus­ta ja ot­taa huo­mi­oon ym­pä­ris­tö- ja kult­tuu­ri­ar­vot sekä lain­sää­dän­nön.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ei uu­si­nut ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia vuon­na 2017 lii­tosp­ro­ses­sin ai­heut­ta­man työn ja muu­tos­ten vuok­si. Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti 1.12.2020, et­tä seu­ra­kun­nas­sa käyn­nis­te­tään uu­del­leen ym­pä­ris­tö­han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on ha­kea Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover