JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Tällainen on Vääksyn keskustaan tuleva pääsi­äis­näy­telmä – "Tavoitteena on toteuttaa yleisölle elämyk­sel­linen vaellus"

Asikkalan pääsiäisvaellusta harjoiteltiin maaliskuun loppupuolella Asikkalan kirkossa. Viimeisellä ehtoollisella olivat Leo Kumpulainen (Pietari), Kari Kallio (Juudas), Oskari Breilin (Jeesus), Esa Pyykkö (Johannes) ja Joona Aaltonen (Jaakob). Esa Pyykkö sijaisti harjoituksissa veljeään Erno Pyykköä. Kuva: Teemu Leppänen

Asikkalan pääsiäisvaellusta harjoiteltiin maaliskuun loppupuolella Asikkalan kirkossa. Viimeisellä ehtoollisella olivat Leo Kumpulainen (Pietari), Kari Kallio (Juudas), Oskari Breilin (Jeesus), Esa Pyykkö (Johannes) ja Joona Aaltonen (Jaakob). Esa Pyykkö sijaisti harjoituksissa veljeään Erno Pyykköä. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

5.4.2022
Teemu Leppänen

Asik­ka­lan kes­kus­tas­sa näh­dään pää­si­äis­lau­an­tai­na näy­tel­mä­muo­toi­nen Pää­si­äis­va­el­lus lä­hes 40 näyt­te­li­jän voi­min.

Näy­tel­mä­va­el­lus al­kaa Asik­ka­lan ter­veys­kes­kuk­sel­ta ja kul­kee Da­niel­son-Kal­ma­rin hu­vi­lan kaut­ta uu­del­le seu­ra­kun­ta­ko­dil­le. Mat­ka ker­tyy rei­lut puo­li ki­lo­met­riä.

– Alun pe­rin oli tar­koi­tus la­vas­taa Asik­ka­lan kirk­ko pää­si­äi­sen ta­pah­tu­miin, mut­ta ko­ro­na­ti­lan­teen epä­var­muu­den vuok­si muu­tim­me kirk­ko­näy­tel­män va­el­luk­sek­si, ker­too oh­jaa­ja Ter­hi Vuo­ris­to-Mik­ko­la.

Va­el­lus koos­tuu yh­des­tä­tois­ta koh­tauk­ses­ta, jois­sa käy­dään läpi pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mia. Ter­hi Vuo­ris­to-Mik­ko­la on so­vit­ta­nut va­el­luk­sen ai­em­min käy­te­tyis­tä kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta.

– Ta­voit­tee­na on to­teut­taa ylei­söl­le elä­myk­sel­li­nen va­el­lus­näy­tel­mä, jo­hon ylei­sö saa siir­ty­mil­lä myös it­se osal­lis­tua, Vuo­ris­to-Mik­ko­la ker­too.

Osal­lis­tu­mi­nen tar­koit­taa sitä, et­tä koh­tauk­sel­ta toi­sel­le va­el­ta­va ylei­sö lau­laa ku­hun­kin ti­lan­tee­seen en­na­kol­ta va­lit­tu­ja lau­lu­ja. Ylei­sön mu­ka­na kul­kee esi­lau­la­jia.

– Lau­lu­jen avul­la koh­taus­ten tee­mat ni­vo­taan yh­teen il­man kat­koa, Vuo­ris­to-Mik­ko­la ker­too.

Kat­so vi­deo: Asik­ka­lan pää­si­äis­va­el­lus­ta har­joi­tel­tiin maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la Asik­ka­lan kir­kos­sa:

Pää­si­äis­va­el­lus­ta tuot­taa yh­teis­työs­sä Vuo­ris­to-Mik­ko­lan kans­sa Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Erk­ki Su­ho­nen. He ovat teh­neet vuo­sia yh­teis­työ­tä, kun Su­ho­nen on työs­ken­nel­lyt pap­pi­na Lah­des­sa Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa ja Asik­ka­las­sa.

Pää­si­äis­va­el­lus on yh­teisk­ris­til­li­nen tuo­tan­to, ja sen näyt­te­li­jät tu­le­vat eri seu­ra­kun­nis­ta, pää­a­si­as­sa Asik­ka­las­ta. Pa­das­jo­el­ta on kol­me näyt­te­li­jää, ja mu­ka­na on myös Vuo­ris­to-Mik­ko­lan luot­to­näyt­te­li­jöi­tä Lah­des­ta. Li­säk­si tuo­tan­toon osal­lis­tuu muu­si­koi­ta. Koh­taus­ten si­säl­lä on mies­duon Rau­no Jaa­ti­nen ja Aar­no Tii­ho­nen lau­lu­ja, jot­ka osal­taan sa­noit­ta­vat koh­taus­ta. Pää­hen­ki­löt käyt­tä­vät mik­ro­fo­ne­ja ja ää­nen­tois­tos­ta vas­taa ää­ni­am­mat­ti­lai­nen Heik­ki Uu­si­kos­ki.

Va­el­luk­sen muo­toi­ses­sa näy­tel­mäs­sä ei tar­vi­ta ko­vin­kaan pal­jon la­vas­tei­ta, mut­ta osas­sa koh­tauk­sis­ta la­vas­tei­na käy­te­tään Da­niel­son-Kal­ma­rin hu­vi­lan kuis­te­ja. Seu­ra­kun­ta­ko­din eteen ra­ken­ne­taan Gol­ga­ta ja kal­li­o­hau­ta. Lop­pu­koh­taus, jon­ka mu­sii­kis­ta vas­taa Jo­han­na Suo­ma­la, si­joit­tuu seu­ra­kun­ta­ko­din kuis­ti­ra­ken­nel­mal­le.

Jee­sus­ta esit­tää Os­kar Brei­lin, jol­le roo­li on jo en­tuu­des­taan tut­tu edel­li­sis­tä pää­si­äis­näy­tel­mis­tä Asik­ka­las­sa ja myös vie­rai­lu­e­si­tyk­sis­tä Lah­des­sa.

– Il­man hän­tä en oli­si tänä vuon­na läh­te­nyt pro­jek­tiin mu­kaan, Vuo­ris­to-Mik­ko­la pal­jas­taa.

Brei­li­nin mu­kaan roo­li­suo­ri­tuk­ses­sa on tär­kein­tä saa­da nä­ky­mään Jee­suk­sen te­ke­mä työ.

– Mo­net koh­tauk­set, ku­ten Get­se­ma­nen ru­kous­koh­taus, me­ne­vät ihon al­le it­sel­lä­kin. Ne tu­le­vat jo­ten­kin to­den­tun­tui­sik­si.

Asik­ka­lan yh­teisk­ris­til­li­nen Pää­si­äis­va­el­lus -näy­tel­mä 16.4. klo 13. Reit­ti kul­kee Ter­vey­sa­se­mal­ta Kal­ma­rin­tien kaut­ta Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­dil­le.

Lue lisää aiheesta

Maria Immosen mukaan on suuri etu, että Luterilainen maailmanliitto voi Ukrainan auttamisessa tukeutua paikalliskirkkoihin. Kuva: LWF/A. Danielsson

Maria Immosen mukaan on suuri etu, että Luterilainen maailmanliitto voi Ukrainan auttamisessa tukeutua paikalliskirkkoihin. Kuva: LWF/A. Danielsson

LWF/A. Danielsson

Artikkelit
13.4.2022

Huma­ni­taa­rista avus­tus­työtä johtava Maria Immonen uskoo: "Valtavan kärsimyksen jälkeen koittaa valo"

Isä Damaskinos (oik.) litsaamassa pääsiäismunia luostarin johtajan, arkkimandriitta Aleksioksen kanssa. Litsaaminen tarkoittaa kahden keitetyn kananmunan iskemistä toisiinsa niin, että se, jonka kananmuna pysyy ehjänä, "voittaa" litsaamisen. Tällaista tapaa on ympäri ortodoksista maailmaa, niin Suomessa kuin Kreikassakin. Kuva: Ksenofontoksen luostari

Isä Damaskinos (oik.) litsaamassa pääsiäismunia luostarin johtajan, arkkimandriitta Aleksioksen kanssa. Litsaaminen tarkoittaa kahden keitetyn kananmunan iskemistä toisiinsa niin, että se, jonka kananmuna pysyy ehjänä, "voittaa" litsaamisen. Tällaista tapaa on ympäri ortodoksista maailmaa, niin Suomessa kuin Kreikassakin. Kuva: Ksenofontoksen luostari

Ksenofontoksen luostari

Artikkelit
13.4.2022

Isä Damaskinos, millainen on pääsiäinen Kreikan Athos­vuo­rella?

Lahden seurakunnat

Mielipiteet
8.4.2022

Pääsi­äis­ter­vehdys: Miksi Jumala sammutti taas valot?

Tytti Jäppiselle pääsiäinen on usein vilkasta työsesonkia. Lapsena ja nuorena hän vietti monta pääsiäistä Lapin maisemissa, mutta aikuisiän pääsiäistraditiot ovat vielä muotoutumisvaiheessa. "Kuuntelen esimerkiksi musiikkia sen mukaan, mitä päivää pääsiäisestä eletään. Tapoihini on kuulunut myös joko pääsiäisyön tai pääsiäispäivän messussa käyminen." Kuva: Jani Mahkonen

Tytti Jäppiselle pääsiäinen on usein vilkasta työsesonkia. Lapsena ja nuorena hän vietti monta pääsiäistä Lapin maisemissa, mutta aikuisiän pääsiäistraditiot ovat vielä muotoutumisvaiheessa. "Kuuntelen esimerkiksi musiikkia sen mukaan, mitä päivää pääsiäisestä eletään. Tapoihini on kuulunut myös joko pääsiäisyön tai pääsiäispäivän messussa käyminen." Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
8.4.2022

"Draama parhaim­mil­laan" – Pääsiäinen on juhla, jonka tunnelmia teat­te­ri­kas­vat­taja Tytti Jäppinen elää vahvasti läpi mielessään

Munia tuova ja kätkevä pupu oli lapsille iloa tuottava suosittu pääsiäishahmo jo 1600-luvun Keski-Euroopassa, etenkin protestanttien parissa. Kuva: Jani Mahkonen

Munia tuova ja kätkevä pupu oli lapsille iloa tuottava suosittu pääsiäishahmo jo 1600-luvun Keski-Euroopassa, etenkin protestanttien parissa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
7.4.2022

Yllä­tys­munia, mustaa puuroa ja pyhillä oksilla huiskintaa – suomalaiset pääsi­äis­tavat ovat värikäs sekoitus uskon­nol­lista kuvastoa ja kansan­pe­rin­nettä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover